UP1_main UP1_tablet UP1_phone_landscape UP1_phone
UP2_main UP2_tablet UP2_phone_landscape UP2_phone
UP3_main UP3_tablet UP3_phone_landscape UP3_phone
UP4_main UP4_tablet UP4_phone_landscape UP4_phone

Izrada planova poslovanja, kratkoročnih (do godinu dana), srednjoročnih (do pet godina) i dugoročnih predstavlja složenu aktivnost tvrtke u koju treba uključiti predstavnike svih segmenata poslovanja.

Planovima se definiraju ciljevi koji se žele ostvariti u određenom vremenskom razdoblju, sredstva potrebna za realizaciju postavljenih ciljeva i zadaci koji se trebaju izvršiti za njihovo postizanje. Svi navedeni elementi moraju biti mjerljivi kako bi se u svakom trenutku moglo ocijeniti je li ostvarivanje plana sukladno postavljenim ciljevima, odnosno koje mjere treba poduzeti kako ostavrivanje postavljenih ciljeva ne bi došlo u pitanje.  

Izrada planova i postavljanje ciljeva zahtijeva prethodnu izradu odgovarajućih analitičkih podloga i  procjenu  mogućnosti ostvarivanja ciljeva obzirom na moguće situacije na tržištu.

Namjena izrade planova može biti za vlastite potrebe tvrtke i za potrebe financijskih organizacija od kojih se traži financijska potpora razvojnoj orijentaciji tvrtke.

Naša savjetodavna pomoć u izradi poslovnog plana obuhvaća:

• neposredno sudjelovanje odnosno vođenje timova različitog profila u izradi plana
• pripremu i izradu analitičkih podloga za pojedine varijante plana
• pripremu i izradu SWOT analiza
• izradu varijanti plana obzirom na  procjenu  različitih situacija na tržištu (osjetljivost ciljeva na promjenu pojedinih parametara na tržištu)
• izradu planova u skladu sa sadržajem i zahtjevima pojedinih financijskih organizacija.

 

Naše usluge | DNP

eu

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr