PS_RP_main PS_RP_tablet PS_RP_phone_landscape PS_RP_phone
PS_RP2_main PS_RP2_tablet PS_RP2_phone_landscape PS_RP2_phone
PS_RP3_main PS_RP3_tablet PS_RP3_phone_landscape PS_RP3_phone
PS_RP4_main PS_RP4_tablet PS_RP4_phone_landscape PS_RP4_phone
PS_RP5_main PS_RP5_tablet PS_RP5_phone_landscape PS_RP5_phone

Složenost investicijskog projekta zahtijeva odgovoran pristup u njegovom vođenju u fazi realizacije.

Vođenje provedbe projeta sadrži vremensko planiranje pojedinih zadataka na provedbi projekta, planiranje trošenja financijskih sredstava, podjelu zadataka, praćenje i kontrolu realizacije svih elemenata projekta, stalnu komunikaciju sa sudionicima projekta, predviđanje mogućih problema i zastoja u realizaciji i poduzimanje mjera za njihovo otklanjanje te kontinuirano izvještavanje nositelja projekta.

Naša savjetodavna pomoć u vođenju provedbe investicije obuhvaća:

• neposredno vođenje provedbe investicije
• savjetovanje voditelja projekta  
• izradu potrebnih dokumenata za vođenje projekta (gantogram, financijski plan,..).

Naše usluge | DNP

eu

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr