PS_RP_main PS_RP_tablet PS_RP_phone_landscape PS_RP_phone
PS_RP2_main PS_RP2_tablet PS_RP2_phone_landscape PS_RP2_phone
PS_RP3_main PS_RP3_tablet PS_RP3_phone_landscape PS_RP3_phone
PS_RP4_main PS_RP4_tablet PS_RP4_phone_landscape PS_RP4_phone
PS_RP5_main PS_RP5_tablet PS_RP5_phone_landscape PS_RP5_phone

Investicijski elaborat predstavlja studiju kojom se detaljno dokazuje društvena i ekonomska opravdanost ulaganja u određeni projekt/investiciju koji se namjerava financirati iz vlastitih i/ili tuđih izvora.

Sadržaj investicijskog elaborata obuhvaća sve bitne elemente za donošenje odluke o ulaganju jer su u njemu obrađeni svi bitni aspekti projekta: analiza dosadašnjeg poslovanja investitora, analiza tržišta (plasman proizvoda/usluga, konkurencija, tržište dobavljača sirovina/usluga), analiza lokacije, tehničko-tehnološka analiza s posebnim osvrtom na zaštitu okoliša, analiza kadrova, projekcija prihoda i troškova projekta, detaljna financijsko-ekonomska analiza s posebnim naglaskom na osjetljivost projekta na moguće buduće rizike poslovanja i njihov utjecaj na profitabilnost projekta te analiza izvora sredstava planiranih za ulaganje.    

Naša savjetodavna pomoć u izradi investicijskih elaborata obuhvaća:

• izradu predinvesticijske studije
• neposredno sudjelovanje odnosno vođenje timova različitih profila u izradi elaborata  
• pripremu i izradu analitičkih podloga za pripremu elaborata
• izradu analize osjetljivosti projekta obzirom na procjenu različitih situacija na tržištu (održivost postavljenih ciljeva projekta na promjenu pojedinih paramaetara na tržištu)
• izradu odnosno usklađivanje elaborata sa sadržajem i zahtjevima pojedinih financijskih organizacija
• evaluaciju izrađene studije prije konačne odluke o prihvaćanju.

Naše usluge | DNP

eu

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr