PS_RP_main PS_RP_tablet PS_RP_phone_landscape PS_RP_phone
PS_RP2_main PS_RP2_tablet PS_RP2_phone_landscape PS_RP2_phone
PS_RP3_main PS_RP3_tablet PS_RP3_phone_landscape PS_RP3_phone
PS_RP4_main PS_RP4_tablet PS_RP4_phone_landscape PS_RP4_phone
PS_RP5_main PS_RP5_tablet PS_RP5_phone_landscape PS_RP5_phone

Izrada investicijskih elaborata

Investicijski elaborat predstavlja studiju kojom se detaljno dokazuje društvena i ekonomska opravdanost ulaganja u određeni projekt/investiciju koji se namjerava financirati iz vlastitih i/ili tuđih izvora. Sadržaj investicijskog elaborata obuhvaća sve bitne elemente za donošenje odluke o ulaganju jer su u njemu obrađeni svi bitni aspekti projekta: analiza dosadašnjeg poslovanja investitora,...

Izrada Studije izvodljivosti i analize troškova i koristi (Cost&Benefit Analysis-CBA)

U slučajevima kada se traži priprema infrastrukturnih projekata koji su značajni za pojedino područje društvenog života ili pojedinu regiju, a u pravilu njihovo samofinanciranje ne postoji ili nije dovoljno da ekonomski opravda ulaganje, radi se Studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi. U njoj se procjenjuju koristi ulaganja za društvenu...

Izrada zahtjeva za kreditiranje

U slučajevima kada financiranje investicije zahtijeva kreditiranje potrebno je pripremiti odgovarajuću dokumentaciju za financijsku instituciju koja će odlučivati o odobrenju vanjskog financiranja projekta. Iako je postupak podnošenja zahtjeva u pravilu standardiziran (investicijska studija), potrebno je obaviti pripremu i uskladiti postojeću dokumentaciju sa specifičnim zahtjevima institucije, pogotovo u slučajevima kad se...

Izrada prijava za natječaje jedinica lokalne i regionalne samouprave

Pojedina tijela države i organi jedinica lokalne i regionalne samouprave povremeno raspisuju natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava za financiranje pojedinih projekata malih i srednjih poduzetnika. Iako su ova sredstva dostupna svima, potrebno je znati kako projektnu ideju uklopiti u postavljene uvjete natječaja i osigurati administrativno ispravnu pripremu odgovarajuće dokumentacije prilikom...

Vođenje provedbe investicije

Složenost investicijskog projekta zahtijeva odgovoran pristup u njegovom vođenju u fazi realizacije. Vođenje provedbe projeta sadrži vremensko planiranje pojedinih zadataka na provedbi projekta, planiranje trošenja financijskih sredstava, podjelu zadataka, praćenje i kontrolu realizacije svih elemenata projekta, stalnu komunikaciju sa sudionicima projekta, predviđanje mogućih problema i zastoja u realizaciji i poduzimanje...

Naše usluge | DNP

eu

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr