PS_EU1_main PS_EU1_tablet PS_EU1_phone_landscape PS_EU1_phone
PS_EU2_main PS_EU2_tablet PS_EU2_phone_landscape PS_EU2_phone
PS_EU3_main PS_EU3_tablet PS_EU3_phone_landscape PS_EU3_phone
PS_EU4_main PS_EU4_tablet PS_EU4_phone_landscape PS_EU4_phone

Projekti koje sufinancira Europska unija sadržavaju aktivnosti promocije i vidljivosti projekta, čiji je cilj podizanje svijesti ciljnih grupa projekta i opće javnosti o ciljevima i rezultatima projektnih aktivnosti.

Za uspješnu promociju rezultata projekta potrebno je izraditi strategiju komunikacije kojom se definiraju komunikacijski ciljevi za svaku ciljnu skupinu, glavne komunikacijske aktivnosti, komunikacijski kanali i pokazatelji ostvarenja komunikacijskih ciljeva.   

Naša stručna pomoć u promociji projekta obuhvaća:

• izradu komunikacijske strategije
• izradu plana promotivnih aktivnosti
• dizajn i izradu promotivnih materijala (letci, brošure, baneri, spotovi, newsletteri, panoi)
• objave priopćenja za medije
• organiziranje konferencije za medije
• izradu web stranice
• provođenje promotivne kampanje u medijima.

Naše usluge | DNP

eu

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr