PS_EU1_main PS_EU1_tablet PS_EU1_phone_landscape PS_EU1_phone
PS_EU2_main PS_EU2_tablet PS_EU2_phone_landscape PS_EU2_phone
PS_EU3_main PS_EU3_tablet PS_EU3_phone_landscape PS_EU3_phone
PS_EU4_main PS_EU4_tablet PS_EU4_phone_landscape PS_EU4_phone

Razrada projekta, izrada natječajne dokumentacije i popunjavanje prijave za natječaj zahtijeva izuzetno dobro poznavanje europskih politika za određenu djelatnost, metodologije pripreme projekta, propisanih procedura i EU terminologije.

Nakon raspisivanja/objave natječaja naša stručna pomoć obuhvaća:

• informiranje o uvjetima raspisanog natječaja
• pisanje projekta (ispunjavanje prijavnih obrazaca, izrada budžeta projekta, izrada logičke matrice,..)
• organiziranje i vođenje pripreme potrebne dokumentacije za prijavu na natječaj (koja uključuje i pribavljanje odgovarajućih ponuda za robe, usluge i radove u skladu s uvjetima natječaja)
• izradu odgovarajućih studija (poslovni planovi i investicijski elaborati, izrada poslovnog plana, izrada studije izvodljivosti i analize troškovi i korist)
• pripremu i podnošenje prijave na natječaj.

Naše usluge | DNP

eu

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr