Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju   Instrument Europske unije za oporavak i otpornost   6.2.2023. od 12:00h   4.5.2023. do 12:00h   200.000.000,00 HRK (26.544.561,68 EUR)   Do 50%

 

PREDMET I CILJ JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedbu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“.

Svrha Natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovoru te tranzicija poduzeća prema digitalnom gospodarstvu.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili
b) fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla ili
c) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla i
d) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).

IZNOS POTPORE

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 200.000.000,00 HRK (26.544.561,68 EUR).

Najniža visina javne potpore iznosi 15.000,00 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do :
a) do 2.000.000 EUR
b) do 200.000 EUR za korisnike početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (ili se u slučaju korisnika zadruge ili proizvođačke organizacije promet može dokazati na način propisan Prilogom 1 ovoga Natječaja), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 200.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

INTENZITET POTPORE

Intezitet potpore iznosi do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost


UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Korisnici su:

1a. Korisnici su fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla, uključujući korisnike početnike

1b. Korisnici su fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla

1c. Korisnici su proizvođačke organizacije koje moraju biti priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla

1d. U slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda, korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru

2. U trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu objekt za preradu koji je predmet ulaganja mora biti registriran za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla

3. U slučaju samostalnih ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih prerađevina te laboratorija za vlastite potrebe korisnika, koji su u funkciji djelatnosti prerade, korisnik mora biti registriran za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru i mora imati registriran objekt u kojem se obavlja djelatnost prerade u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju

4. Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i korisnika koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu posjedovali financijske izvještaje za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

5. Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju: a) biti upisani u Registar poreznih obveznika po bilo kojoj osnovi u kontinuitetu bez prekida najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju i b) plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje i c) plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).

6. Korisnik fizička osoba mora biti upisan u Registar poreznih obveznika te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose) u razdoblju provedbe projekta i pet godina nakon konačne isplate potpore.

7. Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

8. Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ovoga Natječaja.

9. Korisnik mora izvršiti zatraženi povrat sredstava odnosno uredno podmirivati obveze nastale iz zahtjeva za povrat sredstava dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni, osim za neizvršeni zatraženi povrat iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi zbog mogućnosti prijeboja s budućim neizvršenim plaćanjem od strane Agencije za plaćanja u skladu sa člankom 28. Uredbe (EU) 908/2014.

10. Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca.

11. Korisnik (osim korisnika koji ulažu u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda) prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje preradom:
- nositelj OPG-a/član OPG-a/zaposlenik OPG-a/odgovorna osoba ili jedan od stalno zaposlenih u obrtu/pravnoj osobi mora imati najmanje završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja formalni tečajevi iz područja povezanog s predmetom ulaganja koje provode učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1, Podmjere 1.1. „Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina“ iz Programa ruralnog razvoja) odnosno obrazovanje iz područja biotehničkih znanosti (srednju školu ili fakultet iz područja biotehničkih znanosti (isključujući šumarski fakultet, šumarske i drvodjeljske škole) ili veterinarske medicine ili mora imati radno iskustvo iz tog područja u trajanju najmanje 2 godine

12. Korisnik (osim korisnika koji ulažu u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda) prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora imati registriranu djelatnost prerade

13. Kod korisnika ne smije biti utvrđeno postojanje sumnje na prijevaru koju je potvrdilo nadležno tijelo (potvrđivanjem optužnice u skladu s člankom 5. stavkom 4. Pravilnika).

14. Korisnik ne smije umjetno stvarati uvjete za ostvarivanje potpore.

15. Korisnik ne smije davati lažne podatke pri dostavi zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu i dokumentacije.

16. Korisniku ne smije trajati razdoblje isključenja iz sudjelovanja u postupku dodjele potpore (u slučaju da je korisnik isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele potpore sukladno čl. 11 Pravilnika iz bilo koje mjere Programa)

17. Korisnik se mora pridržavati rokova propisanih Pravilnikom i ovim Natječajem

18. Korisnik mora imati i čuvati originalnu dokumentaciju vezanu uz sufinancirane troškove.

19. Isti (jedan) korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar ovoga Natječaja.

20. Ako je korisnik koji je u svojstvu nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/odgovorne osobe obrta, istovremeno i odgovorna osoba u pravnoj osobi ili je odgovorna osoba korisnika pravne osobe istovremeno i nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/odgovorna osoba obrta, zahtjev za potporu može podnijeti samo jedan od navedenih korisnika unutar ovoga Natječaja

21. Zahtjev za potporu na ovaj Natječaj korisnik (i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća) može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu unutar tipa operacije 4.2.1 ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu

22. Korisnik kao poslovni subjekt mora postojati, poslovati i upotrebljavati ulaganje u skladu s odobrenom namjenom tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore

23. Korisnik ne smije tijekom razdoblja od pet godina od konačne isplate potpore na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti. Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti


UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

Projekt se provodi na području Republike Hrvatske.

Projekt se odnosi na ulaganje u preradu i/ili marketing poljoprivrednih proizvoda koji su navedeni u Prilogu I. Ugovoru

Ulaganje uključuje najmanje jedan trošak koji ima karakteristike digitalne komponente koja je definirana u točki 14. stavku dd) Natječaja i Prilogu 3 ovoga Natječaja

Rezultat proizvodnog procesa mora biti proizvod iz Priloga I. Ugovoru

Projekt nije namijenjen usklađivanju sa standardima Europske unije osim ako zakonodavstvo Europske unije nametne nove standarde, korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za dostizanje tih standarda unutar najviše 12 mjeseci od dana kada su oni postali obvezni za poljoprivredno gospodarstvo

Ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000,00 kuna (26.544,56 EUR) korisnik je u obvezi izraditi poslovni plan u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta.

Ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000,00 kuna (26.544,56 EUR) korisnik je u obvezi dokazati planirane izvore financiranja projekta.

Projekt ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo.

Kod građenja objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla, objekata za preradu hrane za životinje te u slučaju prenamjene postojećih objekata u objekte za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla /ili objekte za preradu hrane za životinje korisnik mora imati ishođeno Mišljenje o usklađenosti dokumentacije sa propisima od strane uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede

U slučaju ulaganja u opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o najmu / koncesiji / plodouživanju / zakupu / služnosti, koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu ili sklopljen do najkraće 31.12.2030. godine. Navedeni Ugovor mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika objekta koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige te ugovor mora biti upisan u zemljišne knjige

Ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ako je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Trošak mora biti naveden u Listi prihvatljivih troškova.

Ulaganje u kupnju gospodarskih vozila prihvatljivo je isključivo u kombinaciji s nekim od ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju i/ili opremanje objekta za preradu i/ili marketing poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru

Trošak mora biti povezan s projektom.

Trošak mora nastati kod korisnika u okviru provedbe projekta.

Troškovi ne smiju nastati prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova te troškova kupnje zemljišta/objekta radi realizacije projekta, koji su prihvatljivi najranije od 1. siječnja 2014. godine.

Korisnik mora izvršiti plaćanje troška izvođačima radova, dobavljačima/isporučiteljima roba te pružateljima usluga do podnošenja zahtjeva za isplatu.

Osnova plaćanja za prihvatljive troškove (osim općih troškova te troškova kupnje zemljišta/objekta radi realizacije projekta) ne može biti dokument (ponuda, Ugovor, predračun) koji je datiran prije datuma nastanka odobrene ponude.

Korisnik u zahtjevu za isplatu mora dostaviti račune ili dokumente jednake dokazne vrijednosti koji su usporedivi s odobrenim troškovima iz Ugovora o financiranju/Dodatka Ugovora o financiranju. Računi ili dokumenti jednake dokazne vrijednosti moraju biti izdani do podnošenja zahtjeva za isplatu.

Računi priloženi u zahtjevu za isplatu moraju biti evidentirani u poslovnim knjigama korisnika.

Korisnik obveznik javne nabave (OJN) mora provesti postupak nabave za sve prihvatljive troškove nakon podnošenja zahtjeva za potporu, odnosno postupci nabave ne smiju biti pokrenuti prije podnošenja zahtjeva za potporu osim za nastale opće troškove (usluge) vezane uz pripremu projektno-tehničke i druge dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj, za koje su izvršitelji tih usluga odabrani prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Korisnik obveznik javne nabave (OJN) za nastale opće troškove i troškove kupnje zemljišta i/ili objekta radi realizacije projekta, za koje su izvršitelji tih usluga odabrani prije podnošenja zahtjeva za potporu mora dostaviti odabrane ponude/račune/predugovor/ugovor i/ili elaborat procjene tržišne vrijednosti nekretnine (ako je primjenjivo)

Korisnik obveznik javne nabave (OJN) koji provodi postupak javne nabave prilikom podnošenja zahtjeva za potporu visinu procijenjenih iznosa materijalnih troškova - nabavu roba, radova i usluga za koje potražuje potporu kroz traženi iznos potpore (osim nastalih općih troškova) dokazuje temeljem Nacrta dokumentacije o nabavi sa svim prilozima (troškovnik/tehnička specifikacija predmeta nabave) i Procijenjene vrijednosti nabave iz Nacrta dokumentacije o nabavi.
Korisnik obveznik javne nabave koji provodi postupak jednostavne nabave prilikom podnošenja zahtjeva za potporu visinu procijenjenih iznosa materijalnih troškova - nabavu roba, radova i usluga za koje potražuje potporu kroz traženi iznos potpore (osim nastalih općih) dokazuje temeljem dokaza istraživanja tržišta (prikupljenih informativnih ponuda, kataloga i sl.) i/ili troškovnika ovlaštenog projektanta s procijenjenim cijenama radova. Ako je iznos iz dostavljene dokumentacije kojom se dokazuje visina traženog iznosa potpore za pojedini trošak niži od iznosa navedenog u Tablici troškova i izračuna potpore za taj trošak, prihvatljiv iznos za pojedini trošak je iznos naveden u dostavljenoj dokumentaciji.

Postupak javne nabave mora biti usklađen s propisima i pravilima o javnoj nabavi – OJN. NAPOMENA: Nije dopuštena podjela predmeta nabave koji čini tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu na više postupaka jednostavne nabave čime dolazi do izbjegavanja primjene pravila javne nabave.

Postupak jednostavne nabave za korisnike OJN mora biti javno objavljen sukladno odredbama Natječaja i Priloga 11 ovoga Natječaja

Dokumentacija vezana za postupak nabave i/ili provedbu ugovora o javnoj ili jednostavnoj nabavi za korisnike OJN koja se dostavlja sa zahtjevom za isplatu mora biti potpuna i prihvatljiva

Korisnik mora osigurati poštivanje odredbi vezanih uz postojanje ili nepostojanje sukoba interesa u smislu odredbi članaka 75. do 83. ZJN 2016 – korisnici OJN kada provode postupke javne i jednostavne nabave

Korisnik koji nije obveznik javne nabave mora provesti postupak nabave nakon objave ovoga Natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu za sve prihvatljive troškove za koje se postupci nabave provode putem Portala ponuda, te je obvezan prikupiti najmanje dvije ponude koje ispunjavaju sve uvjete iz tehničke specifikacije/troškovnika od ponuditelja koji nisu međusobno vlasnički i/ili upravljački povezani niti su povezani preko osoba ovlaštenih za zastupanje.

Za predmete nabave za koje je korisnik koji nije obveznik javne nabave objavio Poziv za dostavu ponuda i datumi na učitanim ponudama u Portalu ponuda moraju odgovarati vremenu trajanja Poziva za dostavu ponuda.

Korisnik koji nije obveznik javne nabave ne smije kao prihvatljiv trošak prijavljivati nabavu robe (uključujući kupnju zemljišta/objekta), izvođenje radova i pružanje usluga od ponuditelja fizičkih i pravnih osoba (uključujući sve njihove podugovaratelje) koji su s korisnikom[1]: a) srodnici po krvi u pravoj ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao, posvojitelj i posvojenik b) vlasnički i/ili upravljački povezani neovisno o udjelu vlasničkih, glasačkih ili upravljačkih prava te od c) pravne osobe čiji su osnivači / članovi / osobe ovlaštene za zastupanje povezani na način kako je definirano u točki a) ovoga uvjeta.
[1] Navedena odredba odnosi se i na korisnikove srodnike po krvi u pravoj ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, posvojitelja i posvojenika korisnika.
Napomena: Ako je korisnik ili ponuditelj pravna osoba, povezanima se smatraju i pravne osobe koje jednu od povezanosti navedene pod a, b ili c ovoga uvjeta ostvaruju posredstvom fizičkih osoba.

Elaborat procjene tržišne vrijednosti nekretnine koja je predmet kupnje unutar zahtjeva za potporu ne smije biti izrađen od strane zaposlenika i predstavnika gospodarskih subjekata/ponuditelja koji izvode radove i/ili isporučuju robe (uključujući zemljište i objekte) i/ili pružaju usluge te od strane s njima povezanih osoba (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik)

Ako je neki od prihvatljivih troškova djelomično sufinanciran iz fondova Europske unije, taj trošak neće biti prihvatljiv.

Ako je neki od prihvatljivih troškova u cijelosti sufinanciran iz drugih izvora javne potpore taj trošak neće biti prihvatljiv.

Ako su svi prihvatljivi troškovi u cijelosti već sufinancirani iz drugih izvora javne potpore, ti troškovi nisu prihvatljivi te će korisnikov zahtjev biti odbijen.

OSTALI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

Korisnik mora realizirati više od 50% troškova iz Ugovora o financiranju

Ako korisnik realizira troškove projekta u vrijednosti od 50% do 80% u odnosu na troškove iz Ugovora o financiranju, Agencija za plaćanja će primijeniti financijske korekcije.

Korisnik mora omogućiti obavljanje posjeta ulaganju/kontrole na terenu.

Predmet ulaganja mora biti stavljen u funkciju/uporabu ili biti spreman za uporabu.

Predmet ulaganja mora biti vidljivo i na propisan način označen u skladu s Prilogom 7 ovoga Natječaja.

Korisnik je u obvezi svakih 6 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu popuniti Izvješće o napretku provedbe projekta u AGRONET-u.

Korisnik je u obvezi popunjavati upitnik u AGRONET-u na godišnjoj osnovi, na poziv Agencije za plaćanja.

Iznos potpore za dodjelu je jednak ili veći od najniže propisane vrijednosti potpore.

Vrijednost potpore nije veća od zbroja vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu.

Korisnici početnici, korisnici čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnici obveznici vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu mogu ostvariti potporu do najviše 200.000 EUR

Vrijednost potpore može biti veća: a) od zbroja vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu ili b) za korisnike početnike, za korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR; ili za korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga ili korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, a koji potražuju iznos potpore veći od 200.000 EUR, uz uvjet da korisnik u slučaju a) ili nekom od slučajeva u točki b) ovoga uvjeta u zahtjevu za potporu dostavi obvezujuće pismo namjere banke koje se mora odnositi na vrijednost projekta u cijelosti.

Korisnik je u obvezi isplaćeni predujam iskoristiti u skladu s Ugovorom o financiranju te ga u potpunosti opravdati pri podnošenju konačnog zahtjeva za isplatu/zahtjeva za jednokratnu isplatu

Prihvatljivi troškovi su:

1. OBJEKTI ZA PRERADU S PRIPADAJUĆOM UNUTARNJOM I VANJSKOM INFRASTRUKTUROM
1.1. Građenje/rekonstrukcija prostora
1.1.1. prihvat sirovine; za pripremu sirovine; za manipulaciju; za hlađenje/sušenje; za obradu/preradu; laboratorij i analiza; za transport; za pakiranje; za skladištenje; garderobni prostor; sanitarni prostor; energija; klimatizacija; upravljanje IT procesom; sigurnosni nadzor; za potrebe veterinarske kontrole; za potrebe provedbe sustava razvrstavanja trupova; mreže putova unutar objekta i unutar gospodarstva; vodovodna (uključujući bunare), plinska, električna i kanalizacijska mreža
2. STROJEVI I OPREMA/UGRADNJA OPREME ZA PRERADU I OSTALE POSTUPKE KOJI SU U FUNKCIJI DJELATNOSTI PRERADE
2.1. Prihvat sirovine
2.1.1. oprema za istovar i istovarna rampa uključujući mjernu opremu za kvantitativno i kvalitativno zaprimanje sirovine; oprema za prihvat, vaganje, uzorkovanje i čuvanje (hlađenje) sirovine do isporuke ili prerade s odgovarajućim mjernim uređajem; oprema za privremeni smještaj, hranidbu i napajanje životinja na depou; oprema za pomoć pri usmjeravanju životinja tijekom njihovog premještanja u klaonici; oprema za sputavanje, omamljivanje, usmrćivanje i iskrvarenje životinja
2.2. Skladištenje
2.2.1. oprema za skladištenje sirovine, polugotovih i gotovih proizvoda (uključujući skladištenje u inertnoj atmosferi); spremnici za taloženje i skladištenje
2.3. Obrada/prerada
2.3.1. oprema za prihvat i uzorkovanje; oprema za odlišćavanje, čišćenje, pranje, sušenje, poliranje i sortiranje; oprema i uređaji za ljuštenje, meljavu, kondicioniranje, prešanje i ekstrakciju; oprema za rasijecanje, pražnjenje, vaganje i označavanje; čekićari, mlinovi, sita i ostala oprema za usitnjavanje i drobljenje; oprema za sterilizaciju/pasterizaciju; oprema/sustav (konstrukcije, uređaji) s pripadajućom mjernom opremom za kvantitativno i kvalitativno zaprimanje i sortiranje; oprema za klaoničku obradu trupova nakon iskrvarenja; uređaji za mjerenje; oprema za obradu/preradu; oprema koja omogućava produženje roka trajanja polugotovih i gotovih proizvoda prije i nakon pakiranja (ozon UV, lampe, repasterizacija, ionizacija, HPP ); oprema za obradu mikrovalovima; pokretne klaonice; prevrtač kompostne hrpe (windrow turner); uređaj za peletiranje; liofilizator
2.4. Hlađenje
2.4.1. oprema i uređaji za hlađenje i/ili zamrzavanje sirovine, polugotovih i gotovih proizvoda te nusproizvoda, uključujući i mjerne uređaje
2.5. Klimatizacija
2.5.1. oprema za osiguravanje posebnih mikroklimatskih uvjeta u proizvodnim i/ili skladišnim prostorijama (uključujući opremu za klimatizaciju prostorija - hlađenje/grijanje, sušenje/vlaženje zraka)
2.6. Pakiranje
2.6.1. oprema za izradu primarnog pakiranja; oprema za formiranje i izradu transportnih pakiranja (izrada i ljepilica kutija, formiranje kašeta); oprema za automatsko ulaganje proizvoda u transportno pakiranje s paletizacijom; oprema i uređaji za konfekcioniranje, vaganje, pakiranje, označavanje (etiketiranje); linije za punjenje uz pripadajuću opremu (uključujući opremu i uređaje za pranje i dezinficiranje ); oprema za zbrinjavanje materijala za pakiranje, opreme i sredstava za čišćenje, pranje i sanitaciju, zbrinjavanje primarne, sekundarne i tercijarne ambalaže i otpada
2.7. Manipulacija
2.7.1. oprema za manipulaciju sirovina, poluproizvoda i nusproizvoda; oprema za manipulaciju gotovih proizvoda
2.8. Čišćenje
2.8.1. prema i strojevi za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, interne i povratne vanjske transportne ambalaže, alata, uređaja i strojeva
2.9. Pročišćavanje
2.9.1. oprema za pročišćavanje (uključujući filtriranje); oprema i uređaji za filtriranje i pročišćavanje vode (uključujući kemijsku i bakteriološku pripremu, omekšavanje, ultrafiltriranje, reerznu osmozu i dr.), akumulaciju i razvođenje tople i hladne (ledene) vode za piće za sanitarne i tehnološke potrebe; oprema za obradu vode iz vlastitog izvora – bunara (filtriranje i pročišćavanje vode do zdravstveno ispravne vode)
2.10. Laboratorij i analiza
2.10.1. sušionik; uređaj za određivanje dušika/ugljika; mufolna peć; pH-metar; termometar; oprema za organoleptičku analizu; laboratorijska oprema za internu uporabu; termostat; oprema za kemijsku analizu; uređaj za destilaciju vode; UV-VIS spektrofotometar; vage; hladnjak za uzorke; magnetska miješalica; centrifuga; vakum uparivač s manostatom
2.11. Energija i instalacije
2.11.1. opremanje popratnih energetskih objekata; infrastruktura proizvodnih objekata i podruma (cjevovodi, cijevi, razne mreže (kisik, dušik, voda, SO2…); oprema za hlađenje i grijanje vode (pripremu vodene pare); cjevovodi i armature; agregati za proizvodnju el. energije; gromobranske instalacije
2.12. Sigurnosni nadzor
2.12.1. oprema za nadzor, mjerenje i vođenje proizvodnog i skladišnog procesa; oprema za sigurnosne i vatrodojavne sustave; oprema za detekciju stakla i metala i/ili drugih fizikalnih opasnosti
2.13. Potrebe veterinarske kontrole
2.13.1. prema za interne veterinarske preglede (vlasništvo pogona, sastavni dio projekta)
2.14. Transport
2.14.1. oprema za transport sirovina, nusproizvoda, gotovih i poluproizvoda; oprema i strojevi za transport u objektu i unutar kruga objekta
3. OBJEKTI ZA PRODAJU I PREZENTACIJU VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA (ISKLJUČUJUĆI KUŠAONICE)
3.1. Građenje/rekonstrukcija objekata
3.1.1. za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda; kioska, drvenih kućica, štandova ili drugih objekata za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda
3.2. Opremanje/ugradnja opreme
3.2.1. mljekomat, sokomat i ostali automati i oprema za prodaju i prezentaciju poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovoru; vage; fiskalne blagajne; kolica za transport proizvoda; kioska, drvenih kućica, izložbenih vitrina, štandova ili drugih objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda
4. OBJEKTI ZA OBRADU OTPADNIH VODA, FILTRIRANJE ZRAKA I RASHLADNE SUSTAVE S PRIPADAJUĆOM UNUTARNJOM I VANJSKOM INFRASTRUKTUROM
4.1. Građenje/rekonstrukcija objekata
4.1.1. za obradu otpadnih voda, sprječavanje onečišćenja i filtriranje zraka uključujući rashladne sustave
4.2. Opremanje/ugradnja opreme
4.2.1. oprema za fizikalnu, kemijsku i biološku obradu otpadnih voda, oprema za sprečavanje onečišćenja zraka i filtriranje zraka te rekuperaciju otapala
5. OSTALI GOSPODARSKI OBJEKTI, UPRAVNE PROSTORIJE S PRIPADAJUĆIM SADRŽAJIMA, OPREMOM I INFRASTRUKTUROM KOJI SU U FUNKCIJI DJELATNOSTI PRERADE
5.1. Građenje/rekonstrukcija objekata
5.1.1. ostalih gospodarskih objekata; upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima
5.2. Opremanje/ugradnja opreme
5.2.1. gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima; oprema za sigurnosne i vatrogasne sustave
6. GOSPODARSKA VOZILA
6.1. Građenje/rekonstrukcija objekata
6.1.1. za čuvanje/spremanje vozila i poljoprivrednih strojeva
6.2. Gospodarska vozila
6.2.1. gospodarska vozila (vozila s ili bez rashladnog uređaja za transport sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda ili ugradnja rashladnih uređaja)
6.2.2. specijalna vozila za transport
6.2.3. oprema za čišćenje i dezinfekciju gospodarskih vozila
7. KUPNJA ZEMLJIŠTA I OBJEKATA RADI REALIZACIJE PROJEKTA
7.1. kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova) ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
8. PRILAGODBA NOVOUVEDENIM STANDARDIMA U SKLADU S ČLANKOM 17. UREDBE (EU) BR. 1305/2013
8.1. prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. UREDBE (EU) BR. 1305/2013
9. OPĆI TROŠKOVI
9.1. troškovi pripreme poslovnog plana
9.2. troškovi pripreme dokumentacije
9.3. troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora
10. NEMATERIJALNI TROŠKOVI
10.1. kupnja ili razvoj računalnih programa
10.2. kupnja prava na patente i licence
10.3. zaštita autorskih prava
10.4. registracija i održavanje žigova
10.5. ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

KRITERIJI ODABIRA

Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira koji iznosi 56 bodova od 100 mogućih.

Kriteriji odabira:
1. Veličina poduzeća/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije - najviše 30 bodova
2. Postojeći korisnik tipa operacije 4.2.1 – najviše 5 bodova
3. Vrsta ulaganja – najviše 25 bodova
4. Sektor ulaganja – najviše 30 bodova
5. Sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda - plastenika koji je predmet ulaganja – najviše 5 boda
6. Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja) – najviše 5 bodova

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi podnio zahtjev za potporu. Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu korisnik popunjava tražene podatke i učitava traženu dokumentaciju.

Nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu“. Korisnik je u obvezi potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu ispisati i potpisati te dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u regionalnu Agenciju za plaćanja na adresu ovisno o lokaciji ulaganja do propisanog roka.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je od 06. veljače 2023. godine od 12:00 do 04. svibnja 2023. godine do 12:00 sati.

PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projektne prijave kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili nazovite 021 322 362, 021 322 365, 091 622 2042, 098 477 961

Prilozi:

Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedba tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“

Kriteriji odabira

Lista prihvatljivih troškova

Naše usluge | DNP

eu

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr