Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo  turizma i sporta   Mehanizam za oporavak i otpornost u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.   7. studenog 2022.   3. veljače 2023.   1.250.000.000,00 HRK   35-85%

 

NPOO – TURIZAM

U okviru podkomponente Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koja se odnosi na turizam, Ministarstvo turizma i sporta je 5. listopada 2022. godine objavilo Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava ‘’Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma’’ (referentni broj: NPOO.C1.6.R1-I2.01) kojim usmjerava investicije koje će doprinijeti oporavku, otpornosti te zelenoj i digitalnoj tranziciji turističkog sektora. Ukupan iznos poziva je 1,250 milijardi kuna namijenjenih poduzetnicima s ciljem izravnih ulaganja u privatni sektor koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Cilj investicija je povećati otpornost i održivost turističkog sektora kroz zelenu i digitalnu tranziciju, doprinijeti oporavku turističkog sektora od krize uzrokovane pandemijom COVID-19 te povećati dodanu vrijednost i neizravne učinke turizma.

INVESTICIJE U JAČANJE ODRŽIVOSTI TE POTICANJE ZELENE I DIGITALNE TRANZICIJE PODUZETNIKA U SEKTORU TURIZMA

Cilj ove investicije je doprinijeti razvoju održivog turizma kroz zelenu i digitalnu tranziciju održivosti poslovanja poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu, a osobito:

 razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma,
 provedba zelenih projekata – npr. povećanje energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora i kružnog gospodarstva,
 uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija u turističku infrastrukturu i proizvode.

Poziv je podijeljen u tri (3) grupe i svaka se posebno valorizira:
Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju,
Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu,
Grupa 3: Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma.

 

GRUPA 1. RAZVOJ TURISTIČKIH PROIZVODA PRIHVATLJIVIH ZA OKOLIŠ, UČINKOVITOST RESURSA TE ZELENU I DIGITALNU TRANZICIJU


PREDMET POZIVA

Predmet Poziva je poticanje ulaganja u:

 ugostiteljske objekte za smještaj (hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, difuzni hotel, liječilišne vrste, hoteli posebnog standarda te kamp i glamping) za smještaj visoke kvalitete;

 dodatne sadržaje ugostiteljskih objekata za smještaj kao što su zdravstveni, kulturni, eno-gastro, poslovni (uključujući i digitalne nomade), sportsko-rekreacijski, aktivni, ekološki turizam i druge tržišne niše;

 turističko ugostiteljske objekte zabavnih i tematskih parkova i druge inovativne sadržaje, koji se odnose na jedinstven i edukativan prikaz kulture, običaja, tradicije, folklora, gastronomije, prirodne i kulturno povijesne baštine i načina života, uobičajenog za područje na kojem se projekt realizira, upotrebom i integracijom digitalnih rješenja i novih tehnologija prihvatljivih za okoliš.

Rezultat ulaganja po završetku provedbe projekta u ugostiteljske objekte za smještaj koji se razvrstavaju u kategorije mora biti minimalno kategorija 4 zvjezdice u ITR 1 ili minimalno kategorija 3 zvjezdice u ITR 0, 2, 3 i 4.

U kategoriji ITR-a 1 potiču se ulaganja u postojeće ugostiteljske objekte za smještaj ako ne dolazi do povećanja smještajnih kapaciteta.

U kategoriji ITR-a 1 potiču se ulaganja u postojeće turističko ugostiteljske objekte zabavnih i tematskih parkova ako ne dolazi do povećanja prihvatnih kapaciteta.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji su MSP (mikro, mala i srednja poduzeća) i velika poduzeća registrirana u sektorima:

 55.1 Hoteli i sličan smještaj
 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje
 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

BUDŽET I ZNOS POTPORE

Ukupna alokacija Poziva iznosi 1.020.000.000,00 HRK (135.377.264,58 EUR), od čega budžet za:

 mikro, mala i srednja poduzeća iznosi 500.000.000,00 HRK (66.361.404,21 EUR),
 velika poduzeća iznosi 520.000.000,00 HRK (69.015.860,38 EUR).

Najniži iznos bespovratne potpore: 2.000.000,00 HRK (265.445,62 EUR)
Najviši iznos bespovratne potpore: 50.000.000,00 HRK (6.636.140,42 EUR).

INTENZITET POTPORE

Regionalne potpore za ulaganje
(članak 13. i 14. Uredbe 651/2014)
Maksimalan intenzitet potpore prema veličini poduzeća u %
Mikro i mala Srednja Velika
HR 02 Panonska Hrvatska
HR 06 Sjeverna Hrvatska
70 60 50
HR 03 Jadranska Hrvatska 60 50 40
HR 05 Grad Zagreb 55 45 35

Intenzitet regionalne potpore za ulaganje, računa se prema mjestu ulaganja, a ne prema sjedištu prijavitelja.

Ostale potpore: do 85% (ovisno o vrsti potpore).

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Obavezne aktivnosti za zelenu tranziciju

Projekt mora sadržavati najmanje jednu obaveznu aktivnost za zelenu tranziciju te najmanje dvije aktivnosti za zelenu tranziciju iz drugih kategorija:
 građenje objekata
 aktivnost ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti;

Druge kategorije aktivnosti za zelenu tranziciju

 opremanje objekata koje rezultira učinkovitijem korištenju resursa, smanjenjem utroška energije i vode, smanjenjem emisija CO2 ili smanjenjem nastanka otpada prilikom obavljanja djelatnosti;
 uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela koje doprinose zelenoj tranziciji;
 ulaganja u poticanje obnovljivih izvora energije;
 uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje otpada od hrane u lancu od dobavljača do krajnjeg potrošača;
 uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje korištenja plastike;
 ulaganja u održivu mobilnost;
 ulaganja u zelene vještine.

Obavezne aktivnosti za digitalnu tranziciju

Projekt mora sadržavati najmanje jednu obaveznu aktivnost za digitalnu tranziciju:
 uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja u poslovanje s ciljem digitalne transformacije;
 uvođenje digitalnih tehnologija i poslovnih modela, uključujući i ugradnju opreme, s ciljem digitalne transformacije.

Druge kategorije aktivnosti za digitalnu tranziciju

 ulaganja u digitalne vještine


Neobavezne aktivnosti:

 uređenje okoliša;
 uvođenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih mjera iznad propisanih standarda;
 ulaganja u usavršavanje;
 savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta;
 izrada studijske i projektno-tehničke dokumentacije.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljive kategorije troškova koje se mogu financirati u okviru ovog poziva su:

A. Regionalne potpore za ulaganje

Prihvatljivi troškovi ulaganja u materijalnu imovinu:

 trošak gradnje, rekonstrukcije objekata;
 opremanje objekata koje rezultira učinkovitijem korištenju resursa i/ili smanjenjem utroška energije i vode i/ili smanjenjem emisija CO2 i/ili smanjenjem nastanka otpada prilikom obavljanja djelatnosti;
 drugo opremanje objekata;
 nabava digitalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti u projektu,
 nabava IKT infrastrukture;
 nabave opreme za potrebe naprednih sustava digitalizacije (Internet stvari, umjetna inteligencija i sl.);
 nabava mrežne opreme (pasivne i aktivne);
 uvođenje rješenja za kibernetičku sigurnost;
 nabava ostale opreme izravno potrebne za provedbu aktivnosti u projektu (npr. sigurnosne kamere, protuprovalni sustavi, kontrola pristupa, sustavi za zaključavanje, parkirni sustavi, videokonferencijski sustavi, sustavi hotelskog upravljanja i sl.)
 uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela koji se temelje na kružnom gospodarstvu, obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti (uvođenje digitalnih tehnologija i rješenja u skladu s kriterijima smanjenja emisija stakleničkih plinova, energetsku učinkovitost i smanjenje otpada, kao i na uvođenje kružne ekonomije doprinosi i zelenoj i digitalnoj tranziciji);
 uvođenje rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama;
 uvođenje rješenja za održivu uporabu vode, uključujući primjenu mjera za ponovnu uporabu vode;
 uređenje zelenih površina;
 uređenje plaža.

Prihvatljivi troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu:

 uvođenje rješenja za optimizaciju procesa (ERP, CRM, Ecommerce, itd);

 troškovi informatičko-komunikacijskih rješenja (softver);
 nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva.

B. Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

Prihvatljivi troškovi su dodatni troškovi ulaganja neophodni za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i to isključivo u slučaju ako se troškovi ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u ukupnom trošku ulaganja mogu utvrditi kao zasebno ulaganje, primjerice kao lako prepoznatljiva „dodatna komponenta” za prethodno postojeći objekt, taj trošak povezan s obnovljivom energijom je prihvatljivi trošak.

Troškovi koji nisu izravno povezani s postizanjem više razine zaštite okoliša nisu prihvatljivi.

Prihvatljivi troškovi kod ulaganja u promicanje energije iz OIE:

Postavljanje novih sustava za proizvodnju:
 električne energije iz energije:
- sunca (stupanj korisnog djelovanja sunčanih fotonaponskih pretvarača veći od 15%), uključujući i sustave za njeno skladištenje (baterije, vodik/gorive ćelije i dr.),
- vjetra,
- geotermalne energije.
 toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora:
- toplinskim sunčanim kolektorima (stupanj korisnog djelovanja veći od 70%),
- dizalicama topline,
- geotermalnim izmjenjivačima topline.

C. Potpore za ulaganje za mjere energetske učinkovitosti

Prihvatljivi troškovi su dodatni troškovi ulaganja neophodni za postizanje više razine energetske učinkovitosti kao što su:

 obnova ovojnice zgrade: povećanje toplinske zaštite ovojnice (kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi objekata koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela objekta prema vanjskom prostoru ili negrijanom dijelu zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova, detalja toplinskih mostova); hidroizolacija i drenaža ovojnice; povećanje toplinske zaštite, hidroizolacija i drenaža zidova koji odvajaju unutrašnjost objekta od vanjskog okoliša te prozora, vrata i prozirnih elemenata pročelja u tim zidovima; ugradnja zelenog krova/ozelenjenog pročelja zgrada kojima se povećava toplinska zaštita ovojnice;
 ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje postojećih tehničkih sustava zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode;
 zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom;
 uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom i slični troškovi.

D. Potpore za ulaganje kojima se poduzetnicima omogućuje da premaše norme Unije za zaštitu okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša u nedostatku normi Unije

 troškovi ulaganja u infrastrukturu za punjenje i/ili opskrbu gorivom s nultom ili niskim emisijama ugljika za vlastite potrebe korisnika potpore koji obavlja turističko-ugostiteljsku djelatnost.

E. Potpore za usavršavanje

 troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju;
 troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, primjerice putni troškovi, troškovi materijala i potrošne robe izravno povezane s projektom, amortizacija alata i opreme ako se koriste isključivo za projekt usavršavanja;
 troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja

F. De minimis potpore (potpore male vrijednosti)

 troškovi ulaganje u vozila i plovila s nultim ili niskim emisijama ugljika za potrebe obavljanja djelatnosti;
 troškovi komunalnog doprinosa (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine);
 troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine), uključujući sva potrebna istraživanja, elaborate, revizije, idejna rješenja, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, tipske projekte, projekte unutarnjeg uređenja itd.);
 troškovi za pripremu postupka certificiranja i provjeru sukladnosti sa zahtjevima certifikata ili eko-oznaka ( EU ECOLABEL, EMAS, itd) (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine);
 troškovi izrade studije utjecaja na okoliš (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine);
 trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije (uključujući investicijsku studiju), a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 60.000,00 HRK (7.963,37 EUR));
 upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 185.000,00 HRK (24.553,72 EUR));
 usluge izrade dokumentacije za nabavu od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 50.000,00 HRK (6.636,14 EUR));
 trošak revizije projekta (za sve projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta, navedeni u odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, do najvišeg iznosa troška revizije od 50.000,00 HRK (6.636,14 EUR);
 troškovi stručnog nadzora i sl.


GRUPA 2. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA MALIH IZNAJMLJIVAČA TE NJIHOVA TRANSFORMACIJA U PODUZETNIKE U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

PREDMET POZIVA

Predmet Poziva je poticanje ulaganja u transformaciju smještajnih kapaciteta u domaćinstvima u obiteljske i/ili specijalizirane male hotele (hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, difuzni hotel i pansion) najmanje kategorije tri zvjezdice.

Rezultat ulaganja u ugostiteljske objekte za smještaj po završetku provedbe projekta u godini m koji se razvrstavaju u kategorije mora biti minimalno kategorija 3 zvjezdice u svim kategorijama ITR-a.
U kategoriji ITR-a 1 potiču se ulaganja u postojeće ugostiteljske objekte za smještaj ako ne dolazi do povećanja smještajnih kapaciteta.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji je fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača koji imaju važeće rješenje o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu, a koja mora/ju, najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga temeljem ovog Poziva, imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55.1 Hoteli i sličan smještaj sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD 2007 (NN 58/07).

BUDŽET I IZNOS POTPORE

Ukupna alokacija: 50.000.000,00 HRK (6.636.140,42 EUR).

Minimalni iznos bespovratne potpore: 100.000,00 HRK (13.272,28 EUR).

Maksimalni iznos bespovratne potpore: 1.506.900,00 HRK (200.000,00 EUR).

INTENZITET POTPORE

Maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 85% prihvatljivih troškova u kategoriji ITR 0, 1, 2, 3, 4.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru Grupe 2:

Aktivnosti za zelenu tranziciju

 građenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smještaj i pripadajućeg dodatnog sadržaja32;
 uvođenje zelenih tehnologija i poslovnih modela koje doprinose zelenoj tranziciji;
 ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti;
 ulaganja u poticanje obnovljivih izvora energije;
 uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje otpada od hrane u lancu od dobavljača do krajnjeg potrošača;
 uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje korištenja plastike;
 ulaganja u održivu mobilnost;

 uređenje okoliša;
 uvođenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih mjera iznad propisanih standarda;
 uvođenje certifikata ili eko oznaka (EU ECOLABEL, EMAS itd.);

Aktivnosti za digitalnu tranziciju

 uvođenje digitalnih tehnologija i poslovnih modela, uključujući i ugradnju opreme, s ciljem digitalne transformacije;
 uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja u poslovanje;

Potporne aktivnosti povezane s provedbom projekta:

 aktivnosti izrade projektno-tehničke dokumentacije;
 savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta;
 aktivnosti stručnog nadzora.
 ulaganja u usavršavanje.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljive kategorije troškova koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 trošak gradnje, rekonstrukcije objekata;
 opremanje objekata, uključujući opremanje povezano s digitalizacijom;
 uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela koji se temelje na kružnom gospodarstvu, obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti;
 poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora za potrebe objekata koji su predmet projektnog prijedloga;
 troškovi ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti postojećeg objekta;
 uvođenje rješenja za održivu uporabu vode, uključujući primjenu mjera za ponovnu uporabu vode;
 trošak za osiguravanje pristupačnosti osobama s invaliditetom
 uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja (softver);
 uređenje zelenih površina
 troškovi za pripremu postupka certificiranja i provjeru sukladnosti sa zahtjevima certifikata ili eko-oznaka (EU ECOLABEL, EMAS, itd);
 troškovi nabave vozila i plovila s nultim ili niskom emisijama ugljika;
 troškovi predavača i polaznika koji su izravno povezani s usavršavanjem
 troškovi komunalnog doprinosa (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine);
 troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine), uključujući sva potrebna istraživanja, elaborate, idejna rješenja, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, tipske projekte, projekte unutarnjeg uređenja itd.);
 troškovi izrade studije utjecaja na okoliš (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine);
 trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije koji je prihvatljiv od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 20.000,00 HRK (2.654,46 EUR);
 upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge, uključujući izradu dokumentacije za nabavu (do najvišeg iznosa od 70.000,00 HRK (9.290,60 EUR);
 troškovi stručnog nadzora i sl.


GRUPA 3. POTICANJE RAZVOJA PROIZVODA I USLUGA TE POSLOVNIH MODELA U EKOSUSTAVIMA U LANCU VRIJEDNOSTI TURIZMA KOJE DOPRINOSE ZELENOJ I DIGITALNOJ TRANZICIJI I RJEŠAVANJU KLJUČNIH IZAZOVA U SEKTORU TURIZMA.

PREDMET POZIVA

Predmet Poziva je poticanje ulaganja poduzetnika u razvoj proizvoda i usluga te poslovnih modela unutar jednog ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I PARTNERI

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje imaju registriran obrt (osim paušalnih obrta koji nisu prihvatljivi) koje su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici u ekosustavu turizma

Prijavitelj mora dokazati da u trenutku prijave projektnog prijedloga i provedbe projekta ispunjava sljedeće uvjete:

subjekt u poduzetništvu koji do trenutka prijave projekta i za vrijeme trajanja provedbe projekta mora biti registriran za obavljanje najmanje jedne od djelatnosti iz ekosustava turizma, a koji obuhvaća skupine navedene u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007) ili jednakovrijedno te se odnose na klasifikacijske oznake 49 Kopneni prijevoz; 50.1 Pomorski i obalni prijevoz putnika; 51 Zračni promet; 55 Smještaj; 56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića; 77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava; 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima; 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova (kongresni turizam); 90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova; 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti (izuzev rada automata za igru na kovanice).

Prihvatljivi partneri su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala i srednja poduzeća, velika poduzeća ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koje svojim znanjem, resursima (stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim) i istraživačkim kapacitetima doprinose u provedbi projekta istraživanja i razvoja.

BUDŽET I IZNOS POTPORE

Ukupna alokacija: 180.000.000 ,00 HRK (23.890.105,51 EUR).

Minimalni iznos bespovratne potpore: 2.000.000,00 HRK (265.445,42 EUR),

Maksimalni iznos bespovratne potpore: 21.000.000,00 HRK (2.787.178,98 EUR).


INTENZITET POTPORE

A. Potpore za projekte istraživanja i razvoja

Intenzitet potpore za svakog korisnika ne premašuje:

a) 50% prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje;
b) 25% prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj;
c) 50% prihvatljivih troškova za studije izvedivosti.

Intenziteti potpore za industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj mogu se povećati do maksimalnog intenziteta potpore od 80% prihvatljivih troškova, kako slijedi:

a) za 10 postotnih bodova za srednja poduzeća i za 20 postotnih bodova za mikro i mala poduzeća;
b) za 15 postotnih bodova ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

i. projekt uključuje učinkovitu suradnju35 među poduzetnicima od kojih je najmanje jedan MSP, a niti jedan poduzetnik sam ne snosi više od 70% prihvatljivih troškova; ili između jednog oduzetnika i jedne ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja, pri čemu ta organizacija/organizacije snose najmanje 10% prihvatljivih troškova i imaju pravo na objavljivanje vlastitih rezultata istraživanja;

ii. rezultati projekta priopćuju se širokom krugu javnosti na konferencijama, objavom, u repozitorijima s javnim pristupom, ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom.

Intenziteti potpora za studije izvedivosti mogu se uvećati za 10 postotnih bodova za srednja poduzeća i 20 postotnih bodova za mala poduzeća, do maksimalnog intenziteta potpore od 70% prihvatljivih troškova.

U slučaju učinkovite suradnje između korisnika potpore s organizacijom za istraživanje i širenje znanja (u daljnjem tekstu: OIŠZ), sukladno točki b) podtočki i., potpora se može povećati za 15 postotnih bodova.

B. Regionalne potpore

Intenzitet potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva za bespovratne potpore mora biti u skladu s važećom kartom regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku

Regionalne potpore za ulaganje
(članak 13. i 14. Uredbe 651/2014)
Maksimalan intenzitet potpore prema veličini poduzeća u %
Mikro i mala Srednja Velika
HR 02 Panonska Hrvatska
HR 06 Sjeverna Hrvatska
70 60 50
HR 03 Jadranska Hrvatska 60 50 40
HR 05 Grad Zagreb 55 45 35

Intenzitet regionalne potpore za ulaganje, računa se prema mjestu ulaganja, a ne prema sjedištu prijavitelja.

C. De minimis potpore (potpore male vrijednosti)

Maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 85% prihvatljivih troškova.

Iznos potpora male vrijednosti koja se temeljem ovog Poziva može dodijeliti po projektu ne može iznositi više od 1.506.900,00 HRK (200.000,00 EUR).

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

1. Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) koja moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:

 industrijsko istraživanje,
 eksperimentalni razvoj,
 studije izvedivosti.

2. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja.

Aktivnost 2 se ne može provoditi samostalno, nego isključivo u kombinaciji s aktivnostima istraživanja i razvoja pod točkom 1. Aktivnost 2 prihvatljiva je za poduzetnike iz ekosustava turizma, odnosno nije prihvatljiva za poduzetnike iz drugih ekosustava u lancu vrijednosti turizma te nije prihvatljiva za OIŠZ.

3. Potporne aktivnosti

 savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta;
 izrada studijske, projektno-tehničke dokumentacije.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Pozivom su definirani prihvatljivi troškovi za prijavitelja i partnera:

A. Potpore za projekte istraživanja i razvoja

1. Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera (istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja) koji će raditi na provedbi projekta,

2. Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja, odnose se na troškove uredskog prostora (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta).

3. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt.

4. Ostali izdaci poslovanja, prihvatljivi do 25% ukupne vrijednosti Projekta, koji uključuju:
 troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta;
 troškove za provedbu dodatnih aktivnosti kojima se ostvaruje pozitivan utjecaj na horizontalna načela, u skladu s točkama 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4. ovih Uputa;


 trošak objavljivanja vlastitih rezultata istraživanja i trošak priopćavanja rezultata projekta širokom krugu na konferencijama, objavom, u repozitorijima s javnim pristupom, ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom. Trošak je dozvoljen ili za prijavitelja ili za partnera (prihvatljivi su troškovi dnevnica, smještaja i putovanja koji su isključivo povezani s provedbom aktivnosti istraživanja i razvoja vezanih uz projekt);

5. Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima, te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt.

6. Trošak izrade studije izvedivosti prihvatljiv je samo ukoliko je povezan s drugim aktivnostima industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja u okviru istog projektnog prijedloga.

7. Troškovi za partnera koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, a sudjeluje u projektu sa najviše do 15% prihvatljivih troškova projekta

B. Regionalne potpore

Prihvatljivi troškovi su troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta (laboratorij za istraživanje i razvoj, strojevi i oprema).
Prihvatljivi troškovi su troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu.

C. De minimis potpore (potpore male vrijednosti)

 trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije (uključujući investicijsku studiju), a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 100.000,00 HRK (13.272,28 EUR));
 usluge izrade dokumentacije za nabavu od strane vanjskih pružatelja usluge i upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 235.000,00 HRK (31.189,86 EUR);
 trošak revizije projekta (za sve projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta, navedeni u odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, do najvišeg iznosa troška revizije od 50.000,00 HRK (6.636,14 EUR).


NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Projektni prijedlog se podnosi elektronički, putem sustava eNPOO.


POSTUPAK DODJELE

Postupku dodjele bespovratnih sredstava provodi se u dvije faze:

I. Procjena projektnih prijedloga u odnosu na kriterije definirane Pozivom

Prilikom procjene projektnih prijedloga provodi se provjera u odnosu na administrativne zahtjeve definirane Pozivom, zatim u odnosu na prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti i izdataka, te se ocjenjuje kvaliteta projektnog prijedloga i formiranje rang-liste za svaku Grupu posebno.

II. Donošenje Odluke o financiranju

Odluka o financiranju se donosi za svaku grupu ovog Poziva za projektne prijedloge koji su udovoljili svim kriterijima u prethodnoj fazi postupka dodjele, a u okviru dostupne alokacije uzimajući u obzir prioritetne rang-liste za predmetne grupe.


ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je od 7. studenoga 2022. godine u 12:00 sati do 3. veljače 2023. godine u 12:00 sati.


PRIPREMA PROJEKTNIH PRIJAVA

Tora d.o.o. ima veliko iskustvo u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova EU. U Tora d.o.o. rade stručnjaci za fondove EU, javne nabave i savjetovanje klijenata. Projektni portfelj tvrtke obuhvaća oko 100 uspješno provedenih projekata i savjetovanja.

Trebate li konzultantske usluge za pripremu projektnih prijava i/ili provedbu projekata, slobodno nam se javite na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili 021/322 365, 091 622 20 42 ili 098 477 961.

Prilozi:

1. Upute za prijavitelje - Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva – Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

Naše usluge | DNP

eu

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr