Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju   Instrument Europske unije za oporavak i otpornost   6.2.2023. od 12:00h   4.5.2023. do 12:00h   70.000.000,00 HRK (9.290.596,59 EUR)   Do 50%

 

PREDMET I CILJ JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/2019, 37/2020, 31/2021 i 134/2021) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedbu tipa operacije 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“.

Svrha Natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom gospodarstvu ulaganjima u učinkovito korištenje energije.


PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili
b) fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla.


IZNOS POTPORE

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 70.000.000,00 HRK (9.290.596,59 EUR)

Najniža visina javne potpore iznosi 15.000,00 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do :
a) do 1.000.000 EUR
b) do 200.000 EUR za korisnike početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (ili se u slučaju korisnika zadruge ili proizvođačke organizacije promet može dokazati na način propisan Prilogom 1 ovoga Natječaja), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 200.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.


INTENZITET POTPORE

Intezitet potpore iznosi do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost


UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Korisnici su:

1a. Korisnici su fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla, uključujući početnike.

1b. Korisnici su fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla.

2. U slučaju da je korisnik fizička ili pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika, objekt za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru mora u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti registriran za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla

3. Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev korisnika koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu posjedovali financijske izvještaje za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u
trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

4. Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik /vlasnici obrta mora/ju: a) biti upisan/i u Registar poreznih obveznika po bilo kojoj osnovi u kontinuitetu bez prekida najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju
b) plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje i
c) plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)

5. Korisnik fizička osoba mora biti upisan u Registar poreznih obveznika te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose) u razdoblju provedbe projekta i pet godina nakon konačne isplate potpore.

6. Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

7. Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ovoga Natječaja
8. Korisnik mora izvršiti zatraženi povrat sredstava odnosno uredno podmirivati obveze nastale iz zahtjeva za povrat sredstava dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni, osim za neizvršeni zatraženi povrat iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi zbog mogućnosti prijeboja s budućim neizvršenim plaćanjem od strane Agencije za plaćanja u skladu sa člankom 28. Uredbe (EU) 908/2014

9. Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca

10. Kod korisnika ne smije biti utvrđeno postojanje sumnje na prijevaru koju je potvrdilo nadležno tijelo (potvrđivanjem optužnice)

11. Korisnik ne smije umjetno stvarati uvjete za ostvarivanje potpore

12. Korisnik ne smije davati lažne podatke pri dostavi zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu i dokumentacije

13. Korisniku ne smije trajati razdoblje isključenja iz sudjelovanja u postupku dodjele potpore (u slučaju da je korisnik isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele potpore sukladno čl. 11 Pravilnika iz bilo koje mjere Programa)

14. Korisnik se mora pridržavati rokova propisanih Pravilnikom i ovim Natječajem

15. Korisnik mora imati i čuvati originalnu dokumentaciju vezanu uz sufinancirane troškove


UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

Isti (jedan) korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar ovoga Natječaja.

Ako je korisnik koji je u svojstvu nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/odgovorne osobe obrta, istovremeno i odgovorna osoba u pravnoj osobi ili je odgovorna osoba korisnika pravne osobe istovremeno i nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/odgovorna osoba obrta, zahtjev za potporu može podnijeti samo jedan od navedenih korisnika unutar ovoga Natječaja.

Zahtjev za potporu na ovaj Natječaj korisnik (i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća) može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu unutar tipa operacije 4.2.2 ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu.

Korisnik kao poslovni subjekt mora postojati, poslovati i upotrebljavati ulaganje u skladu s odobrenom namjenom tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore.

Korisnik ne smije tijekom razdoblja od pet godina od konačne isplate potpore na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti. Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti.

Projekt se provodi na području Republike Hrvatske.

Projekt se odnosi na korištenje OIE u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda koji su navedeni u Prilogu I. Ugovora pri čemu je rezultat proizvodnog procesa poljoprivredni proizvod iz Priloga I. Ugovora.

Ulaganja u postrojenja za proizvodnju energije iz energije sunca za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, prihvatljiva su na postojećim objektima korisnika ili na objektima u postupku izgradnje ili rekonstrukcije za koje korisnik ne traži potporu u sklopu ovoga Natječaja ili na novom postolju.

Projekt nije namijenjen usklađivanju sa standardima Europske unije osim ako zakonodavstvo Europske unije nametne nove standarde, korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za dostizanje tih standarda unutar najviše 12 mjeseci od dana kada su oni postali obvezni za poljoprivredno gospodarstvo/gospodarstvo.

Ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000,00 kuna (26.544,56 EUR) korisnik je u obvezi izraditi poslovni plan u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta.

Ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000,00 kuna (26.544,56 EUR) korisnik je u obvezi dokazati planirane izvore financiranja projekta.

Projekt ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo.

U slučaju ulaganja u opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o najmu/koncesiji/plodouživanju/zakupu/služnosti, koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina, računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu ili do najkraće 31.12.2030. godine. Navedeni Ugovor mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika objekta koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige te ugovor o najmu mora biti upisan u zemljišne knjige.

Ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ako je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere.

U slučaju kombiniranog projekta, korisniku s kojim je sklopljen ugovor o financiranju u sklopu Natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.1, a ujedno je podnio i zahtjev za potporu za prihvatljive materijalne troškove iz ovoga Natječaja koji su povezani s ulaganjem iz tipa operacije 4.2.1 (na istovremeno otvorenom natječaju), sufinanciranje prihvatljivih materijalnih troškova iz ovoga Natječaja bit će odobreno ako zahtjev za potporu ostvari minimalan broj bodova (prag prolaznosti) u skladu s kriterijima odabira iz Priloga 2 ovoga Natječaja te se ispune svi uvjeti prihvatljivosti iz ovoga Priloga.


SPECIFIČNI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

Postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije priključuje se na infrastrukturu poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva, iza obračunskog mjernog mjesta poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva kao korisnika elektroenergetske mreže, te se proizvedena električna i/ili toplinska energija koristi za podmirenje vlastitih potreba poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom. Eventualne viškove tijekom proizvodnje električne energije korisnik može predavati u elektroenergetsku mrežu te preuzimati električnu energiju iz elektroenergetske mreže sukladno potrebama u razdobljima kada ne proizvodi dovoljno energije.

Postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koje koristi obnovljive izvore energije na poljoprivrednom gospodarstvu/gospodarstvu mora: a) imati instaliranu snagu manju ili jednaku priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva
b) imati planiranu godišnju proizvodnju električne i/ili toplinske energije postrojenja manju ili jednaku godišnjoj potrošnji poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva.

Godišnja potrošnja poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva je najveća godišnja potrošnja u zadnjih pet kalendarskih godina ili planirana potrošnja nakon gradnje i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva, ako je ta planirana potrošnja veća. U slučaju električne energije, godišnja potrošnja se odnosi na potrošnju na obračunskom mjernom mjestu iza kojeg se gradi postrojenje.

Prije izgradnje postrojenja, korisnik je u obvezi osigurati odgovarajuće uvjete korištenja priključenja, odnosno budućeg korištenja mreže.

Za proizvodnju električne i/ili toplinske energije iz biomase prihvatljivo je korištenje silažnog kukuruza, žitarica, usjeva bogatih škrobom i šećerom dobivenih iz poljoprivredne proizvodnje najviše do 20% od ukupno potrebne količine za biomasom na poljoprivrednom gospodarstvu/gospodarstvu na godišnjoj razini. Ograničenje se ne odnosi na korištenje žetvenih ostataka i nusproizvoda.

Ulaganja u postrojenja za proizvodnju električne energije iz biomase za vlastite potrebe bit će isključena iz potpore ako stupanj iskoristivosti toplinske energije od projektom predviđenog godišnjeg proizvodnog kapaciteta, odnosno godišnje proizvedene toplinske energije kogeneracijskog postrojenja bude manji od 50%. Korisnik mora proračunom i projektom dokazati da neće u okoliš odbacivati više od 50% iskoristive toplinske energije proizvedene u kogeneracijskom postrojenju.

Za dokazivanje ukupne godišnje energetske učinkovitosti na proizvodnom postrojenju moraju biti osigurana mjerenja, odnosno na proizvodnom postrojenju mora biti ugrađena mjerna oprema, najkasnije do kraja provedbe projekta.

Proizvedena električna i/ili toplinska energija koristi se za podmirenje vlastitih potreba poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru pri čemu je rezultat proizvodnog procesa poljoprivredni proizvod iz Priloga I. Ugovoru.


PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Trošak mora biti naveden u Listi prihvatljivih troškova.

Trošak mora biti povezan s projektom.

Trošak mora nastati kod korisnika u okviru provedbe projekta

Troškovi ne smiju nastati prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova radi realizacije projekta, koji su prihvatljivi najranije od 1. siječnja 2014. godine.

Korisnik mora izvršiti plaćanje troška izvođačima radova, dobavljačima/isporučiteljima roba te pružateljima usluga do podnošenja zahtjeva za isplatu.

Osnova plaćanja za prihvatljive troškove (osim općih troškova) ne može biti dokument (ponuda, Ugovor, predračun) koji je datiran prije datuma nastanka odobrene ponude.

Korisnik u zahtjevu za isplatu mora dostaviti račune ili dokumente jednake dokazne vrijednosti koji su usporedivi s odobrenim troškovima iz Ugovora o financiranju/Dodatka Ugovora o financiranju. Računi ili dokumenti jednake dokazne vrijednosti moraju biti izdani do podnošenja zahtjeva za isplatu.

Računi priloženi u zahtjevu za isplatu moraju biti evidentirani u poslovnim knjigama korisnika.

Korisnik obveznik javne nabave (OJN) mora provesti postupke nabave za sve prihvatljive troškove nakon podnošenja zahtjeva za potporu, odnosno postupci nabave ne smiju biti pokrenuti prije podnošenja zahtjeva za potporu osim za nastale opće troškove (usluge) vezane uz pripremu projektno-tehničke i druge dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj, za koje su izvršitelji tih usluga odabrani prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Korisnik obveznik javne nabave (OJN) za nastale opće troškove za koje su izvršitelji tih usluga odabrani prije podnošenja zahtjeva za potporu mora dostaviti odabrane ponude/račune.

Korisnik obveznik javne nabave (OJN) koji provodi postupak javne nabave prilikom podnošenja zahtjeva za potporu visinu procijenjenih iznosa materijalnih troškova - nabavu roba, radova i usluga za koje potražuje potporu kroz traženi iznos potpore (osim nastalih općih troškova) dokazuje temeljem Nacrta dokumentacije o nabavi sa svim prilozima (troškovnik/tehnička specifikacija predmeta nabave) i Procijenjene vrijednosti nabave iz Nacrta dokumentacije o nabavi.

Korisnik obveznik javne nabave koji provodi postupak jednostavne nabave prilikom podnošenja zahtjeva za potporu visinu procijenjenih iznosa materijalnih troškova - nabavu roba, radova i usluga za koje potražuje potporu kroz traženi iznos potpore (osim nastalih općih troškova) dokazuje temeljem dokaza istraživanja tržišta (prikupljenih informativnih ponuda, kataloga i sl.) i/ili troškovnika ovlaštenog projektanta s procijenjenim cijenama radova. Ako je iznos iz dostavljene dokumentacije kojom se dokazuje visina traženog iznosa potpore za pojedini trošak niži od iznosa navedenog u Tablici troškova i izračuna potpore za taj trošak, prihvatljiv iznos za pojedini trošak je iznos naveden u dostavljenoj dokumentaciji.

Postupak javne nabave mora biti usklađen s propisima i pravilima o javnoj nabavi – OJN. NAPOMENA: Nije dopuštena podjela predmeta nabave koji čini tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu na više postupaka jednostavne nabave čime dolazi do izbjegavanja primjene pravila javne nabave.

Postupak jednostavne nabave za korisnike OJN mora biti javno objavljen sukladno odredbama Natječaja i Priloga 11 ovoga Natječaja.

Dokumentacija vezana za postupak nabave i/ili provedbu ugovora o javnoj nabavi ili jednostavnoj nabavi za korisnike OJN koja se dostavlja sa zahtjevom za isplatu mora biti potpuna i prihvatljiva.

Korisnik mora osigurati poštivanje odredbi vezanih uz postojanje ili nepostojanje sukoba interesa u smislu odredbi članaka 75. do 83. ZJN 2016 – korisnici OJN kada provode postupke javne i jednostavne nabave.

Korisnik koji nije obveznik javne nabave mora provesti postupak nabave nakon objave ovoga Natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu za sve prihvatljive troškove za koje se postupci nabave provode putem Portala ponuda.

Za sve prihvatljive troškove za koje se postupci nabave provode putem Portala ponuda korisnik koji nije obveznik javne nabave je obvezan prikupiti najmanje dvije ponude koje ispunjavaju sve uvjete iz tehničke specifikacije/troškovnika od ponuditelja koji nisu međusobno vlasnički i/ili upravljački povezani niti su povezani preko osoba ovlaštenih za zastupanje.

Za predmete nabave za koje je korisnik koji nije obveznik javne nabave objavio Poziv za dostavu ponuda na Portalu ponuda, ponude moraju biti učitane na Portal ponuda i datumi na učitanim ponudama u Portalu ponuda moraju odgovarati vremenu trajanja Poziva za dostavu ponuda.

Korisnik koji nije obveznik javne nabave ne smije kao prihvatljiv trošak prijavljivati nabavu robe, izvođenje radova i pružanje usluga od ponuditelja fizičkih i pravnih osoba (uključujući sve njihove podugovaratelje) koji su s korisnikom:
a) srodnici po krvi u pravoj ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao, posvojitelj i posvojenik
b) vlasnički i/ili upravljački povezani neovisno o udjelu vlasničkih, glasačkih ili upravljačkih prava te od
c) pravne osobe čiji su osnivači/članovi/osobe ovlaštene za zastupanje povezani na način kako je definirano u točki a) ovoga uvjeta

Navedena odredba odnosi se i na korisnikove srodnike po krvi u pravoj ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, posvojitelja i posvojenika korisnika.
Napomena: Ako je korisnik ili ponuditelj pravna osoba, povezanima se smatraju i pravne osobe koje jednu od povezanosti navedene pod a, b ili c ovoga uvjeta ostvaruju posredstvom fizičkih osoba.

Ako je neki od prihvatljivih troškova djelomično sufinanciran iz fondova Europske unije, taj trošak neće biti prihvatljiv.

Ako je neki od prihvatljivih troškova djelomično sufinanciran iz javnih izvora Republike Hrvatske, iznos potpore se umanjuje za primljeni iznos.

Ako je neki od prihvatljivih troškova u cijelosti sufinanciran iz drugih izvora javne potpore taj trošak neće biti prihvatljiv.

Ako su svi prihvatljivi troškovi u cijelosti već sufinancirani iz drugih izvora javne potpore, ti troškovi nisu prihvatljivi te će korisnikov zahtjev biti odbijen.


OSTALI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

Korisnik mora realizirati više od 50% troškova iz Ugovora o financiranju.

Ako korisnik realizira troškove projekta u vrijednosti od 50% do 80% u odnosu na troškove iz Ugovora o financiranju, Agencija za plaćanja će primijeniti financijske korekcije.

Korisnik mora omogućiti obavljanje posjeta ulaganju/kontrole na terenu.

Predmet ulaganja mora biti stavljen u funkciju/uporabu ili biti spreman za uporabu.

Predmet ulaganja mora biti vidljivo i na propisan način označen u skladu s Prilogom 7 ovoga Natječaja.

Korisnik je u obvezi svakih 6 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu popuniti Izvješće o napretku provedbe projekta u AGRONET-u.

Korisnik je u obvezi popunjavati upitnik u AGRONET-u na godišnjoj osnovi, na poziv Agencije za plaćanja.

Iznos potpore za dodjelu je jednak ili veći od najniže propisane vrijednosti potpore.

Vrijednost potpore nije veća od zbroja vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu.
Korisnici početnici, korisnici čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnici obveznici vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu mogu ostvariti potporu do najviše 200.000 EUR

Vrijednost potpore može biti veća: a) od zbroja vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu ili b) za korisnike početnike, za korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR; ili za korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga ili korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, a koji potražuju iznos potpore veći od 200.000 EUR, uz uvjet da korisnik u slučaju a) ili nekom od slučajeva u točki b) ovoga uvjeta u zahtjevu za potporu dostavi obvezujuće pismo namjere banke koje se mora odnositi na vrijednost projekta u cijelosti.

U slučaju da projekt provodi zadruga, zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, a u svrhu određivanja najviše vrijednosti potpore, mogu dokazati svi članovi zadruge

Korisnik je u obvezi isplaćeni predujam iskoristiti u skladu s Ugovorom o financiranju te ga u potpunosti opravdati pri podnošenju konačnog zahtjeva za isplatu/zahtjeva za jednokratnu isplatu


Prihvatljivi troškovi su:

1. OBJEKTI ZA PRIJEM, OBRADU I SKLADIŠTENJE BIOMASE ZA PROIZVODNJU ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ZA POTREBE VLASTITIH PROIZVODNIH POGONA KORISNIKA, S PRIPADAJUĆOM OPREMOM I INFRASTRUKTUROM
1.1. Građenje/rekonstrukcija objekata
1.1.1. za prijem, obradu/doradu, skladištenje/spremanje biomase i manipulativne površine
1.2. Opremanje
1.2.1. oprema za prijem, obradu/doradu/miješanje, skladištenje/spremanje i transport (transportna crijeva, prikolice, cisterne, pumpe, motori) biomase

2. POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA (BIOMASA I SUNCE) ZA POTREBE VLASTITIH PROIZVODNIH POGONA KORISNIKA, S PRIPADAJUĆOM OPREMOM I INFRASTRUKTUROM
2.1. Građenje/rekonstrukcija postrojenja/prostora
2.1.1. - za proizvodnju, spremanje i preradu bioplina u toplinsku i električnu energiju
- za skladištenje digestata
2.1.2. - rekonstrukcija krovišta (radovi, materijali i instalacije na nosivim konstrukcijama te konstrukcijama i materijalima krovišta, a koji su nužni isključivo u svrhu postavljanja fotonaponskih modula na krovištu objekta); iskopi za polaganje energetskog kabela; bravarski i građevinski radovi, materijali i instalacije za izradu podkonstrukcije za nošenje fotonaponskih modula
2.1.3. kogeneracijsko postrojenje
2.2. Opremanje
2.2.1. oprema za doziranje ulaznih sirovina; oprema za sustav grijanja; oprema za proizvodnju bioplina; oprema za transport, pripremu i regulaciju bioplina; oprema za pripremu biomase; oprema za briketiranje, peletiranje, pripremu sječke, oprema za transport, oprema za digestor, oprema za miješanje, spremnici i oprema za spremnike; oprema za skladištenje digestata; kotlovi; turbine; kondenzatori; generatori; reduktori; oprema za razvođenje pare; pregrijači; grijači; spremnici napojne vode; oprema za toplinsku stanicu; izmjenjivači; redukcijsko rashladna stanica; pumpe i motori; fotonaponski moduli; izmjenjivači; razvodni ormari; kabeli; vodiči; gromobrani; solarni (sunčevi toplovodni) kolektori (uključujući nosivu konstrukciju za pričvršćivanje fotonaponskih modula i/ili solarnih kolektora); oprema za izuzimanje; oprema za regulaciju, mjerenje i transport energije; dizalica topline; oprema za loženje; kontrolni sustavi

3. OPĆI TROŠKOVI
3.1. troškovi pripreme poslovnog plan
3.2. troškovi pripreme dokumentacije
3.3. troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora

4. NEMATERIJALNI TROŠKOVI
4.1. kupnja ili razvoj računalnih programa
4.2. kupnja prava na patente i licence
4.3. zaštita autorskih prava
4.4. registracija i održavanje žigova
4.5. ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem


KRITERIJI ODABIRA

Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira koji iznosi 65 bodova od 100 mogućih.

Kriteriji odabira:
1. Veličina poduzeća/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije - najviše 30 bodova
2. Postojeći korisnik tipa operacije 4.2.2.– najviše 5 bodova
3. Udio OIE u ukupnoj potrošnji na kraju ulaganja– najviše 25 bodova
4. Proizvodnja energije– najviše 30 bodova
5. Sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda - plastenika koji je predmet ulaganja – najviše 5 boda
6. Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja) – najviše 5 bodova


NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi podnio zahtjev za potporu. Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu korisnik popunjava tražene podatke i učitava traženu dokumentaciju.

Nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu“. Korisnik je u obvezi potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu ispisati i potpisati te dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u regionalnu Agenciju za plaćanja na adresu ovisno o lokaciji ulaganja do propisanog roka.


ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je od 06. veljače 2023. godine od 12:00 do 04. svibnja 2023. godine do 12:00 sati.


PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projektne prijave kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili nazovite 021 322 362, 021 322 365, 091 622 2042


Prilozi:

Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedba tipa operacije 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“

Kriteriji odabira

Lista prihvatljivih troškova

Naše usluge | DNP

eu

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr