Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo  gospodarstva i održivog razvoja   Mehanizam za oporavak i otpornost u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.   20. svibnja 2022.   30. lipnja 2023.   380.000.000,00 kn   45-70%%

 

PREDMET I CILJ JAVNOG NATJEČAJA

Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište (TRL 9).

Ovim Pozivom potaknut će se komercijalizacija inovativnih proizvoda i usluga koji su nastali primjenom rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (in-house ili pribavljenih od drugih strana po tržišnim uvjetima), čime će se povećati inovativni kapacitet MSP-ova te povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP-ova.

IZNOS POTPORE

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele, do iskorištenja alokacije Poziva koja iznosi 380.000.000 HRK. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva od 380.000.000 HRK, osiguran je u Državnom proračunu RH - Mehanizam za oporavak i otpornost u sklopu NPOO.

Potpore se mogu dodijeliti uz uvjet da su ograničenja vezana za pragove dodjele potpore utvrđena u Uredbi GBER i de minimis Uredbi poštovana.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:
najniži iznos 760.000,00 HRK
najviši iznos 5.320.000,00 HRK.

INTENZITET POTPORE

Najviši mogući intenzitet potpore izračunavati će se temeljem pragova koji proizlaze iz Uredbi, kako slijedi:

A) Regionalne potpore za ulaganje (članak 14. Uredba GBER):


Intenzitet regionalne potpore za ulaganje računa se prema mjestu ulaganja, a ne prema sjedištu prijavitelja.

Korisnik regionalne potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova, iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakve državne potpore.

B) Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima (članak 19. Uredba GBER) intenzitet potpore ne premašuje 50 % prihvatljivih troškova;

C) Potpore za inovacije za MSP-ove (članak 28. Uredba GBER) intenzitet potpore ne premašuje 50 % prihvatljivih troškova;

D) Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja (članak 29. Uredba GBER) intenzitet potpore ne premašuje 50 % prihvatljivih troškova;

E) Potpore male vrijednosti - de minimis - popratne aktivnosti povezane s provedbom projekta (de minimis Uredba) intenzitet potpore ne premašuje 75 % prihvatljivih troškova.

VAŽNO!
Državne potpore navedene pod A) Regionalne potpore za ulaganje i B) Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima, kao i E) Potpore male vrijednosti, moguće je dodijeliti samo uz državne potpore navedene pod C) Potpore za inovacije za MSP-ove i/ili D) Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja, odnosno zajedno s tim potporama.


PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili TRL 8). Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe GBER.

Prijavitelj mora imati najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog.

Prijavitelj u projektnom prijedlogu mora navesti vlastite kapacitete za provedbu projekta (obrazložiti financijske, ljudske, tehničke i/ili tehnološke resurse) potrebne za organizaciju predmetne aktivnosti, kao i za provedbu post-projektnih aktivnosti.


KRITERIJI ISKLJUČENJA

U okviru ovog Poziva, potpora se ne može dodijeliti:

Prijavitelju koji ne spadaju u skupinu MSP-ova;

Udrugama ili dobrotvornim organizacijama te paušalnim obrtima;

Prijavitelju koji potražuje potporu u sektorima: ribarstva i akvakulture primarne poljoprivredne proizvodnje; proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište duhana i duhanskih proizvoda; kasina i istovjetna poduzeća, proizvodnja i stavljanje na tržište uređaja za igre na sreću; poslovanje nekretninama; financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja; djelatnosti prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima: ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju predmetni poduzetnici; ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;

Prijavitelju koji je dobio državnu potporu ili potporu male vrijednosti za isti opravdani trošak projekta;

Prijavitelju koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj u trenutku plaćanja;

Prijavitelju koji nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti (uvjet se ne odnosi na registraciju pojedinačne djelatnosti) najmanje u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga;

Prijavitelju koji u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nije registriran za prihvatljive djelatnosti u kojima se provode projektne aktivnosti;

Prijavitelju koji nema najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog

Prijavitelju čiji poslovni prihodi u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga iznose manje od 30% od ukupne vrijednosti projekta;

Prijavitelju koji vodi poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dobit koji ima iskazan negativan EBITDA (poslovni prihod – poslovni rashod + amortizacija) u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga;

Prijavitelju koji vodi poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak, a ima iskazan gubitak prema DOH obrascima u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga;

Prijavitelju koji nije izvršio isplate plaća zaposlenicima, plaćanje doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno ili mirovinsko) ili plaćanje poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske;

Prijaviteljima koji su dostavili lažne informacije u sklopu projektnog prijedloga;

Prijavitelju koji je u teškoćama

U slučaju kada je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI PROJEKTA

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

A) Regionalne potpore za ulaganje

Aktivnosti koje obuhvaćaju ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezana s aktivnostima projekta.

Ulaganje mora ostati u području koje prima potporu tijekom najmanje tri godine nakon dovršetka ulaganja u slučaju MSP-ova. To ne sprečava zamjenu postrojenja ili opreme koji su u tom razdoblju zastarjeli ili se pokvarili, pod uvjetom da je ekonomska djelatnost ostala u dotičnom području tijekom odgovarajućeg najkraćeg razdoblja.

Za potpore dodijeljene za diversifikaciju postojeće poslovne jedinice prihvatljivi troškovi moraju premašivati najmanje 200 % knjigovodstvene vrijednosti imovine koja se ponovno upotrebljava, uknjižene u poreznoj godini koja prethodi početku radova.

Za zemljišta i zgrade koje su predmet ulaganja, a nisu vlasništvo prijavitelja zakup se mora nastaviti najmanje tri godine nakon očekivanog datuma dovršetka projekta ulaganja u slučaju MSP-ova.

Nematerijalna imovina prihvatljiva je ako ispunjava sljedeće uvjete:

(a) mora se upotrebljavati isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu;
(b) mora se voditi kao imovina koja se amortizira;
(c) mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem; i
(d) mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora tijekom najmanje pet godina ili tri godine u slučaju MSP-ova.

B) Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima

a. Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi,

C) Potpore za inovacije za MSP-ove

a. troškovi dobivanja, potvrđivanja i obrane patenata i ostale nematerijalne imovine,
b. troškovi savjetodavnih i pomoćnih usluga za inovacije,

D) Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

a. troškovi osoblja
b. troškovi instrumenata, i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt (odnosi se na instrumente i opremu koja je nabavljena prije početka provedbe projekta i njena vrijednost je utvrdiva u poslovnim knjigama)
c. troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima;
d. dodatni režijski troškovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno uslijed projekta

E) Potpore male vrijednosti - de minimis - popratne aktivnosti povezane s provedbom projekta

a. Revizija projekta
b. Usluge vanjskog stručnjaka za pripremu natječajne dokumentacije
c. Upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge.

Projektne aktivnosti trebaju završiti u roku od 24 mjeseca.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

1) Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Regionalne potpore za ulaganje (članak 14. Uredbe GBER):
a) Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta.
(npr. nabava novih strojeva, opreme, alata, mjernih uređaja i sl. neophodnih za aktivnosti projekta)
b) Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva) koja se koristi za aktivnosti Projekta, prihvatljivi su za izračun troškova ulaganja ako ta imovina ispunjava sljedeće uvjete:
i) mora se upotrebljavati isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu;
ii) mora se voditi kao imovina koja se amortizira;
iii) mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem; i
iv) mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora tijekom najmanje tri godine nakon dovršetka ulaganja u slučaju malih i srednjih poduzeća.

2) Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima (članak 19.Uredbe GBER)
a) Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi povezano s projektom.

3) Potpore za inovacije za MSP-ove (članak 28. Uredbe GBER):
a) Troškovi dobivanja, potvrđivanja i obrane patenata i ostale nematerijalne imovine;
b) Troškovi upućivanja visokokvalificiranog osoblja iz organizacije za istraživanje i širenje znanja ili velikog poduzetnika na rad na novootvoreno radno mjesto kod poduzetnika;
c) Troškovi savjetodavnih i pomoćnih usluga za inovacije.

4) Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja (članak 29. Uredbe GBER)
a) troškovi osoblja zaposlenog kod prijavitelja koje će raditi na provedbi projekta;
b) troškovi instrumenata, opreme, zgrada i zemljišta, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt;
c) troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima;
d) dodatni režijski troškovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno uslijed projekta (po fiksnoj stopi do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja).

5) Popratne aktivnosti povezane s provedbom projekta (potpore male vrijednosti sukladno de minimis Uredbi)
a) Trošak revizije projekta (za sve projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta, navedeni u odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, premašuju 1.500.000,00 kn, do najvišeg iznosa troška revizije od 75.000,00 HRK);
b) Trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 40.000,00 HRK);
c) Upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 185.000,00 HRK).

Troškovi plaća osoblja izračunavaju se primjenom standardnih veličina jediničnog troška sukladno Uredbi 1303/2013 čl. 68. (a), na način da se zadnji dokumentirani godišnji bruto 2 iznos troškova plaća osoblja podijeli s 1720 sati.

HORIZONTALNA NAČELA

Prijavitelji su obavezni pridržavati se zakonskih odredbi u pripremi i provedbi ovog Poziva a koje predstavljaju minimalne zahtjeve pri provedbi horizontalnih politika:

a. Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije
b. Pristupačnost za osobe s invaliditetom
c. Održivi razvoj

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Projektni prijedlog se podnosi putem sustava eNPOO te sadržava sljedeće dokumente u traženom formatu:

1. Prijavni obrazac
2. Izjava Prijavitelja
3. Izjava o korištenim potporama
4. Skupna izjava
5. Financijski podaci
6. GFI POD / Obrazac DOH (uključujući i obrasce P-PPI i DI)
7. Dokazi o projektnom timu
8. Dokumenti (akti) temeljem kojih se utvrđuje iznos bruto plaće troška osoblja
9. Izvod iz Registra stvarnih vlasnika (za prijavitelja)

POSTUPAK DODJELE

Postupku dodjele bespovratnih sredstava (u daljnjem tekstu: postupak dodjele) provodi se u dvije faze:

Faza 1. Procjena projektnih prijedloga u odnosu na kriterije definirane Pozivom:

Projektni prijedlog kumulativno mora ostvariti najmanje sljedeći broj bodova po navedenim kriterijima kako bi bila upućena u sljedeću fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava:

za kriterij 1. vrijednost za novac minimalno 12 od mogućih 20 bodova
za kriterij 2. razina inovativnosti minimalno 8 od mogućih 14 bodova
za kriterij 3. dizajn i zrelost projekta minimalno 7 od mogućih 11 bodova
za kriterij 4. operativni kapaciteti prijavitelja minimalno 5 od mogućih 9 bodova
za kriterij 5. održivost projekta minimalno 4 od mogućih 6 bodova

potreban ukupni zbroj bodova: minimalno 42 od ukupno 60 mogućih bodova.

Faza 2. Donošenje Odluke o financiranju

Odluka o financiranju se donosi za projektne prijedloge koji su udovoljili svim kriterijima u prethodnoj fazi postupka dodjele.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. lipnja 2023. godine u 11:00 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava za predmetni Poziv.

Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 20. svibnja 2022. godine u 11:00 sati.

PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projektne prijave kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili nazovite 021 322 362, 021 322 365, 091 622 2042.


Prilozi:

1. Upute za prijavitelje - Poziv na dostavu projektnih prijedloga – Komercijalizacija inovacija

Naše usluge | DNP

eu

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr