Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo  gospodarstva i održivog razvoja   Mehanizam za oporavak i otpornost u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.   1. lipnja 2022..   30. lipnja 2023.   141.700.000,00 kn   85%

 

PREDMET I CILJ JAVNOG NATJEČAJA

Ovim Pozivom će se poticati investicije novoosnovanih MSP-ova s projektima čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, tj. njihova tehnološka razina razvijenosti projekta je između TRL 5 - TRL 81, kroz podršku za razvoj inovacija, s naglaskom na povećanje proizvodnih kapaciteta i upravljanje poduzećem, njegovoj spremnosti za ulaganja investitora, i poboljšanja u komercijalizaciji proizvoda, usluga i tehnologija.

Potaknuti rast novoosnovanih poduzeća koja razvijaju inovacije (proizvode, usluge ili tehnologije) bazirane na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržati će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

IZNOS POTPORE

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu trajnog Poziva, do iskorištenja alokacije Poziva koja iznosi 141.700.000,00 HRK.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva od 141.700.000,00 HRK, osiguran je u Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO.

Potpore se mogu dodijeliti uz uvjet da su ograničenja vezana za pragove dodjele potpore utvrđena u de minimis Uredbi poštovana.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju i projektu iznosi:
najniži iznos 200.000,00 HRK
najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

INTENZITET POTPORE

Intezitet potpore do 85 % prihvatljivih troškova financirat će se prihvatljivim prijaviteljima sukladno poglavlju Pravila Poziva ovih Uputa.

Obaveze koje se odnose na potpore male vrijednosti (de minimis potpore) odnose se na projekte koji će biti financirani u okviru ovog Poziva.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Potpora u okviru ovog Poziva je namijenjena inovativnim novoosnovanim MSP-ovima za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, tj. TRL 5 - TRL 8.

Novoosnovani MSP su oni koji su osnovani3 najviše 5 godina prije dana podnošenja projektnog prijedloga i ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti ili na ona koja su nastala spajanjem ili izdvajanjem. Da bi bili prihvatljivi, poduzetnici moraju u sklopu prijave dostaviti financijsku dokumentaciju (GFI-POD – dokaz o predaji financijske dokumentacije FINA-i ili Obrazac DOH ili sl.) za najmanje prethodnu godinu (u slučaju novoosnovanih poduzeća osnovanih u godini u kojoj se podnosi projektna prijavu, čiji financijski izvještaji još nisu odobreni, dostavljaju se privremeni GFI-POD ili Obrazac DOH ili sl. iz kojih se mogu vidjeti poslovni događaji i bilanca MSP-a).

Prijavitelj mora biti osnovan najmanje trideset (30) dana prije dana predaje projektnog prijedloga.

Prijavitelj mora zaposliti najmanje jednog djelatnika na puno radno vrijeme jednu (1) godinu nakon završetka projekta (uvjet se odnosi na sve MSP-ove, uključujući paušalne obrte i slične, koji spadaju pod definiciju MSP-ova).

Prijavitelj u projektnom prijedlogu mora navesti vlastite kapacitete za provedbu projekta (obrazložiti ljudske, financijske, tehničke i/ili tehnološke resurse) potrebne za organizaciju predmetne aktivnosti, kao i za provedbu post-projektnih aktivnosti.

KRITERIJI ISKLJUČENJA

U okviru ovog Poziva, potpora se ne može dodijeliti:

1. Prijavitelju koji ne spada u skupinu MSP-ova;

2. Udrugama ili dobrotvornim organizacijama;

3. Prijavitelju koji je osnovan više od 5 godina odnosno manje od 30 dana prije dana podnošenja projektnog prijedloga i nije postojeći MSP koji se zatvorio i ponovno otvorio
za potrebe Poziva niti je nastalo spajanjem ili izdvajanjem;

4. Prijavitelju koji potražuje potporu u sektorima: Ribarstva i akvakulture;Primarne poljoprivredne proizvodnje;Proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište duhana i duhanskih proizvoda; Kasina i istovjetna poduzeća, proizvodnja i stavljanje na tržište uređaja za igre na sreću; Proizvodnje proizvoda i usluga navedenih u Uredbi o popisu robe vojne namjene,
obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava; Poslovanja nekretninama; Financijskih djelatnosti i djelatnosti osiguranja; Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem; Djelatnosti prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima: ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju predmetni poduzetnici; ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;

5. Prijavitelju koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj u trenutku podnošenja projektnog prijedloga;

6. Prijavitelju koji nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti (uvjet se ne odnosi na registraciju pojedinačne djelatnosti) najmanje trideset (30) dana prije dana podnošenja projektnog prijedloga);

9. Prijavitelju u trenutku podnošenja projektnog prijedloga koji nije registriran za prihvatljive djelatnosti u kojima se provode projektne aktivnosti;

8. Prijavitelju koji nije izvršio isplate plaća zaposlenicima, plaćanje doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno ili mirovinsko) ili plaćanje poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske;

9. Prijavitelju koji je dostavio lažne informacije u sklopu projektnog prijedloga;

10. U slučaju kada je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima, ili koji se nalazi u postupku koji su, prema propisima države njegova sjedišta ili nastana kojima se regulira pitanje insolvencijskog prava, slični svim prethodno navedenim postupcima;

11. Ako je prijavitelj ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje prijavitelja (osobe koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta) pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za njihovo zastupanje;

12. Prijavitelju kojem je utvrđeno teško kršenje ugovora zbog neispunjavanja ugovornih obveza, a koji je bio potpisan u sklopu nekog drugog postupka dodjele bespovratnih sredstava i bio je (su)financiran sredstvima EU;

13. Prijavitelju koji je u sukobu interesa u predmetnom postupku dodjele bespovratnih sredstava;

14. Prijavitelju koji nije izvršio zatraženi povrat ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom postupku dodjele bespovratnih sredstava iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz EU odnosno ESI fondova), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni;

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI PROJEKTA

U skladu s predmetom Poziva prihvatljive su aktivnosti namijenjene razvoju inovacija u predkomercijalnoj fazi (TRL 5 – TRL 8) kroz podršku za razvoj proizvoda, povećanje proizvodnih kapaciteta i spremnosti poduzeća za investicije.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju:

a/nadogradnju, osmišljavanje, provjeru izvedbe, validaciju tržišta ili tehnologije, ispitivanje, razvoj pilot-linija, zaštitu intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvod, postupak, usluga itd.),

b/ osposobljavanje o spremnosti za investicije pružatelja kojeg odabere prijavitelj.

Usporedno s financiranjem, korisnici su obvezni proći osposobljavanje za specifične vještine za start-up tvrtke (kao što su upravljanje rizikom, strateško razmišljanje, sposobnost suočavanja s izazovima i zahtjevima različite prirode, vještine povezane s poslovnim planiranjem, planiranjem ljudskih resursa, potreba financiranja i sl.) u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije.

Predviđeno trajanje projekta nije dulje od 24 mjeseci, odnosno nije dulje od 30. lipnja 2026. godine.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljive kategorije troškova:

1. Troškovi nabave instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta;

2. Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koje će raditi na provedbi projekta;

3. Troškovi amortizacije instrumenata, opreme i zgrada, u opsegu i u razdoblju u kojem se
upotrebljavaju za projekt a koje nisu nabavljene u sklopu provedbe projekta;

4. Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta kod
prijavitelja izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 7% iznosa ukupne vrijednosti
prihvatljivih troškova projekta.

Neizravni troškovi nastali provedbom projekta uključuju sljedeće:
a/ troškovi najma i održavanja prostora (zakonom propisani periodični pregledi, zamjena
istrošenih materijala i elemenata, periodični i izvanredni radovi i popravci),
b/ režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, odvoz otpada i
telekomunikacije).

5. Troškovi vanjskih usluga:

a/ Troškovi savjetodavnih usluga za inovacije (savjetodavne usluge i pomoć u području prijenosa znanja, stjecanja, zaštite i iskorištavanja nematerijalne imovine, primjene normi i propisa koji ih obuhvaćaju),

b/ Troškovi pomoćnih usluga za inovacije (odnose se na osiguravanje banka podataka, knjižnica, istraživanja tržišta, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje za potrebe razvoja učinkovitijih proizvoda, procesa ili usluga.),

c/ Troškovi dobivanja, potvrđivanja i zaštite patenata i ostale nematerijalne imovine (intelektualnog vlasništva),

d/ Troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima,

e/ Troškovi upućivanja visokokvalificiranog osoblja iz organizacije za istraživanje i širenje znanja ili velikog poduzetnika na rad na novootvoreno radno mjesto kod poduzetnika,

f/ Troškovi osposobljavanja za specifične vještine za start-up tvrtke (kao što su upravljanje rizikom, strateško razmišljanje, sposobnost suočavanja s izazovima i zahtjevima različite prirode, vještine povezane s poslovnim planiranjem, planiranjem ljudskih resursa i sl.) u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije,

g/ Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od dana objave poziva), usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave te vođenje projekta do iznosa 30.000,00 HRK.

HORIZONTALNA NAČELA

Prijavitelji su obavezni pridržavati se zakonskih odredbi ovog Poziva a koje predstavljaju minimalne zahtjeve pri provedbi horizontalnih politika:

a. Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije
b. Pristupačnost za osobe s invaliditetom
c. Održivi razvoj

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Projektni prijedlog se podnosi putem sustava eNPOO te sadržava sljedeće dokumente u traženom formatu:

1. Prijavni obrazac
2. Izjava Prijavitelja
3. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti za prijavitelja i pojedinačno za svako povezano
poduzeće
4. Skupna izjava
5. Financijski podaci
6. Dokazi o projektnom timu
7. GFI POD za godinu n-1/Obrazac DOH za godinu n-1 (uključujući i obrasce P-PPI i DI)/ Obrazac PO-SD za godinu n-1 (uključujući Obrazac P-PPI i Obrazac TO )
8. Dokumenti (akti) temeljem kojih se utvrđuje iznos bruto plaće troška osoblja
9. Izvod iz Registra stvarnih vlasnika (za prijavitelja)
10. Poslovni plan (minimalni sadržaj)

POSTUPAK DODJELE

Postupku dodjele bespovratnih sredstava provodi se u dvije faze:

Faza 1. Procjena projektnih prijedloga u odnosu na kriterije definirane Pozivom:

Projektni prijedlog kumulativno mora ostvariti najmanje sljedeći broj bodova po navedenim kriterijima kako bi bila upućena u sljedeću fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava:

za kriterij 1. vrijednost za novac minimalno 10 od mogućih 15 bodova
za kriterij 2. razina inovativnosti minimalno 10 od mogućih 15 bodova
za kriterij 3. dizajn i zrelost projekta minimalno 7 od mogućih 13 bodova
za kriterij 4. operativni kapaciteti prijavitelja minimalno 3 od mogućih 6 bodova
za kriterij 5. održivost projekta minimalno 5 od mogućih 9 bodova

potreban ukupni zbroj bodova: minimalno 41 od ukupno 58 mogućih bodova.

Faza 2. Donošenje Odluke o financiranju

Odluka o financiranju se donosi za projektne prijedloge koji su udovoljili svim kriterijima u prethodnoj fazi postupka dodjele.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. lipnja 2023. godine u 16:00 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava za predmetni Poziv.

Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022.
godine.
Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 01. lipnja 2022. godine u 11:00 sati.

PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projektne prijave kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili nazovite 021 322 362, 021 322 365, 091 622 2042.


Prilozi:

1. Upute za prijavitelje - Poziv na dostavu projektnih prijedloga – Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Naše usluge | DNP

eu

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr