Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju   Europski fond za regionalni razvoj   15. veljače  2022.   05. svibnja  2022.   147.000.000,00 kn   50%

 

SVRHA NATJEČAJA

Svrha Natječaja je povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva i zadruge u rangu mikro, malog i srednjeg poduzeća u skladu s definicijom iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 147.000.000,00 HRK.

VISINA JAVNE POTPORE

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 10.000 EUR.
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 1.000.000 EUR.

INTENZITET POTPORE

Intenzitet potpore iznosi do 50 %.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Rok za podnošenje prijava je od 15. veljače 2022. godine od 12:00 sati do 5. svibnja 2022. godine do 12:00 sati.


UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

1. Korisnici su obrti, trgovačka društva i zadruge u rangu mikro, malog i srednjeg poduzeća u skladu s definicijom iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014

2. Korisnik mora biti registriran za djelatnosti prerade drva sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (2007.): područje C, odjeljak 16. Proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pleterskih proizvoda, u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju.

3. Pravne osobe moraju biti 100% u privatnom ili do 25% u državnom odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave ili Grada Zagreba

4. Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

5. Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

6. Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ovoga Natječaja, uključujući i korisnika za kojeg je sud donio rješenje o otvaranju predstečajnog postupka

7. Korisnik mora izvršiti zatraženi povrat sredstava odnosno uredno podmirivati obveze nastale iz zahtjeva za povrat sredstava dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni, osim za neizvršeni zatraženi povrat iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi zbog mogućnosti prijeboja s budućim neizvršenim plaćanjem od strane Agencije za plaćanja u skladu sa člankom 28. Uredbe (EU) 908/2014

8. Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca.

9. Kod korisnika ne smije biti utvrđeno postojanje sumnje na prijevaru koju je potvrdilo nadležno tijelo (potvrđivanjem optužnice u skladu s člankom 5. stavkom 4. Pravilnika)

10. Korisnik ne smije umjetno stvarati uvjete za ostvarivanje potpore

11. Korisnik ne smije davati lažne podatke pri dostavi zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu i dokumentacije

12. Korisniku ne smije trajati razdoblje isključenja iz sudjelovanja u postupku dodjele potpore (u slučaju da je korisnik isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele potpore sukladno čl. 11 Pravilnika iz bilo koje mjere Programa).

13. Korisnik se mora pridržavati rokova propisanih Pravilnikom i ovim Natječajem.

14. Korisnik mora imati i čuvati originalnu dokumentaciju vezanu uz sufinancirane troškove

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

1. Isti (jedan) korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar ovoga Natječaja

2. Ako je korisnik koji je u svojstvu vlasnika obrta (obrtnika), istovremeno i odgovorna osoba u pravnoj osobi ili je odgovorna osoba korisnika pravne osobe istovremeno i vlasnik obrta (obrtnik), zahtjev za potporu može podnijeti samo jedan od navedenih korisnika unutar ovoga Natječaja

3. Zahtjev za potporu korisnik može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu unutar tipa operacije 8.6.2 ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu.

4. Projekt se provodi na području Republike Hrvatske

5. Projekt se odnosi na ulaganje u:
a) kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva i/ili
b) kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta i briketa
c) instalaciju i/ili kupnju opreme za informacijsko-komunikacijske tehnologije u postupcima predindustrijske prerade drva
d) izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata te novu i rabljenu opremu za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda

NAPOMENA: Rabljeni strojevi, alati, uređaji i oprema koji nisu prihvatljivi za sufinanciranje navedeni su u Prilogu 3 ovoga Natječaja

6. Korisnik mora dokazati da ulazna količina drvne sirovine – oblovine u zadnje dvije godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva za potporu nije bila veća od 10.000 m³ godišnje

7. Ako korisnik kao ulaznu drvnu sirovinu djelomično koristi ili uopće ne koristi oblovinu tada se maksimalna dozvoljena količina ulazne sirovine izračunava na temelju koeficijenata iskorištenja oblovine koji su definirani u Prilogu 3 Natječaja

8. Korisnik je vlasnik zemljišta lokacije ulaganja odnosno građevine koja je predmet ulaganja ili mora dokazati pravni interes. U slučaju ulaganja u izgradnju ili rekonstrukciju građevine koja nije u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o osnivanju prava građenja sklopljen s vlasnikom zemljišta/postojeće građevine na rok od najmanje 10 godina, računajući od datuma podnošenja zahtjeva za potporu i upisan u zemljišne knjige. Pravni interes u slučaju ulaganja isključivo u opremanje podrazumijeva da ako korisnik nije vlasnik građevine/zemljišta lokacije ulaganja, korisnik mora imati Ugovor o zakupu / najmu / plodouživanju / koncesiji sklopljen s vlasnikom na rok od najmanje 10 godina, računajući od datuma podnošenja zahtjeva za potporu i upisan u zemljišne knjige.

9. Projekt ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo
10. Ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ako je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere

11. Korisnik je u obvezi izraditi poslovni plan ulaganja u skladu s pripadajućim uputama i pojašnjenjima na obrascu objavljenom na službenim stranicama Agencije za plaćanja. Poslovnim planom korisnik mora obrazložiti razlog ulaganja i opis konačnih ciljeva koji se trebaju postići ulaganjem

12. Predmet ulaganja mora biti stavljen u funkciju/uporabu ili biti spreman za uporabu

13. Predmet ulaganja mora biti vidljivo i na propisan način označen u skladu s Prilogom 7 Natječaja

14. Korisnik kao poslovni subjekt mora postojati, poslovati i upotrebljavati ulaganje u skladu s odobrenom namjenom tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore

15. Korisnik ne smije tijekom razdoblja od pet godina od konačne isplate potpore na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti. Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti

16. Ulaganja čiji je vijek trajanja kraći od pet godina te nemaju više uporabnu vrijednost, korisnik je i dalje u obvezi imati u fizičkom obliku ili imati vidljivi materijalni dokaz o rashodovanju u periodu od pet godina od datuma konačne isplate

17. Rabljeni strojevi, alati, uređaji i oprema ne smiju biti stariji od četiri godine

18. Rabljeni strojevi, alati, uređaji i oprema moraju imati tehničke karakteristike u skladu s potrebama ovoga tipa operacije i udovoljavati normama i standardima

19. Cijena rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme ne smije biti viša od njihove tržišne vrijednosti i mora biti manja od cijene novih strojeva, alata, uređaja i opreme sličnih karakteristika

20. Prodavatelj rabljenih strojeva, alata, uređaja ili opreme mora dostaviti izjavu o porijeklu te izjavu da kupnja strojeva, alata, uređaja i opreme nije sufinancirana bespovratnim nacionalnim ili EU sredstvima.

21. Aktivnosti projekta ne smiju započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu, uključujući sklapanje ugovora s izvođačima/dobavljačima ili izvršenje narudžbe radova/robe od njih za prijavljena ulaganja, osim pripremnih aktivnosti (pripremne aktivnosti uključuju nastale opće troškove navedene u Prilogu 3 ovoga Natječaja, stjecanje vlasništva nad nekretninom na kojoj će se obavljati investicija, ishođenje građevinske i drugih dozvola i s njima povezane aktivnosti izuzev prijavu početka građenja koja podrazumijeva da su aktivnosti projekta započete).

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA

1. Trošak mora biti naveden u Listi prihvatljivih troškova

2. Korisnik prije podnošenja zahtjeva za potporu mora provesti postupak nabave

3. U slučaju da ulaganje/svi troškovi nisu prihvatljivi zahtjev za potporu bit će odbijen.

4. Neprihvatljivi i/ili neodobreni troškovi ne ulaze u izračun potpore.

5. Tablica troškova i izračuna potpore mora biti u skladu s ulaganjima i troškovima navedenim u Listi prihvatljivih troškova (Prilog 3 ovoga Natječaja).

6. Prihvatljivima se smatraju samo troškovi nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova, koji su prihvatljivi najranije od 1. siječnja 2014. godine.

7. Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:
a. troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kuna
b. troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna i
c. troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u podstavcima a. i b. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

POSTUPCI NABAVE PUTEM PORTALA PONUDA

1. Korisnik mora provesti postupak nabave preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja (Portala ponuda) za sve prihvatljive troškove, izuzev rabljenih strojeva, alata, uređaja ili opreme koji ispunjavaju uvjete iz Priloga 1 i 3 ovoga Natječaja i općih troškova. Korisnik je u obvezi odabrane ponude za rabljene strojeve, alate, uređaje ili opremu te za opće troškove učitati u AGRONET prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu.

2. Postupak nabave provodi se nakon objave ovoga Natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu, u skladu s Uputom za prikupljanje ponuda za neobveznike javne nabave (Prilog 8 ovoga Natječaja). Ponude neće biti prihvatljive ako je postupak nabave proveden prije objave ovoga Natječaja.

3. Korisnik je za svaki prihvatljivi trošak obvezan preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja prikupiti najmanje dvije valjane ponude od ponuditelja koji nisu međusobno vlasnički i/ili upravljački povezani, niti su povezani preko osoba ovlaštenih za zastupanje.

4. Ponude moraju ispunjavati sve uvjete iz tehničke specifikacije/troškovnika.

5. Korisnik mora izvršiti postupak odabira ponuda te izraditi Sažetak izbora ponuda u skladu s Uputom za prikupljanje ponuda za neobveznike javne nabave (Prilog 8 Natječaja) nakon isteka roka za prikupljanje ponuda određenog u Pozivu za dostavu ponuda u AGRONET-u, a koji ne može biti kraći od 14 dana od dana objave Poziva za dostavu ponuda. Zadnji dan prikupljanja ponuda moguće je odrediti u satima odabirom iz padajućeg izbornika u AGRONET-u.
6. Sažetak izbora ponuda korisnik je u obvezi popuniti na službenom predlošku i učitati prilikom podnošenja zahtjeva za potporu.

7. Korisnik podnosi zahtjev za potporu nakon isteka roka Poziva za dostavu ponuda u AGRONET-u te prilikom podnošenja učitava dokumentaciju o provedenoj nabavi navedenu u Prilogu 4 ovoga Natječaja.

8. Za nepravilnosti unutar provedenog postupka nabave, Agencija za plaćanja primjenjuje financijske korekcije sukladno Prilogu III Pravilnika, a koje su propisane Prilogom 9 ovoga Natječaja.

9. Za predmete nabave za koje je korisnik objavio Poziv za dostavu ponuda na Portalu ponuda, ponude moraju biti učitane na Portal ponuda.

10. Datumi na učitanim ponudama u Portalu ponuda moraju odgovarati vremenu trajanja Poziva za dostavu ponuda kao dokaz transparentnosti i jednakog tretmana ponuditelja u postupku prikupljanja ponuda, u suprotnom za taj trošak neće biti odobrena potpora.

11. Ponude za rabljene strojeve, alate, uređaje ili opremu koji ispunjavaju uvjete iz Priloga 1 i 3 ovoga Natječaja moraju biti izdane nakon datuma objave Natječaja, u suprotnom neće biti prihvatljive.

12. U slučaju ulaganja u kupnju rabljenih strojeva, alata, uređaja ili opreme, iznos troškova uspoređuje se s Elaboratom procjene tržišne vrijednosti rabljenih strojeva, alata, uređaja ili opreme, ovjerenim od ovlaštenog sudskog vještaka, kojeg dostavlja korisnik u zahtjevu za potporu. Ako je iznos iz Elaborata procjene tržišne vrijednosti niži od iznosa navedenog u ponudi, prihvatljiv iznos za sufinanciranje je iznos naveden u Elaboratu procjene tržišne vrijednosti. Ako je iznos iz odabranih ponuda niži od iznosa iz Elaborata procjene tržišne vrijednosti rabljenih strojeva, alata, uređaja ili opreme, prihvatljiv iznos za sufinanciranje je iznos iz odabranih ponuda.

UVJETI I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu korisnik popunjava tražene podatke i učitava traženu dokumentaciju navedenu u Prilogu 4 Natječaja. Tražena dokumentacija mora biti na hrvatskom ili engleskom jeziku i latiničnom pismu. Dokumentacija na drugom stranom jeziku i pismu mora biti prevedena na hrvatski jezik i latinično pismo te ovjerena od strane sudskog tumača.

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi podnio zahtjev za potporu. Korisnik je u obvezi podnijeti zahtjev za upis u Evidenciju korisnika najkasnije 15 dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za potporu za ovaj Natječaj. Korisnik upisom u Evidenciju korisnika dobiva pristupne podatke, odnosno korisničko ime i zaporku, kojima se prijavljuje u AGRONET sustav. Putem AGRONET-a korisnici mogu ostvariti uvid u pravnu osnovu te popunjavati zahtjev za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje. Detaljne upute za upis u Evidenciju korisnika i za korištenje AGRONET-a nalaze se u Vodiču za upis u Evidenciju korisnika koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Korisnik podnosi jedan zahtjev za potporu, nakon provedenih postupaka nabave.
Nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu“. Korisnik je u obvezi potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu ispisati i potpisati te dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja do propisanog roka na adresu ovisno o lokaciji ulaganja.

UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU PREDUJMA

Korisnik može putem zahtjeva za isplatu predujma tražiti predujam koji može iznositi najviše 50 % odobrenih sredstava javne potpore. Uvjet za isplatu predujma je dostava bankarske garancije plative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma. Plaćanje predujma ne isključuje plaćanje u ratama.

PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projektne prijave kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili nazovite 021 322 362, 021 322 365, 091 622 2042.

Prilozi:

Natječaj za operaciju 8.6.2. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“

Uvjeti prihvatljivosti – Prilog 1

Kriteriji odabira – Prilog 2

Lista prihvatljivih troškova – Prilog 3

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu – Prilog 4

Naše usluge | DNP

eu

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr