Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju   Instrument Europske unije za oporavak (EURI)   15. studenoga 2021.   28. prosinca 2021.   112.500.000,00 kn   100%

 

PREDMET I CILJ JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/2019, 37/2020 i 31/2021) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu Podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ - provedbu tipa operacije 6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Svrha Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika organizacijskog oblika:

a) samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
c) obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru
d) trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
e) zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR, koja moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća.

IZNOS POTPORE

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 112.500.000,00 HRK.

Visina javne potpore je fiksni iznos od 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

INTENZITET POTPORE

Intezitet potpore iznosi 100 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI).

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA I PROVEDBA POSLOVNOG PLANA

Korisnik u poslovnom planu mora definirati početno stanje gospodarstva te aktivnosti unutar odabranog sektora (razreda EVPG) kojima će ostvariti povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata (SO) od najmanje 25% u odnosu na veličinu SO iz dostavljene potvrde u zahtjevu za potporu i aktivnosti kojima će doprinijeti obnovljivim izvorima energije (sunce, biomasa) i/ili digitalizaciji pri čemu se proizvedena energija i/ili digitalizacija mora koristiti u svrhu proizvodnje proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predviđena poslovnim planom.

Provedba poslovnog plana ne smije započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu

Korisnik mora započeti s provedbom poslovnog plana u roku od devet (9) mjeseci od datuma sklapanja Ugovora o financiranju. Provedba poslovnog plana i ostvarenje ciljeva prikazanih u poslovnom planu moraju biti realizirani u razdoblju od najviše 24 mjeseca od sklapanja Ugovora o financiranju, ali ne kasnije od 30. lipnja 2025. godine.

U slučaju kupovine zemljišta korisnik mora biti upisan u zemljišne knjige kao vlasnik.

U slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta i/ili opremanja postojećeg objekta koji nije u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati ugovor o najmu/koncesiji/plodouživanju/zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 5 godina računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Procijenjeni iznos prihvatljivih troškova vezanih uz aktivnosti povećanja SO i obnovljivih izvora energije i/ili digitalizacije moraju biti planirane u ukupnom iznosu od najmanje 50% iznosa potpore.

Prihvatljive su sve aktivnosti/troškovi vezani uz proizvodnju proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koji su unutar sektora predviđenog poslovnim planom.

Sva mehanizacija, strojevi i oprema moraju biti novi i neupotrebljavani.

Minimalna površina u slučaju podizanja plastenika, staklenika i vinograda iznosi 50 m2.

Troškovi edukacije i opći troškovi prihvatljivi su u maksimalnom iznosu do:
a) troškovi edukacije 10 % iznosa potpore
b) opći troškovi 3.750 kn.

KRITERIJI ODABIRA

Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira koji iznosi 27 bodova od 65 mogućih.

Kriteriji odabira:

1. Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva (EUR-a SO) – najviše 15 bodova
2. Aktivnosti iz poslovnog plana se odnose na prioritetne sektore – najviše 25 bodova
3. Osiguranik po osnovi poljoprivrede – najviše 5 bodova
4. Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva – najviše 10 bodova
5. Pozitivan utjecaj na okoliš – najviše 5 bodova
6. Sustavi kvalitete poljoprivrednih proizvoda – najviše 5 bodova


NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi podnio zahtjev za potporu. Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu korisnik popunjava tražene podatke i učitava traženu dokumentaciju.

Nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu“. Korisnik je u obvezi potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu ispisati i potpisati te dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do propisanog roka.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je od 15. studenoga 2021. godine od 12:00 sati do 29. prosinca 2021. godine do 12:00 sati.

PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projektne prijave kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili nazovite 021 322 362, 021 322 365, 091 622 2042


Prilozi:

Natječaj za za provedbu Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« – provedba tipa operacije 6.3.1 »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«

Uvjeti prihvatljivosti – Prilog 1

Kriteriji odabira – Prilog 2

Popis prihvatljivih troškova kojima se doprinosi obnovljivim izvorima energije i /ili digitalizaciji – Prilog 6

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W




Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr