Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju   Instrument Europske unije za oporavak (EURI)   15. studenoga 2021.   28. prosinca 2021.   152.563.412,00 kn   100%

 

PREDMET I CILJ JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/2019, 37/2020 i 31/2021) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu Podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ – provedbu tipa operacije 6.1.1 „Potpora mladim poljoprivrednicima“.

Svrha Natječaja je dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi korisnici:

Mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, najkasnije kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 30 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju i pod uvjetima kako su propisani Prilogom 1 ovoga Natječaja.

Mladi poljoprivrednik je nositelj/odgovorna osoba u:

a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili
b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili
c) trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, kod konačne isplate potpore i najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore.

IZNOS POTPORE

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 152.563.412,00 HRK.

Visina javne potpore je fiksni iznos od 50.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Zahtjev za isplatu korisnik obavezno podnosi u dvije rate.

U roku od najviše 12 mjeseci od datuma sklapanja ugovora o financiranju korisnik je dužan podnijeti zahtjev za isplatu prve rate u iznosu od 70% od ukupno odobrene javne potpore.

Zahtjev za isplatu druge (konačne rate) u iznosu od 30% od ukupno odobrene javne potpore korisnik je u obvezi podnijeti u roku od 30 mjeseci od sklapanja ugovora o financiranju, ali ne kasnije od 30. lipnja 2025. godine.

INTENZITET POTPORE

Intezitet potpore iznosi 100 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI).

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA I PROVEDBA POSLOVNOG PLANA

Mladi poljoprivrednici imaju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, najkasnije kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 30 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju i pod uvjetom da su te potrebe navedene u poslovnom planu i to jedno od navedenih:
a) diplomski ili preddiplomski studij agronomskog ili veterinarskog smjera
b) završena srednja škola iz područja poljoprivrede ili veterine
c) radno iskustvo iz poljoprivrede ili veterine u trajanju od najmanje dvije godine i dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju

Mladi poljoprivrednik je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljen kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za potporu ili još nije postavljen kao nositelj/odgovorna osoba, ali će to postati najkasnije kod podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate i ne kasnije od tri (3) mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju.

Mladi poljoprivrednik koji podnosi poslovni plan za trgovačko društvo, mora biti upisan kao odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva u Upisniku poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Mladi poljoprivrednik koji podnosi poslovni plan za OPG ili obrt i prilikom podnošenja zahtjeva za potporu nije nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a ili obrta) u Upisniku poljoprivrednika, u obvezi je prilikom podnošenja zahtjeva za potporu priložiti pisani dokaz u kojem su navedeni način, uvjeti i rok preuzimanja poljoprivrednog gospodarstva između trenutnog nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva i mladog poljoprivrednika

Korisnik pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 EUR do 49.999 EUR te je u obvezi dostaviti:

a) ako je mladi poljoprivrednik nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, u obvezi je dostaviti potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva iskazanoj u ukupnom SO poljoprivrednog gospodarstva u kojemu je nositelj/odgovorna osoba

b) ako pri podnošenju zahtjeva za potporu mladi poljoprivrednik nije nositelj/odgovorna osoba obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta, u obvezi je dostaviti potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva iskazanoj u ukupnom SO za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt koje će preuzeti. U tom slučaju mladi poljoprivrednik je u obvezi u cijelosti preuzeti obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za koje je dostavio potvrdu, odnosno mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika kao nositelj/odgovorna osoba najkasnije tri mjeseca od sklapanja Ugovora o financiranju te dostaviti novu potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva iskazanoj u ukupnom SO za preuzeto poljoprivredno gospodarstvo najkasnije pri podnošenju zahtjeva za isplatu prve rate.

Korisnik u poslovnom planu mora definirati početno stanje gospodarstva te aktivnosti unutar odabranog sektora (razreda EVPG) kojima će ostvariti povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata (SO) od najmanje 10% u odnosu na veličinu SO iz dostavljene potvrde u zahtjevu za potporu i aktivnosti kojima će doprinijeti obnovljivim izvorima energije (sunce, biomasa) i/ili digitalizaciji, pri čemu se proizvedena energija i digitalizacija mora koristiti u svrhu proizvodnje proizvoda iz Priloga I. Ugovora s EU koja je predviđena poslovnim planom.

Provedba poslovnog plana ne smije započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Korisnik mora započeti s provedbom poslovnog plana u roku od devet (9) mjeseci od datuma sklapanja Ugovora o financiranju, a prije podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate.
(Operativno poslovanje, edukacije i opći troškovi ne smatraju se dokazom započete aktivnosti)

Provedba poslovnog plana i ostvarenje ciljeva prikazanih u poslovnom planu moraju biti realizirani u razdoblju od najviše 30 mjeseci od sklapanja Ugovora o financiranju, ali ne kasnije od 30. lipnja 2025. godine.

Korisnik mora ostvariti vrijednost ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva (SO) za razred EVPG kako je planirano u poslovnom planu.

Korisnik je u obvezi ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti zaposlen na puno radno vrijeme u gospodarstvu za koje je ostvario potporu te:

a) ako je poljoprivredno gospodarstvo OPG - biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu i to mora ostati najmanje tri godina nakon konačne isplate potpore

b) ako je poljoprivredno gospodarstvo obrt - biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik te obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi nesamostalne djelatnosti i poljoprivreda mu mora ostati pretežita djelatnost najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore

c) ako je poljoprivredno gospodarstvo pravna osoba, poljoprivreda joj mora ostati glavna djelatnost i mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen na puno radno vrijeme (mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi nesamostalne djelatnosti) najkasnije prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu i to mora ostati najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore.


PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I AKTIVNOSTI

Prihvatljive su sve aktivnosti/troškovi vezani uz proizvodnju proizvoda iz Priloga I. Ugovora s EU koji su unutar sektora predviđenog poslovnim planom.

Sva mehanizacija, strojevi i oprema moraju biti novi i neupotrebljavani.

Minimalna površina u slučaju podizanja plastenika, staklenika i vinograda iznosi 50 m2

Troškovi operativnog poslovanja, edukacije i opći troškovi prihvatljivi su u maksimalnom iznosu do:
a) operativno poslovanje (troškovi plaće i doprinosa) 100.000,00 kn
b) troškovi edukacije 10 % iznosa potpore
c) opći troškovi 3.750,00 kn.

U slučaju kupovine zemljišta korisnik mora biti upisan u zemljišne knjige kao vlasnik.

U slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta i/ili opremanja postojećeg objekata koji nije u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati ugovor o najmu/koncesiji/plodouživanju/zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 6 godina računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu

KRITERIJI ODABIRA

Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira koji iznosi 23 boda od 75 mogućih.

Kriteriji odabira:

1. Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva (EUR-a SO) – najviše 15 bodova
2. Spremnost korisnika zapreuzimanje poljoprivrednog gospodarstva – najviše 5 bodova
3. Aktivnosti iz poslovnog plana se odnose na prioritetne sektore – najviše 25 bodova
4. Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva – najviše 5 bodova
5. Pozitivan utjecaj na okoliš – najviše 5 bodova
6. Sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda - najviše 5 bodova
7. Stručna sprema i radno iskustvo korisnika – najviše 10 bodova
8. Područja s prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima – najviše 5 bodova


NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi podnio zahtjev za potporu. Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu korisnik popunjava tražene podatke i učitava traženu dokumentaciju.

Nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu“. Korisnik je u obvezi potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu ispisati i potpisati te dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do propisanog roka.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je od 15. studenoga 2021. godine od 12:00 sati do 29. prosinca 2021. godine do 12:00 sati.

PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projektne prijave kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili nazovite 021 322 362, 021 322 365, 091 622 2042


Prilozi:

Natječaj za za provedbu Podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ – provedba tipa operacije 6.1.1 „Potpora mladim poljoprivrednicima“

Uvjeti prihvatljivosti – Prilog 1

Kriteriji odabira – Prilog 2

Popis prihvatljivih troškova kojima se doprinosi obnovljivim izvorima energije i /ili digitalizaciji – Prilog 6

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr