Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo regionalnog razvoja i i fondova Europske unije   Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. u Republici Hrvatskoj   2. studeni 2021.   29. studeni 2021.   1.534.000,00 EUR   30% - 85%

 

Republika Hrvatska ima značajan potencijal za razvoj obnovljivih izvora energije, posebno za primjenu tehnologija morske vode. Jedno od rješenja koje bi moglo biti posebno primjenjivo na Hrvatsku, zbog duge obale, odnosi se na sustave dizalica topline s morskom vodom (u nastavku: SDTMV). Budući da razina razvoja morskih tehnologija u Hrvatskoj nije visoka, u ovom Pozivu uzet će se u obzir samo SDTMV. SDTMV pružaju općenito stabilan i neprekidan izvor grijanja i hlađenja s morskom vodom koja djeluje kao stabilan i pouzdan toplinski izvor i ponor. Iako investicijski troškovi mogu biti visoki, pilot projekte treba provoditi.

PREDMET I CILJ JAVNOG NATJEČAJA

Cilj Poziva je pružiti potporu pilot projektima i predinvesticijskim studijama za ugradnju sustava dizalica topline s morskom vodom za grijanje i hlađenje. Projektima će se analizirati mogućnosti zamjene energenata koji se koriste za grijanje i hlađenje u obalnim područjima i na otocima. Uspješno provedeni pilot projekti također će povećati kapacitete i vještine dobavljača i programera te posljedično pridonijeti nižim troškovima SDTMV instalacija u budućnosti. Stoga je ovaj Poziv izuzetno relevantan za doprinos ambicijama Europskog zelenog plana i pomoći će Hrvatskoj da ispuni svoje ciljeve.

Ovim Pozivom na dostavu projektnih prijedloga financiraju se projekti koje predlažu prihvatljivi subjekti hrvatskog javnog ili privatnog sektora, komercijalne ili nekomercijalne organizacije kao i nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe te se odnose na programsko područje Obnovljivi izvori energije. Očekivani ishod projekata je povećana proizvodnja energije iz obnovljivih izvora. Očekivani neposredni rezultati su povećanje instaliranih obnovljivih izvora energije i ojačani kapaciteti za upravljanje i promicanje obnovljivih izvora energije. Također se očekuje da će projekti pridonijeti smanjenju emisije CO2 i povećanoj sigurnosti opskrbe. Poziv će podržati projekte koji povećavaju instalirane kapacitete vezane za energiju mora.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi Nositelji projekta/prijavitelji: svaki pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u Hrvatskoj.

Prihvatljivi projektni partneri: svaki pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u državama donatorima (Norveška, Island, Lihtenštajn) ili u Republici Hrvatskoj.

Partnerski projekti

Na projektu nije obvezno imati projektnog partnera/partnere. Međutim, dodatni bodovi bit će dodijeljeni za suradnju sa subjektima iz država donatora u sklopu donatorskih partnerskih projekata.

Donatorski partnerski projekt je definiran kao suradnja između Nositelja projekta u Hrvatskoj i barem jednog subjekta (donatorski projektni partner) u prihvatljivoj državi donatora (Island, Lihtenštajn i Norveška). Riječ je o projektu gdje su svi uključeni subjekti neovisni jedni od drugih i provode bitne te relevantne zadaće u ispunjenju projektnih ciljeva. Partnerstva nisu obvezna, ali će donatorskom partnerskom projektu biti dodijeljeni dodatni bodovi prilikom ocjene projekta. Preduvjet je za dodatne bodove da projektni partner iz države donatora (Islanda, Lihtenštajna ili Norveške) te da bude aktivno uključen i učinkovito doprinosi provedbi projekta. Također bi trebao dijeliti zajednički ekonomski ili socijalni cilj s Nositeljem projekta koji se treba ostvariti provedbom projekta. Jednostavno pružanje usluga neće se smatrati donatorskim partnerskim projektom.

Partnerski projekt definiran je kao suradnja između Nositelja projekta u Hrvatskoj i najmanje jedne pravne osobe (projektnog partnera) u Hrvatskoj. Provodi se kao projekt u kojem su svi subjekti neovisni i obavljaju značajne i relevantne zadatke u ispunjavanju ciljeva projekta. Jednostavno pružanje usluga neće se smatrati partnerskim projektom.

IZNOS POTPORE

Alokacija za ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga iznosi 1.534.000,00 EUR.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava za jedan projekt je 200.000,00 EUR.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za jedan projekt je 1.300.000,00 EUR.

Iznos potpore odnosi se samo na programski doprinos (isključujući doprinos prijavitelja) i na cjelokupni proračun projekta, a ne na proračun pojedinog projektnog partnera.

Korisnik može tražiti isplatu predujma koji može iznositi najviše 20% odobrenih sredstava potpore. Uvjet za isplatu predujma jest dostava solemnizirane bjanko zadužnice kao instrument osiguranja za pravdanje predujma, a koja mora glasiti na Upravitelja programa (Republika Hrvatska i puni naziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije).

INTENZITET POTPORE

Stopa bespovratnih sredstava za subjekte koji se bave gospodarskim djelatnostima

S obzirom na važeća pravila o državnim potporama, prijavitelji ne trebaju očekivati dobivanje maksimalnih stopa bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva. Točnije, stopa bespovratnih sredstava iznositi će 30% ukupno prihvatljivih troškova za velike poduzetnike, 40% za srednje poduzetnike i 50% za male i mikro poduzetnike.

Financijska potpora također će se dodijeliti kao de minimis (potpora minimalne vrijednosti) u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 (maksimalno 200.000,00 EUR tijekom tri fiskalne godine). Maksimalna stopa bespovratnih sredstava iznosit će 85%. De minimis potpora dodijelit će se isključivo (1) za aktivnosti upravljanja projektom i administraciju, (2) za aktivnosti promocije i vidljivosti povezane s postizanjem rezultata 2.2. i (3) za aktivnosti povezane s pripremom tehničke dokumentacije u sklopu projekta.

Stope bespovratnih sredstava za subjekte koji se ne bave gospodarskim djelatnostima

Za javne subjekte koji predlažu projekte, a koji ne spadaju pod odredbe o državnim potporama (tj. Uredbu 651/2014 i njezine izmjene i dopune), stopa bespovratnih sredstava iznosi 85% ukupno prihvatljivih troškova u sklopu projekta, bez prekoračenja maksimalnog iznosa koji se može odobriti za projekt.

Za nevladine organizacije koje predlažu projekte, a koje ne spadaju pod odredbe o državnim potporama (tj. Uredbu 651/2014 i njezine izmjene i dopune), stopa bespovratnih sredstava iznosi 85% ukupno prihvatljivih troškova u sklopu projekta, bez prekoračenja maksimalnog iznosa koji se može dodijeliti za projekt.

Za javne subjekte i nevladine organizacije koje predlažu investicijske projekte povezane s gospodarskom djelatnošću, stopa bespovratnih sredstava utvrdit će se u skladu s pravilima o državnim potporama.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI PROJEKTA

Prihvatljive aktivnosti su one koje doprinose ostvarenju Programskih rezultata projekta. Potpora će se pružiti projektima koji će provoditi aktivnosti vezanima za:

a) Pripremu tehničke dokumentacije potrebne za ugradnju dizalica topline s morskom vodom;
b) Povećanje instaliranih kapaciteta energije iz mora;
c) Povećanje proizvodnje energije iz mora i smanjenju godišnjih emisija CO2;
d) Upravljanje i administriranje projekta,
e) Promociju i povećanje vidljivosti aktivnosti povezanih s ostvarenjem neposrednog rezultata 2.2.
Napomena: Donatorski partneri su prikladni isključivo za aktivnosti navedene pod d) i e).

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Konačni datum prihvatljivosti troškova je 30. travnja 2024.

Planirano (prihvatljivo) vrijeme trajanja provedbe projekta je od 12 do 24 mjeseca.

Prihvatljivi izravni troškovi

a) troškovi osoblja koji rade na projektu, a obuhvaćaju stvarne plaće uvećane za naknade za socijalno osiguranje i ostale zakonske troškove koji su uključeni u naknadu;
b) putne naknade i dnevnice za osoblje koje sudjeluje u projektu;
c) trošak opreme ako je amortiziran u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima Nositelja projekta i projektnog partnera te je općenito prihvaćen za predmete iste vrste. Upravitelj Programa može uzeti u obzir samo onaj dio amortizacije koji odgovara trajanju projekta i stopi njegove stvarne upotrebe. U slučaju da Upravitelj Programa utvrdi da je oprema sastavna i neophodna komponenta za postizanje ishoda projekta, cjelokupna nabavna cijena te opreme može biti prihvatljiva;
d) troškovi potrošnog materijala i potrepština pod uvjetom da ih je moguće identificirati i dodijeliti projektu;
e) troškovi koji proizlaze iz drugih ugovora dodijeljenih od strane Nositelja projekta i projektnog partnera u svrhu provedbe projekta;
f) troškovi koji izravno proizlaze iz zahtjeva definiranih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za svaki projekt.
Prihvatljivi neizravni troškovi u projektima (režijski troškovi)

Neizravni troškovi su svi prihvatljivi troškovi koje Nositelj projekta i/ili projektni partner(i) ne mogu izravno pripisati projektu, ali koje računovodstveni sustav može identificirati i opravdati kao nastale troškove u okviru prihvatljivih izravnih troškova pripisanih projektu. Isti ne moraju uključivati bilo kakve prihvatljive izravne troškove. Neizravni troškovi projekta predstavljat će pravednu raspodjelu općih režijskih troškova Nositelja projekta ili projektnog partnera.

Nositelj projekta i projektni partner(i) izračunavaju neizravne troškove kao paušalnu stopu do 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja bez potrebe za daljnjim zahtjevom Upravitelju Programa da provede izračun radi utvrđivanja primjenjive stope.

PRIHVATLJIVA OPREMA

Prihvatljiva oprema su svi elementi sustava dizalice topline s morskom vodom kao toplinskim spremnikom, za potrebe grijanja i hlađenja objekata uz/blizu obale, i to od zahvata bočate ili morske vode (direktni zahvat, proizvodni i utisni zdenci i sl.) do svih ostalih elemenata sustava unutar strojarnice (dizalice topline, spremnici, razdjeljivači i sabirnici, izmjenjivači topline, pumpe, mjerna oprema, cjevovodi unutar strojarnice i sl.). Sljedeći popis predstavlja komponente koje su prihvatljivi trošak opreme:

• Zahvat morske vode;
o Direktni zahvat morske vode (usisni cjevovod, zaštitne rešetke, pumpe, povratni cjevovod i sl.);
o Zahvat bočate vode iz zdenaca uz more (vertikalni i horizontalni zdenci, pumpe, cjevovodi, međuizmjenjivač i sl.);

• Dizalica topline (isparivač, kompresor, kondenzator, ekspanzijski ventil);
• Spremnici ogrjevne i rashladne vode te pripadajuća oprema (izolacija, ventili, filtri, mjerni uređaji, omekšivač vode i sl.);
• Spremnici potrošne tople vode (izolacija, sigurnosni ventili i sl.);
• Ekspanzijske posude;
• Razdjelnici i sabirnici;
• Izmjenjivači topline;
• Mjerna oprema (kalorimetri, osjetnici temperature, mjerila potrošnje električne energije i snage, mjerila protoka, manometri, termometri i sl.) i komunikacijska oprema;
• Upravljački ormar i centralni nadzorno-upravljački sustav strojarnice;
• Pumpe i armatura (frekventno upravljane pumpe, potopne crpke i sl.);
• Cjevovod strojarnice i pripadajuća oprema (oslonci, konzole i ovjesi, izolacija i sl.);
• Troškovi montaže, sitnog potrošnog materijala neophodnog za montažu opreme, natpisne pločice, čišćenje gradilišta i prijevoz opreme;
• Troškovi puštanja u pogon cijelog sustava (dizalice topline);
• Dobava i dostava svih atesta, mjerenja, izrada uputa, radioničke dokumentacije i sl.;
• Ostala oprema unutar strojarnice povezana sa sustavom dizalice topline (ventili, zaklopke, kompenzatori, filtri i hvatači nečistoća za vodu i sl.).


NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Projektni prijedlozi slat će se elektronski putem sustava za prijavu projektnih prijedloga. Sustav za prijavu bit će dostupan na web stranici Programa https://eeagrants.hr/programi/energija-i-klimatske-promjene/ Osim za predaju prijavnog obrasca, predviđeno je da sustav služi i za podnošenje sve popratne dokumentacije - obrazaca i priloga.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Krajnji rok za prijavu projektnih prijedloga je 29. studenoga 2021. godine u 12:00 sati po srednjoeuropskom vremenu

PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projektne prijave kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili nazovite 021 322 362, 021 322 365, 091 622 2042


Proizvodnja_energije_iz_mora.pdf

 

 

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr