Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju   Europski fond za regionalni razvoj   16. srpnja 2021.   30. rujna 2021.   250.000.000,00 kn   80-100%

 

PREDMET I CILJ JAVNOG NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19, 37/20 i 31/21 u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.) – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi korisnici su:

a) jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja
b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica
c) javne ustanove dječji vrtići– za projekte dječjih vrtića
d) dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova.

IZNOS POTPORE

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 250.000.000,00 HRK od čega:

50.000.000 HRK za sektor tržnica
50.000.000 HRK za sektor vatrogasnih domova
100.000.000 HRK za sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina
50.000.000 HRK za sektor dječjih vrtića

Najniža visina javne potpore iznosi 15.000,00 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta kod podnošenja prvog dijela Zahtjeva za potporu iznosi 1.250.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

INTENZITET JAVNE POTPORE

Od 80 do 100 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela).

Intenzitet potpore ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj 132/17) te iznosi:

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu
b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu
c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Korisnici su:

a) jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja
b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica
c) javne ustanove dječji vrtići čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave – za projekte dječjih vrtića
d) dobrovoljna vatrogasna društva osnovana kao udruge sukladno Zakonu o udrugama – za projekte vatrogasnih domova

Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.


UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

Projekt se odnosi na građenje (izgradnju ili rekonstrukciju) i/ili opremanje jednog od sljedećih prihvatljivih projekata: tržnica, društveni dom/kulturni centar, sportska građevina, vatrogasni dom, dječji vrtić.

Zahtjev za potporu za određenu vrstu prihvatljivog projekta se u AGRONET-u podnosi za odgovarajući sektor određen u AGRONET-u:
- zahtjev za potporu za projekt tržnice se podnosi za sektor zasebno predviđen u AGRONET-u za tržnice,
- zahtjev za potporu za projekt društvenog doma/kulturnog centra i sportsku građevinu se podnosi za sektor zasebno predviđen u AGRONET-u za društvene domove/kulturne centre i sportske građevine,
- zahtjev za potporu za projekt vatrogasnog doma se podnosi za sektor zasebno predviđen u AGRONET-u za vatrogasne domove,
- zahtjev za potporu za projekt dječjeg vrtića se podnosi za sektor zasebno predviđen u AGRONET-u za dječje vrtiće.

Projekt se provodi u naselju s najviše 5.000 stanovnika na području jedne jedinice lokalne samouprave (za utvrđivanje broja stanovnika naselja, koristit će se podaci o broju stanovnika Državnog zavoda za statistiku u skladu sa zadnjim važećim popisom stanovništva, odnosno drugi relevantni akti predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave o naseljima koja ulaze u sastav pojedine općine ili grada u slučaju da je došlo do spajanja/razdvajanja/ukidanja naselja unutar iste jedinice lokalne samouprave).

Prihvatljivi projekti namijenjeni su javnoj upotrebi/korištenju i moraju biti javno dostupni pojedincima i interesnim skupinama.

Projekti društvenih domova/kulturnih centara ne smiju se odnositi na građevine koje su namijenjene za obavljanje pojedinačne djelatnosti kao što su kino, kazalište, knjižnica, muzej, pučko otvoreno učilište i dr., a čije je osnivanje, način rada i ustrojstvo regulirano posebnim propisima.

Projekt odnosno građevina ne sadrži prostorije i dijelove koje koriste jedinice lokalne samouprave, prostorije u kojima se obavlja zdravstvena skrb i hitna pomoć, prostorije u kojima se obavlja trgovina na veliko i malo, prostorije u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost isključujući prostorije za pripremu hrane i pića za posjetitelje i djelatnike društvenog doma/kulturnog centra, prostorije u kojima se obavlja pružanje poštanskih usluga te ostale prostore i sadržaje koji se ne nalaze na Listi prihvatljivih troškova, osim ako je projektno-tehnička dokumentacija, troškovnici, specifikacije i ostala dokumentacija izrađena na način da su neprihvatljivi troškovi jasno razdvojeni od prihvatljivih troškova za koje se traži potpora.

Projekt se ne odnosi na građevinu koja sadrži kombinaciju različitih vrsta projekata, neovisno o tome radi li se o kombinaciji pojedinačno prihvatljivih vrsta projekata u ovom Natječaju (na primjer dječji vrtić i društveni dom) ili o kombinaciji prihvatljivih i neprihvatljivih vrsta projekata (na primjer dječji vrtić i turistički informativni centar ili na primjer društveni dom i muzej), osim ako je projektno-tehnička dokumentacija, troškovnici, specifikacije i ostala dokumentacija izrađena na način da su neprihvatljivi troškovi jasno razdvojeni od prihvatljivih troškova za koje se traži potpora u sektoru u kojem je podnesen zahtjev za potporu.

Projekt mora imati Suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi, koja sadrži prilog „Opis projekta“ s ključnim informacijama o projektu.

Ulaganje mora biti u skladu sa strateškim razvojnim dokumentom jedinice lokalne samouprave ili lokalnom razvojnom strategijom lokalne akcijske grupe odabrane unutar Programa ili Planom razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave, na čijem se području projekt provodi, na način da je vrsta projekta/građevine/infrastrukture navedena u mjerama i prioritetima strateškog razvojnog dokumenta/lokalne razvojne strategije/plana razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave.

Ulaganje mora biti u skladu s prostornim planom jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi.

Projekt ima izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja.

Korisnik mora biti vlasnik zemljišta lokacije ulaganja odnosno građevine koja je predmet ulaganja ili isti mora dokazati pravni interes. U slučaju ulaganja u izgradnju ili rekonstrukciju građevine koja nije u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o osnivanju prava građenja sklopljen s vlasnikom zemljišta/postojeće građevine na rok od najmanje 10 godina, računajući od datuma podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu i upisan u zemljišne knjige.

Pravni interes u slučaju ulaganja isključivo u opremanje građevine podrazumijeva da ako korisnik nije vlasnik postojeće građevine, korisnik mora imati Ugovor o najmu/služnosti/upravljanju te građevine sklopljen s vlasnikom građevine na rok od najmanje 10 godina, računajući od datuma podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu i upisan u zemljišne knjige.

Aktivnosti vezane uz ulaganje ne smiju započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu, uključujući sklapanje ugovora s izvođačima/dobavljačima ili izvršenje narudžbe radova/robe od njih za prijavljena ulaganja, osim pripremnih aktivnosti (pripremne aktivnosti uključuju nastale opće troškove, stjecanje vlasništva nad nekretninom na kojoj će se obavljati investicija, ishođenje građevinske i drugih dozvola i s njima povezane aktivnosti izuzev prijavu početka građenja koja podrazumijeva da su aktivnosti vezane uz ulaganja započete).

Fazno građenje je prihvatljivo samo ako su prilikom podnošenja zahtjeva za potporu prijavljene sve faze projekta te ako sve faze kumulativno ispunjavaju uvjete iz ovog Natječaja.

Prijavljeni projekt predstavlja jednu funkcionalnu cjelinu i provodi se na jednoj određenoj lokaciji, ne na više odvojenih lokacija.

Jedan (isti) korisnik može podnijeti najviše dva zahtjeva za potporu, za projekte iz različitih sektora.

Tijekom ovog Natječaja potpora se može dodijeliti za najviše dva zahtjeva za potporu za različitu vrstu prihvatljivih projekata s područja jedne (iste) jedinice lokalne samouprave, neovisno o tome radi li se o jednom (istom) ili dva različita korisnika.

Tijekom ovog Natječaja potpora se može dodijeliti za najviše jedan zahtjev za potporu za istu vrstu prihvatljivih projekata s područja jedne (iste) jedinice lokalne samouprave, neovisno o tome radi li se o jednom (istom) ili dva različita korisnika.

Korisnik ne smije tijekom razdoblja od pet godina od konačne isplate potpore na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti. Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta kod podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu iznosi 1.250.000 EUR u protuvrijednosti u kunama. U ukupnu vrijednost projekta ubrajaju se prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi:

1. Građenje (gradnja i rekonstrukcija)

1.1. Troškovi građenja (izgradnja ili rekonstrukcija) vatrogasnog doma dobrovoljnog vatrogasnog društva sukladno projektnoj dokumentaciji (troškovi pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih i završnih radova)
1.2. Troškovi građenja (izgradnja ili rekonstrukcija) društvenog doma/ kulturnog centra sukladno projektnoj dokumentaciji (troškovi pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih i završnih radova)
1.3. Troškovi građenja (izgradnja ili rekonstrukcija) sportske građevine (natkrivene i/ili otvorene građevine) sukladno projektnoj dokumentaciji (troškovi pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih i završnih radova)

1.4. Troškovi građenja (izgradnja ili rekonstrukcija) dječjeg vrtića sukladno projektnoj dokumentaciji (troškovi pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih i završnih radova) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja
1.5. Troškovi građenja (izgradnja ili rekonstrukcija) tržnice sukladno projektnoj dokumentaciji (troškovi pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih i završnih radova).

2. Opremanje

2.1. Troškovi opremanja vatrogasnog doma dobrovoljnog vatrogasnog društva (isključujući opremu za obavljanje poslova vatrogasne djelatnosti i opremu za tekuće održavanje)
2.2. Troškovi opremanja društvenog doma/ kulturnog centra
2.3. Troškovi opremanja sportske građevine
2.4. Troškovi opremanja dječjeg vrtića
2.5. Troškovi opremanja tržnice.

3. Opći troškovi

3.1. troškovi stručnjaka i konzultanata vezano za pripremu dokumentacije za natječaj
3.2. troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškovi nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme dokumentacije i provedbe postupka nabave

4. Ostali prihvatljivi troškovi

4.1. Troškovi kupnje računalnih programa

Korisnik mora provesti postupke nabave za sve prihvatljive troškove nakon podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu, odnosno postupci nabave ne smiju biti pokrenuti prije podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu, osim za nastale opće troškove (usluge) vezane uz pripremu projektno-tehničke i druge dokumentacije za natječaj, za koje su izvršitelji tih usluga odabrani prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Korisnik mora provesti sve postupke nabave za sve prihvatljive troškove prije podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu.

Postupak javne nabave mora biti usklađen s propisima i pravilima o javnoj nabavi.

KRITERIJI ODABIRA

Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira koji iznosi 41 bodova od 70 mogućih.

Kriteriji odabira:

1. Opći kriterij – najviše 30 bodova

1.1. Tip ulaganja - najviše 20 bodova
1.2. Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet ulaganja – najviše 10 bodova

2. Sektorski kritriji – najviše 30 bodova

2.1. Vatrogasni domovi
2.1.1. Broj stanovnika unutar naselja ulaganja – najviše 20 bodova
2.1.2. Stvaranje novih radnih mjesta – najviše 10 bodova
2.2. Dječji vrtići
2.2.1. Prostorna dostupnost dječjih vrtića koji djeluju unutar jedinice područne (regionalne) samouprave JP(R)S – najviše 20 bodova
2.2.2. Stvaranje novih radnih mjesta – najviše 10 bodova
2.3. Tržnice
2.3.1. Broj stanovnika unutar naselja ulaganja – najviše 20 bodova
2.3.2. Stvaranje novih radnih mjesta – najviše 10 bodova
2.4. Društveni domovi/ kulturni centri i sportske građevine
2.4.1. Broj stanovnika unutar naselja ulaganja – najviše 20 bodova
2.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta – najviše 10 bodova

3. Horizontalni kriteriji – najviše 10 bodova

3.1. Stupanj razvijenosti JLS-a u kojem se ulaganje provodi sukladno indeksu razvijenosti
3.1.1. Ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od I. do IV. – najviše 10 bodova
3.1.2. Ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu JLS koje se nalaze u V. do VIII. skupini – najviše 8 bodova
3.1.3. Ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od V. do VIII. – najviše 6 bodova

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi podnio zahtjev za potporu. Korisnik je u obvezi podnijeti zahtjev za upis u Evidenciju korisnika najkasnije 15 dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za potporu za ovaj Natječaj.

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu korisnik popunjava tražene podatke i učitava traženu dokumentaciju.

Nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu“. Korisnik je u obvezi potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu ispisati i potpisati te dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja do propisanog roka.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je od 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati.

PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projektne prijave kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili nazovite 021 322 362, 021 322 365, 091 622 2042.

Prilozi:

Natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – ulaganja u sektor tržnica, sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina, sektor vatrogasnih domova i sektor dječjih vrtića

Lista prihvatljivih troškova

Kriteriji odabira

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr