Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju   Europski fond za regionalni razvoj   16. srpnja 2021.   30. rujna 2021.   200.000.000,00 kn   50-70%

 

PREDMET I CILJ JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/2019, 37/2020 i 31/2021) za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada.

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voćarstva koja će postići ulaganjima u podizanje novih ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uključujući opremanje postojećeg višegodišnjeg nasada.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

b) proizvođačke organizacije priznate u sektoru voća sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

IZNOS POTPORE

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 200.000.000,00 HRK.

Najniža visina javne potpore iznosi 5.000,00 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
a) do 750.000 EUR
b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu


INTENZITET POTPORE

Do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

a. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
b. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima ili
c. ulaganje se provodi kao zajednički projekt.

Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

U slučaju za mlade poljoprivrednike intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjet:

a) ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe - korisnika i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede
b) ako je korisnik pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi - korisniku prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Ako mladi poljoprivrednik ne ispuni uvjete do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, dodatni intenzitet potpore od 20 % korisniku neće biti isplaćen.

Također, kako bi ostvario dodatnih 20 % potpore mladi poljoprivrednik treba dokazati stručna znanja i vještine (stručnu osposobljenost) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dostavom odgovarajuće dokumentacije propisane Natječajem.

Status mladog poljoprivrednika ne mogu ostvariti:
pravne osobe koje nisu registrirane kao trgovačka društva (kaznionice, zatvori, zadruge, škole i sl.) i
zajednički projekti

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Korisnici su:
a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
b) proizvođačke organizacije priznate u sektoru vina sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

U trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a mladi poljoprivrednici to mogu biti i kraće.

Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva nakon objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju nisu prihvatljivi korisnici na ovom Natječaju.

Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:

a) biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće)
b) plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje
c) plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).

U slučaju promjene nositelja/odgovorne osobe i/ili organizacijskog oblika gore navedeni ispunjeni uvjeti trajanja upisa u Registar poreznih obveznika prenose se s prethodnog nositelja/odgovorne osobe i/ili organizacijskog oblika na novog koji mora biti upisan u Registar poreznih obveznika i plaćati doprinose prije podnošenja zahtjeva za promjenu.

Korisnik fizička osoba mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje u razdoblju provedbe projekta i pet godina nakon konačne isplate potpore.

Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ovoga Natječaja.

Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca.

Korisnik (izuzev zadruga i proizvođačkih organizacija) pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR.

Korisnik prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću, sukladno sljedećim kriterijima:

a) za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i obrt, nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno vlasnik obrta ili jedan od stalno zaposlenih u obrtu ima završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz područja vinogradarstva (formalni tečajevi koje provode učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1. Podmjera 1.1. Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina iz Programa) ili srednju školu ili fakultet iz područja biotehničkih znanosti (isključujući šumarski fakultet, šumarske i drvodjeljske škole) ili je upisan u Upisnik poljoprivrednika u trajanju od najmanje 3 godine
b) za pravne osobe, odgovorna osoba ili jedan stalno zaposleni ima završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz područja vinogradarstva (formalni tečajevi koje provode učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1. Podmjera 1.1. Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina iz Programa) ili srednju školu ili fakultet iz područja biotehničkih znanosti (isključujući šumarski fakultet, šumarske i drvodjeljske škole) ili je upisan u Upisnik poljoprivrednika u trajanju od najmanje 3 godine.


UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

Ako je korisnik koji je u svojstvu nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/odgovorne osobe obrta, istovremeno i odgovorna osoba u pravnoj osobi ili je odgovorna osoba korisnika pravne osobe istovremeno i nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/odgovorna osoba obrta, zahtjev za potporu može podnijeti samo jedan od navedenih korisnika unutar ovoga Natječaja (odnosi se i na korisnika mladog poljoprivrednika).

Isti (jedan) korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar ovoga Natječaja.

Niti jedan od članova zadruge/proizvođačke organizacije ne može biti član u drugom zajedničkom projektu, niti može biti korisnik samostalnog projekta u sklopu ovoga Natječaja.

Projekt se provodi na području Republike Hrvatske.

Projekt se odnosi na ulaganje u višegodišnje nasade voćnih vrsta, pri čemu ulaganje uključuje:
a) podizanje novog višegodišnjeg nasada (sa ili bez opremanja)
b) restrukturiranje postojećeg/ih višegodišnjeg/ih nasada minimalne starosti 15 godina (sa ili bez opremanja)
c) opremanje postojećeg/ih višegodišnjeg/ih nasada preporučenim sustavima koji su navedeni u Prilogu 10 ovoga Natječaja.

U slučaju podizanja novih i/ili restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada, projekt obuhvaća ulaganja u nasade voćnih vrsta:
a) jagodastog i/ili bobičastog i/ili južnog voća i/ili citrusa navedenih u Prilogu 10 ovoga Natječaja, pri čemu je svaka pojedina skupina voćnih vrsta zastupljena površinom nasada od najmanje 0,5 ha te
b) koštićavog i/ili jezgričavog i/ili lupinastog voća navedenog u Prilogu 10 ovoga Natječaja, pri čemu je svaka pojedina skupina voćnih vrsta zastupljena površinom nasada od najmanje 1 ha.

Višegodišnji nasad koji je predmet ulaganja mora biti upisan u Upisnik voćnjaka/Upisnik maslinika pri podnošenju konačnog zahtjeva za isplatu i pet godina nakon konačne isplate potpore (izuzev američkih borovnica, jagoda koje moraju biti upisane u ARKOD)

Ulaganje se provodi u skladu s analizom tla provedenom za predmetno ulaganje i s pravilima struke što korisnik dokazuje potvrđenim Tehnološkim projektom/Tehnološkim elaboratom za predmetno ulaganje od strane službenika Ministarstva poljoprivrede Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva i djelatnika HAPIH-a

Ako korisnik nema pravo vlasništva na lokaciji ulaganja korisnik mora imati Ugovor o najmu / koncesiji / plodouživanju / zakupu / služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Ugovor mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige te ugovor mora biti upisan u zemljišne knjige.

Projekt ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo.

Ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ako je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere

Ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000,00 kuna i/ili se radi o zajedničkom projektu korisnik je u obvezi izraditi poslovni plan u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta.

Ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000,00 kuna i/ili se radi o zajedničkom projektu korisnik je u obvezi dokazati planirane izvore financiranja projekta.

Projekt nije namijenjen usklađivanju sa standardima Europske unije osim:
a) ako zakonodavstvo Europske unije nametne nove standarde, korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za dostizanje tih standarda unutar najviše 12 mjeseci od dana kada su oni postali obvezni za poljoprivredno gospodarstvo ili
b) ako projekt provodi mladi poljoprivrednik koji po prvi put uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo kao nositelj gospodarstva/odgovorna osoba koji može podnijeti zahtjev za potporu za ulaganja namijenjena dostizanju standarda Europske unije koja se odnose na poljoprivrednu proizvodnju, uključujući sigurnost na radu unutar najviše 24 mjeseca od datuma uspostavljanja gospodarstva odnosno od trenutka kada je postao nositelj poljoprivrednog gospodarstva.

Korisnik kao poslovni subjekt mora postojati, poslovati i upotrebljavati ulaganje u skladu s odobrenom namjenom tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore.

Korisnik ne smije tijekom razdoblja od pet godina od konačne isplate potpore na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti. Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti.

SPECIFIČNI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA ULAGANJE U NAVODNJAVANE

Cijelo područje na kojem će se ulagati u navodnjavanje, kao i sva druga područja čiji okoliš može biti zahvaćen tim ulaganjem moraju biti uključena u plan upravljanja vodnim područjima u skladu s uvjetima iz Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike.

Tlo mora biti prikladno za navodnjavanje na cijeloj neto poljoprivrednoj površini obuhvaćenoj projektom.

Ulaganja u građenje novih sustava navodnjavanja koja rezultiraju neto povećanjem navodnjavanog područja te koja utječu na podzemne ili površinske vode prihvatljiva su samo ako status vodnog tijela nije manji od dobrog u relevantnom planu upravljanja vodnim područjima zbog razloga koji su povezani s količinom vode.

Kod ulaganja u zamjenu ili poboljšanje postojećeg sustava navodnjavanja novi sustav navodnjavanja mora osigurati uštedu vode od najmanje 25% u odnosu na tehničke parametre postojećeg sustava navodnjavanja ili infrastrukture, također i u slučajevima ako ulaganje ima utjecaj na vodno tijelo čiji je status manji od dobrog u važećem planu upravljanja vodnim područjima zbog razloga koji su povezani s količinom vode.

Provedba projekta mora osigurati učinkovito smanjenje potrošnje vode na razini ulaganja za najmanje 50% od potencijalne uštede vode koja se omogućuje ulaganjem, ako ulaganje ima utjecaj na vodno tijelo čiji je status manji od dobrog u važećem planu upravljanja vodnim područjima zbog razloga koji su povezani s količinom vode.

Kada u važećem planu upravljanja vodnim područjima nije napravljena cjelovita procjena stanja vodnog tijela u skladu sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama, za vodno tijelo na koje planirano ulaganje u navodnjavanje ima utjecaj mora biti provedena dodatna procjena na temelju provedenog cjelovitog istražnog monitoringa. Ako se, na temelju cjelovite procjene, utvrdi da je stanje vodnog tijela manje od dobrog, zbog razloga koji su povezani s količinom vode, ulaganje neće biti prihvatljivo, osim u slučaju kada se ulaganjem osigurava najmanje 50% učinkovito smanjenje potrošnje vode.
Ulaganje mora biti u skladu s člankom 4. stavcima 7., 8. i 9. Okvirne direktive o vodama, uzimajući u obzir kumulativni utjecaj i odgovarajuće mjere iz programa mjera na nivou upravljanja vodnim područjem.

Revizija izdane vodopravne dozvole/koncesije mora biti provedena prije početka ulaganja u zamjenu ili poboljšanje postojeće opreme za navodnjavanje.

Mjerenje zahvaćenih količina vode mora biti uspostavljeno najkasnije do kraja provedbe projekta na razini projekta za koji se dodjeljuje javna potpora.

Do kraja provedbe projekta koji sadrži ulaganja u građenje novih sustava navodnjavanja, korisnik mora imati vodopravnu dozvolu za zahvaćanje voda za navodnjavanje koju je izdalo nadležno tijelo

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi:

1. uređenje zemljišta u svrhu realizacije projekta (krčenje jednogodišnjeg i višegodišnjeg raslinja i uklanjanje krčevina, uklanjanje kamenja, podrivanje, niveliranje terena, frezanje/usitnjavanje kamjenja)

2. trajnije poboljšanje kvalitete zemljišta u svrhu realizacije projekta (organsko gnojivo-stajnjak, mineralno gnojivo, razbacivanje/rasipanje organskog i mineralnog gnojiva, poboljšivači-kondicioneri tla, organsko gnojivo-peletirano)

3. priprema terena /tla za sadnju (oranje, rigolanje, rotodrljanje ili frezanje, tanjuranje, ravnanje, konstrukcija nasada (stupovi, kolci, zatega, žice) s postavljanjem, sječka, piljevina, kora (američka borovnica), treset (američka borovnica i jagoda).

4. sadnja novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i podizanje plastenika
4.1. sadnja novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
4.1.1. certificirani sadni materijal (sadnice jabuke, kruške, dunje, breskve, nektarine, marelice, trešnje, višnje, šljive, maline, kupine, borovnice, američke borovnice, mandarine, liuna, masline, smokve, badema, lijeske, oraha, pitomog kestena)
4.1.2. iskop rupa za sadnju, priprema sadnica i sadnja
4.1.3. organsko gnojivo uz sadnju - stajnjak
4.2. sadnja novih višegodišnjih nasada jagoda i podizanje plastenika
4.2.1. certificirani sadni materijal sadnice jagode
4.2.2. podna folija
4.2.3. sadnja jagoda
4.2.4. plastenik – konstrukcija i pokrovni materijal
4.2.5. plastenik – montaža i doprema
5. opremanje nasada
5.1. navodnjavanje (sustav navodnjavanja kap po kap, izrada bunara, akumulacija, antifrost sustav, lovac na mraz – mobilni i stacionatrni, sustav za zaštitzu od tuče, ograda od nasada, agrometerološka stanica s opremom za meterološko praćenja)
5.2. opremanje nasada jagoda
5.2.1. navodnjavanje (sustav navodnjavanja kap po kap, izrada bunara, akumulacija)


6. poljoprivredna mehanizacija, oprema i gospodarska vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju u sektoru voćarstva (traktor, atomizer, nošeni atomizer, vučeni atomozer, malčer, tanjurača, freza/kopačica, kultivator, plug, podrivač, prednji traktorski utovarivač s vilicama, traktorska kosilica, prikolica za prijevoz boks paleta, boks palete, okretač boks paleta, električne škare za rezanje, platforma za berbu voća, vučeni tresač za voće, vučeni kombajn/sakupljač za orašasto voće, samohodni kombajn/ sakupljač za orašasto voće, gospodarsko vozilo.

7. kupnja zemljišta radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine

8. opći troškovi (troškovi pripreme poslovnog plana, pripreme dokumentacije, projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, troškovi analize tla prije sadnje)

KRITERIJI ODABIRA

Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira koji iznosi 55 bodova od 100 mogućih.

Kriteriji odabira:
1. Veličina gospodarstva (EUR-a SO)/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije – najviše 16 bodova
2. Kompleksnost ulaganja – najviše 12 bodova
3. Sustavi opremanja višegodišnjih nasada – najviše 6 bodova
4. Zajednički projekt – najviše 3 boda
5. Ulaganje doprinosi stvaranju novih radnih mjesta – najviše 6 bodova
6. Duljina poslovanja korisnika u sektoru vinogradarstva – najviše 3 boda
7. Voćna vrsta – najviše 22 boda
8. Korisnik je član proizvođačke organizacije ili zadruge – najviše 2 boda
9. Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja), najviše 6 bodova
10. Ulaganje u područjima sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima – najviše 3 boda
11. Mladi poljoprivrednici (<41 navršene godine; <5 godina) – najviše 5 bodova
12. Novi/inovativni tehničko-tehnološki proces – najviše 4 boda
13. Doprinos ulaganja fokus područjima – najviše 4 boda
14. Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/člana ili odgovorne osobe ili zaposlenika (alternativno) – najviše 8 bodova

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi podnio zahtjev za potporu. Korisnik je u obvezi podnijeti zahtjev za upis u Evidenciju korisnika najkasnije 15 dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za potporu za ovaj Natječaj.

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu korisnik popunjava tražene podatke i učitava traženu dokumentaciju.

Nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu“. Korisnik je u obvezi potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu ispisati i potpisati te dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja do propisanog roka.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je od 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati

PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projektne prijave kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili nazovite 021 322 362, 021 322 365, 091 622 2042


Prilozi:

Natječaj za za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« - podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

Lista prihvatljivih troškova i referentnih cijena

Kriteriji odabira

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr