Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju   Europski fond za regionalni razvoj   14. lipnja 2021.   14. rujna 2021.   100.000.000,00 kn   50-70%

 

PREDMET I CILJ JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/2019, 37/2020 i 31/2021) za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica u sektoru peradarstva.
.

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru peradarstva koja će se postići ulaganjima u alternativne načine držanja kokoši nesilica.
.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

IZNOS POTPORE

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 100.000.000,00 HRK.

Najniža visina javne potpore iznosi 5.000,00 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
a) do 500.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO)
b) do 1.000.000 EUR za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR)
c) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu

INTENZITET POTPORE

Do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

a. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
b. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima.

Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

U slučaju za mlade poljoprivrednike intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjet:

a) ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe - korisnika i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede
b) ako je korisnik pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi - korisniku prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Ako mladi poljoprivrednik ne ispuni uvjete do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, dodatni intenzitet potpore od 20 % korisniku neće biti isplaćen.

Također, kako bi ostvario dodatnih 20 % potpore mladi poljoprivrednik treba dokazati stručna znanja i vještine (stručnu osposobljenost) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dostavom odgovarajuće dokumentacije propisane Natječajem.

Status mladog poljoprivrednika ne mogu ostvariti pravne osobe koje nisu registrirane kao trgovačka društva (kaznionice, zatvori, zadruge, škole i sl.) i

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

U trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a mladi poljoprivrednici to mogu biti i kraće.

Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva nakon objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju nisu prihvatljivi korisnici na ovom Natječaju.

Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:

a) biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće)
b) plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje
c) plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).

U slučaju promjene nositelja/odgovorne osobe i/ili organizacijskog oblika gore navedeni ispunjeni uvjeti trajanja upisa u Registar poreznih obveznika prenose se s prethodnog nositelja/odgovorne osobe i/ili organizacijskog oblika na novog koji mora biti upisan u Registar poreznih obveznika i plaćati doprinose prije podnošenja zahtjeva za promjenu.

Korisnik fizička osoba mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje u razdoblju provedbe projekta i pet godina nakon konačne isplate potpore.

Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ovoga Natječaja.

Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca.

Korisnik pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva i to:

a) za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR mora dokazati SO od najmanje 8.000 EUR ili
b) za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR mora dokazati SO preko 250.000 EUR.

Korisnik prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću, sukladno sljedećim kriterijima:

a) za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i obrt, nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno vlasnik obrta ili jedan od stalno zaposlenih u obrtu ima završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz područja stočarstva (formalni tečajevi koje provode učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1. Podmjera 1.1. Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina iz Programa) ili srednju školu ili fakultet iz područja biotehničkih znanosti (isključujući šumarski fakultet) ili veterinarske medicine ili je upisan u Upisnik poljoprivrednika u trajanju od najmanje 3 godine
b) za pravne osobe, odgovorna osoba ili jedan stalno zaposleni ima završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz područja stočarstva (formalni tečajevi koje provode učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1. Podmjera 1.1. Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina iz Programa) ili srednju školu ili fakultet iz područja biotehničkih znanosti (isključujući šumarski fakultet) ) ili veterinarske medicine ili je upisan u Upisnik poljoprivrednika u trajanju od najmanje 3 godine.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

Korisnici ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 do 250.000 EUR SO popunjavaju i podnose zahtjev za potporu koji je u AGRONET-u određen za kategoriju poljoprivrednih gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO.

Korisnici ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva preko 250.000 EUR SO popunjavaju i podnose zahtjev za potporu koji je u AGRONET-u određen za kategoriju poljoprivrednih gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO.
Korisnik koji ima podnesen zahtjev za potporu unutar tipa operacije 4.1.1., novi zahtjev za potporu može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu.

Ako je korisnik koji je u svojstvu nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/odgovorne osobe obrta, istovremeno i odgovorna osoba u pravnoj osobi ili je odgovorna osoba korisnika pravne osobe istovremeno i nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/odgovorna osoba obrta, zahtjev za potporu može podnijeti samo jedan od navedenih korisnika unutar ovoga Natječaja (odnosi se i na korisnika mladog poljoprivrednika).

Isti (jedan) korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar ovoga Natječaja.

Niti jedan od članova zadruge/proizvođačke organizacije ne može biti član u drugom zajedničkom projektu, niti može biti korisnik samostalnog projekta u sklopu ovoga Natječaja.

Projekt se provodi na području Republike Hrvatske.

Projekt se odnosi na izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekta za alternativne načine držanja kokoši nesilica, pri čemu je rezultat ulaganja izgrađen/rekonstruiran/opremljen objekt za alternativne načine držanja kokoši nesilica

U slučaju ulaganja u postojeće objekte za kokoši nesilice u svrhu alternativnog načina držanja kokoši nesilica, objekt koji je predmet ulaganja mora biti upisan u Upisnik farmi kokoši nesilica na dan 9.4.2021. godine

U slučaju ulaganja u izgradnju objekta za kokoši nesilice, odnosno u slučaju rekonstrukcije objekta/prenamjene objekta za drugu kategoriju životinja (kokoši nesilice), korisnik je u obvezi do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu predmet ulaganja upisati u Upisnik farmi kokoši nesilica

Projekt ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo.

Ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ako je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere

Kod građenja novih objekata za kokoši nesilice ili rekonstrukcije postojećih objekata kada se rekonstrukcijom objekt namjerava prenamijeniti u objekt za drugu kategoriju životinja (kokoši nesilice) i u slučaju nabave opreme za držanje kokoši nesilica., korisnik mora imati ishođeno Mišljenje o usklađenosti dokumentacije sa propisima od strane uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede.

U slučaju ulaganja u opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o najmu/koncesiji/plodouživanju/zakupu/ služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina, računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Navedeni Ugovor mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika objekta koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige te Ugovor mora biti upisan u zemljišne knjige.

Ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000,00 kuna i/ili se radi o zajedničkom projektu korisnik je u obvezi izraditi poslovni plan u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta.

Ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000,00 kuna i/ili se radi o zajedničkom projektu korisnik je u obvezi dokazati planirane izvore financiranja projekta.

Projekt nije namijenjen usklađivanju sa standardima Europske unije osim:
a) ako zakonodavstvo Europske unije nametne nove standarde, korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za dostizanje tih standarda unutar najviše 12 mjeseci od dana kada su oni postali obvezni za poljoprivredno gospodarstvo ili
b) ako projekt provodi mladi poljoprivrednik koji po prvi put uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo kao nositelj gospodarstva/odgovorna osoba koji može podnijeti zahtjev za potporu za ulaganja namijenjena dostizanju standarda Europske unije koja se odnose na poljoprivrednu proizvodnju, uključujući sigurnost na radu unutar najviše 24 mjeseca od datuma uspostavljanja gospodarstva odnosno od trenutka kada je postao nositelj poljoprivrednog gospodarstva.

Korisnik kao poslovni subjekt mora postojati, poslovati i upotrebljavati ulaganje u skladu s odobrenom namjenom tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore.

Korisnik ne smije tijekom razdoblja od pet godina od konačne isplate potpore na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti. Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi:
1. Objekti za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
1.1. Građenje/rekonstrukcija prostora
1.1.1. za držanje kokoši nesilica, uzgoj pilenki
1.1.2. ostali nespomenuti prostori (objekti) potrebni za funkciju alternativnog držanja kokoši nesilica
1.1.3. mreže putova unutar objekta i unutar gospodarstva
1.1.4. vodovodna, plinska, električna i kanalizacijska mreža uključujući postrojenja za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka, gromobranske instalacije
1.2. Opremanje
1.2.1. oprema i uređaji za smještaj i držanje kokoši nesilica/pilenki
1.2.2. oprema za hranjenje i napajanje
1.2.3. oprema za izgnojavanje
1.2.4. oprema za označavanje životinja i vođenje evidencije
1.2.5. uređaji i oprema za grijanje/hlađenje/ventilaciju/prozračivanje/vlaženje uključujući alarmni sustav
1.2.6. oprema za čišćenje i dezinfekciju objekata i opreme
1.2.7. oprema za pranje objekata
1.2.8. oprema za neškodljivo uklanjanje lešina
1.2.9. oprema za cijepljenje
1.2.10.oprema za sprečavanje širenja i suzbijanje bolesti
1.2.11. oprema za daljinsko praćenje i upravljanje sustavom ventilacije, grijanja, hlađenja, hranjenja, video nadzor
1.2.12. generator/agregat s potrebnom opremom
1.2.13. uređaji i oprema za utovar, istovar i transport kokoši nesilica i pilenki
1.2.14. inkubatori
1.2.15. oprema za sakupljanje, označivanje, skladištenje, pranje, hlađenje, sortiranje, ulaganje, pakiranje i prijevoz jaja do i unutar pogona
1.2.16. agregati za proizvodnju el. energije
1.2.17. oprema za izvođenje pranja i dezinfekcije
1.2.18. oprema za usmjeravanje, hvatanje, utovar i transport životinja
1.2.19. oprema za ograđivanje
1.2.20. oprema za zaštitu kokoši od divljači
1.2.21. protupožarna oprema i protupožarni aparati
1.2.22. vage, oprema za automatsko vaganje
1.2.23. nadzemni spremnici za vodu
1.2.24. oprema za pripremu hrane
1.2.25. ostala nespomenuta oprema vezana za opremanje objekata za alternativne načine držanja kokoši nesilica, uzgoj pilenki

2. Poljoprivredna mehanizacija za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju
2.1. oprema za transport unutar kruga objekta, sukladno zahtjevima projekta
2.2. sustav za automatsko upravljanje opremom/sekcijama na opremi
2.2.skladišni i izlazni transporteri, viljuškari
2.3. prikolice za prijevoz i prihvat
2.4. gospodarsko vozilo za transport jaja (hlađeni transport)

3. Ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti
3.1. Građenje/rekonstrukcija prostora
3.1.1. ostalih gospodarskih objekata
3.1.2. za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka
3.1.3. dezinfekcijske barijere
3.1.4. za skladištenje/dugoročno čuvanje hrane za životinje
3.1.5. za skladištenje repromaterijala/stelje
3.1.6. za skladištenje i pripremu hrane
3.2. Opremanje
3.2.1. ostalih gospodarskih objekata u funkciji osnovne djelatnosti
3.2.2. prostora za skladištenje/čuvanje opreme
3.2.3. agregati za proizvodnju el. energije
3.2.4. oprema za fizikalnu, kemijsku i biološku obradu otpadnih voda, oprema za sprečavanje onečišćenja zraka i rekuperaciju otapala
3.2.5. oprema za obradu vode iz vlastitog izvora – bunara za piće, sanitarne i tehnološke vode
3.2.6. oprema za hlađenje, grijanje i obradu vode za piće, sanitarne i tehnološke potrebe
3.2.7. sustava za filtriranje i pročišćavanje vode do zdravstveno ispravne vode
3.2.8. pročistači izlaznog zraka na objektima farme
3.2.9. prostora za pripremu/skladištenje/dugoročno čuvanje hrane za životinje
3.2.10. prostora za skladištenje repromaterijala/stelje
3.2.11. ostala nespomenuta oprema

4. Kupnja zemljišta radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine

5. Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013

6. Opći troškovi (troškovi pripreme poslovnog plana, pripreme dokumentacije, projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, troškovi analize tla prije sadnje)

7. Nematerijalni troškovi
7.1. kupnja ili razvoj računalnih programa
7.2. kupnja prava na patente i licence
7.3. zaštita autorskih prava
7.4. registracija i održavanje žigova
7.5. ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

Korisnik mora provesti postupak nabave za sve prihvatljive troškove nakon objave ovoga Natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu, u skladu s Uputom za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave (Prilog IV Pravilnika) - korisnici neobveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN) za sve nabave, a korisnici obveznici Zakona o javnoj nabavi (OJN) samo za postupke jednostavne nabave.

Korisnik je obvezan prikupiti najmanje dvije valjane ponude koje ispunjavaju sve uvjete iz tehničke specifikacije/troškovnika od ponuditelja koji nisu međusobno vlasnički i/ili upravljački povezani niti su povezani preko osoba ovlaštenih za zastupanje – korisnici neobveznici javne nabave te obveznici javne nabave kada provode jednostavnu nabavu.

Ponuda mora biti izdana nakon objave Poziva za dostavu ponuda na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

KRITERIJI ODABIRA

Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira koji iznosi 55 bodova od 100 mogućih.

Kriteriji odabira:
A. mikro, mali i srednji poduzetnici (SO veličina: 8000 – 250.000 EUR)
1. Veličina gospodarstva (EUR-a SO) – najviše 18 bodova
2. Kompleksnost ulaganja – najviše 12 bodova
3. Ulaganje doprinosi stvaranju novih radnih mjesta – najviše 6 bodova
4. Duljina poslovanja korisnika – najviše 5 boda
5. Kapacitet objekta/objekata za držanje kokoši nesilica koji jesu predmet ulaganja - najviše 14 bodova
6. Vrsta alternativnog uzgoja kokoši nesilica – najviše 8 boda
7. Udio alternativnog načina držanja kokoši nesilica u odnosu na ukupnu proizvodnju – najviše 8 bodova
8. Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja) - najviše 6 bodova
9. Ulaganje u područjima sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima – najviše 4 boda
10. Mladi poljoprivrednici (<41 navršene godine; <5 godina) – najviše 8 bodova
11. Doprinos ulaganja fokus područjima – najviše 3 boda
12. Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/člana ili odgovorne osobe ili zaposlenika (alternativno) – najviše 8 bodova

B. veliki poduzetnici (SO veličina: više od 250.000 EUR)
1. Veličina gospodarstva (EUR-a SO) – najviše 18 bodova
2. Kompleksnost ulaganja – najviše 12 bodova
3. Ulaganje doprinosi stvaranju novih radnih mjesta – najviše 6 bodova
4. Duljina poslovanja korisnika – najviše 5 bodova
5. Uspješnost poslovanja – najviše 5 bodova
6. Kapacitet objekta/objekata za držanje kokoši nesilica koji jesu predmet ulaganja - najviše 14 bodova
7. Vrsta alternativnog uzgoja kokoši nesilica – najviše 8 boda
8. Udio alternativnog načina držanja kokoši nesilica u odnosu na ukupnu proizvodnju – najviše 5 bodova
9. Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja) - najviše 6 bodova
10. Ulaganje u područjima sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima – najviše 4 boda
11. Mladi poljoprivrednici (<41 navršene godine; <5 godina) – najviše 6 bodova
12. Doprinos ulaganja fokus područjima – najviše 3 boda
13. Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/člana ili odgovorne osobe ili zaposlenika (alternativno) – najviše 8 bodova

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi podnio zahtjev za potporu. Korisnik je u obvezi podnijeti zahtjev za upis u Evidenciju korisnika najkasnije 15 dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za potporu za ovaj Natječaj.

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu korisnik popunjava tražene podatke i učitava traženu dokumentaciju.

Nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu“. Korisnik je u obvezi potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu ispisati i potpisati te dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja do propisanog roka.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je od 14. lipnja 2021. godine od 12:00 sati do 14. rujna 2021. godine do 12:00 sati

PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projektne prijave kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili nazovite 021 322 362, 021 322 365, 091 622 2042


Prilozi:

Natječaj za za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« - ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica u sektoru peradarstva

Lista prihvatljivih troškova

Kriteriji odabira – mikro, mali i srednji korisnici (8.000 – 250.000 EUR SO)

Kriteriji odabira – veliki korisnici (više od 250.000 EUR SO)

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr