Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju   Europski fond za regionalni razvoj   15. veljače 2021.   30. travnja 2021.   150.000.000,00 kn   50-70%

 

PREDMET I CILJ JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/2019 i 37/2020) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru - plasteniku

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrća u zaštićenim prostorima - plastenicima.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 6.000 EUR SO - 250.000 EUR SO
b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj

IZNOS POTPORE

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 150.000.000,00 HRK.

Najniža visina javne potpore iznosi 5.000,00 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 150.000 EUR

INTENZITET POTPORE

Intezitet potpore iznosi do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

a. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
b. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima ili
c. ulaganje se provodi kao zajednički projekt.

Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 6.000 EUR SO - 250.000 EUR SO
b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru relevantnom za ovaj Natječaj

U trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a mladi poljoprivrednici to mogu biti i kraće.

Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva nakon objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju nisu prihvatljivi korisnici na ovom Natječaju.

Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:

a) biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće)
b) plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje
c) plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)

U slučaju promjene nositelja/odgovorne osobe i/ili organizacijskog oblika gore navedeni ispunjeni uvjeti trajanja upisa u Registar poreznih obveznika prenose se s prethodnog nositelja/odgovorne osobe i/ili organizacijskog oblika na novog koji mora biti upisan u Registar poreznih obveznika i plaćati doprinose prije podnošenja zahtjeva za promjenu.

Korisnik fizička osoba mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje u razdoblju provedbe projekta i pet godina nakon konačne isplate potpore.

Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ovoga Natječaja.

Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca

Korisnik (izuzev zadruga i proizvođačkih organizacija) pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR

Korisnik prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću, sukladno sljedećim kriterijima:
a) za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i obrt, nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno vlasnik obrta ili jedan od stalno zaposlenih u obrtu ima završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz područja povrćarstva (formalni tečajevi koje provode učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1. Podmjera 1.1. Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina iz Programa) ili srednju školu ili fakultet iz područja biotehničkih znanosti (isključujući šumarski fakultet) ili je upisan u Upisnik poljoprivrednika u trajanju od najmanje 3 godine

b) za pravne osobe, najmanje jedan stalno zaposleni ima završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz područja povrćarstva (formalni tečajevi koje provode učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1. Podmjera 1.1. Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina iz Programa) ili srednju školu ili fakultet iz područja biotehničkih znanosti (isključujući šumarski fakultet) ili je upisan u Upisnik poljoprivrednika u trajanju od najmanje 3 godine

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

Projekt se provodi na području Republike Hrvatske.

Projekt se odnosi na izgradnju i/ili rekonstrukciju plastenika za proizvodnju povrća (isključujući dinje, lubenice i jagode i presadnice istih) koji obuhvaća ulaganje u povećanje površine plastenika za najmanje 500 m2, a može uključivati i opremanje plastenika

Ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000,00 kuna i/ili se radi o zajedničkom projektu korisnik je dužan izraditi poslovni plan u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta.

Ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000,00 kuna i/ili se radi o zajedničkom projektu korisnik je u obvezi dokazati planirane izvore financiranja projekta.

Projekt ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo.

U slučaju ulaganja u opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o najmu/ koncesiji/plodouživanju/zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina, računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Navedeni Ugovor mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika objekta koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige te Ugovor mora biti upisan u zemljišne knjige.

Ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ako je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere.

Projekt nije namijenjen usklađivanju sa standardima Europske unije osim:

a) ako zakonodavstvo Europske unije nametne nove standarde, korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za dostizanje tih standarda unutar najviše 12 mjeseci od dana kada su oni postali obvezni za poljoprivredno gospodarstvo ili
b) ako projekt provodi mladi poljoprivrednik koji po prvi put uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo kao nositelj gospodarstva/odgovorna osoba koji može podnijeti zahtjev za potporu za ulaganja namijenjena dostizanju standarda Europske unije koja se odnose na poljoprivrednu proizvodnju, uključujući sigurnost na radu unutar najviše 24 mjeseca od datuma uspostavljanja gospodarstva odnosno od trenutka kada je postao nositelj poljoprivrednog gospodarstva

Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju 2014. - 2020. nije ograničen. Sljedeći zahtjev za potporu unutar istog tipa operacije korisnik može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu

Ako je korisnik koji je u svojstvu nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/odgovorne osobe obrta, istovremeno i odgovorna osoba u pravnoj osobi ili je odgovorna osoba korisnika pravne osobe istovremeno i nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/odgovorna osoba obrta, zahtjev za potporu može podnijeti samo jedan od navedenih korisnika unutar ovoga Natječaja

Korisnik ne smije tijekom razdoblja od pet godina od konačne isplate potpore na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti. Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Trošak mora biti naveden u Listi prihvatljivih troškova.

Trošak mora nastati kod korisnika u okviru provedbe projekta.

Korisnik mora izvršiti plaćanje troška izvođačima radova, dobavljačima/isporučiteljima roba te pružateljima usluga.

Računi priloženi u zahtjevu za isplatu moraju biti evidentirani u poslovnim knjigama korisnika.

Troškovi ne smiju nastati prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova te troškova kupnje zemljišta i objekata radi realizacije projekta, koji su prihvatljivi najranije od 1. siječnja 2014. godine.

Korisnik mora realizirati više od 50 % troškova iz Ugovora o financiranju.

Ako korisnik realizira troškove projekta u vrijednosti od 50 % do 80 % u odnosu na troškove iz Ugovora o financiranju, Agencija za plaćanja će primijeniti financijske korekcije.

Prihvatljivi troškovi su:

1. Zaštičeni prostori
1.1. Građenje (odnosi se na podizanje novih zaštićenih prostora - plastenika i troškove rekonstrukcije postojećih zaštićenih prostora – plastenika).
1.1.1. Građenje visokih tunela za proizvodnju na tlu
1.1.1.1. konstrukcija i pokrovni materijal
1.1.1.2. montaža
1.1.2. Građenje zaštićenog prostora - plastenika za uzgoj na tlu, hidroponski uzgoj i za uzgoj presadnica
1.1.2.1. konstrukcija i pokrovni materijal
1.1.2.2. montaža
1.2. Opremanje
1.2.1. Opremanje visokih tunela za proizvodnju na tlu
1.2.1.1. opremanje za navodnjavanje
1.2.2. Opremanje zaštićenog prostora - plastenika za uzgoj na tlu, hidroponski uzgoj i za uzgoj presadnica
1.2.2.1. opremanje za grijanje
1.2.2.2. oprema za zasjenjivanje – energetske zavjese
1.2.2.3. oprema za navodnjavanje i fertirigaciju s kontrolom klime
1.2.2.4. oprema za polaganje presadnica i sadnju
1.2.2.5. stolovi (pomični)

2. Kupnja zemljišta radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta

3. Opći troškovi
3.1. troškovi pripreme poslovnog plana
3.2. troškovi pripreme dokumentacije
3.3. troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora

KRITERIJI ODABIRA

Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira koji iznosi 55 bodova od 100 mogućih.

Kriteriji odabira:
1. Veličina gospodarstva (EUR-a SO)/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije – najviše 12 bodova
2. Kompleksnost ulaganja – najviše 12 bodova
3. Zajednički projekt – najviše 5 bodova
4. Ulaganje doprinosi stvaranju novih radnih mjesta – najviše 6 bodova
5. Površina zaštićenog prostora - plastenika koji je predmet ulaganja – najviše 22 boda
6. Korisnik je član proizvođačke organizacije ili Zadruge – najviše 6 bodova
7. Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja), najviše 6 bodova
8. Ulaganje u područjima sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima – najviše 5 bodova
9. Mladi poljoprivrednici (<41 navršene godine; <5 godina) – najviše 8 bodova
10. Novi/inovativni tehničko-tehnološki proces – najviše 6 bodova
11. Doprinos ulaganja fokus područjima – najviše 4 boda
12. Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/člana ili odgovorne osobe ili zaposlenika (alternativno) – najviše 8 bodova

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi podnio zahtjev za potporu. Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu korisnik popunjava tražene podatke i učitava traženu dokumentaciju.

Nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu“. Korisnik je u obvezi potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu ispisati i potpisati te dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja do propisanog roka.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je od 15. veljače 2021. godine od 12:00 sati do 30. travnja 2021. godine do 12:00 sati

PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projektne prijave kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili nazovite 021 322 362, 021 322 365, 091 622 2042


Prilozi:

Natječaj za za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« - ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru - plasteniku

Lista prihvatljivih troškova i inajviši iznos potpore

Kriteriji odabira

 

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr