Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju   Europski fond za regionalni razvoj   9. studenog 2020.   1. ožujka 2021.   50.000.000,00 kn   100%

 

PREDMET I CILJ JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 91/2019 i 37/2020) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu podmjere 4.4. »Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« – provedba tipa operacije 4.4.1. »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: tip operacije 4.4.1).

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi korisnici su:
- poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
- javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili
- udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom

IZNOS POTPORE

Najniža visina javne potpore iznosi 400 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 150.000 EUR

Zahtjev za isplatu korisnik podnosi jednokratno, osim za ulaganje u uklanjanje invazivnih stranih vrsta gdje korisnik zahtjev za isplatu može podnjeti jednokratno ili u 3 rate.

Korisnik može tražiti isplatu predujma koji može iznositi najviše 50% odobrenih sredstava potpore. Uvjet za isplatu predujma jest dostava bankarske garancije plative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma.

INTENZITET POTPORE

Intezitet javne potpore iznosi 100%.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

Lokacija ulaganja mora biti na zemljištu koje se koristi ili se koristilo u poljoprivredne svrhe, što znači da mora biti evidentirano u evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj (ARKOD) ili u zemljišnim knjigama/Katastru označeno kao poljoprivredno zemljište. Ako zemljište, na kojem se provodi ulaganje, u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nije evidentirano u ARKOD sustavu, korisnik ima obvezu evidentiranja zemljišta u ARKOD sustav najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Ulaganje u sadnju živica moguće je samo ako se za sadnju koriste najmanje tri zavičajne vrste na lokalitetima unutar odgovarajućih županija.

Ulaganje u građenje terasastih parcela ili suhozida se provodi na području gdje su terasaste parcele ili suhozidi tradicionalno prisutni (Dubrovačko-neretvanska, Istarska, Ličko-senjska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Primorsko-goranska i Zadarska županija).

Ulaganje u uklanjanje invazivnih stranih vrsta se provodi na zemljištu na kome su invazivne strane vrste prisutne.

Prihvatljivo je uklanjanje invazivnih stranih vrsta na prijavljenoj površini na kojoj je utvrđeno više od 50 % zaraslosti invazivnom stranom vrstom.

Ulaganje u kupnju električnog pastira i /ili autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u svrhu uzgoja/držanja stoke/pčelinjih zajednica se provodi isključivo na području rasprostranjenosti velikih zvijeri prema popisu administrativnih jedinica te na otocima.

Ulaganje u izgradnju novih nastambi za stoku provodi se isključivo na području rasprostranjenosti velikih zvijeri prema popisu administrativnih jedinica.

Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke provodi se na područjima gdje se uzgaja stoka.

Ako zemljište, na kojem se provodi ulaganje, u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nije evidentirano u ARKOD sustavu, korisnik ima obvezu evidentiranja zemljišta u ARKOD sustav najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Ulaganje se provodi na lokaciji/zemljištu koje je u vlasništvu korisnika ili na zemljištu u zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju/koncesiji ako postoji valjani ugovor o zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju/koncesiji na najmanje 10 godina računajući od 1. siječnja 2019. godine

Za ulaganja na zemljištima u zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju/koncesiji korisnik je u obvezi prilikom podnošenja zahtjeva za potporu priložiti suglasnost za provedbu ulaganja potpisanu od strane pravne ili fizičke osobe, s kojom je sklopljen valjani ugovor.

Za ulaganja na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, ukoliko je isto dozvoljeno prostornim planom jedinice lokalne samouprave, korisnik je u obvezi prilikom podnošenja zahtjeva za potporu priložiti i pisanu suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

Ulaganje ne smije imati značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ako je to propisano od strane nadležnog tijela, primijenjene su mjere zaštite i mjere ublažavanja

Akt nadležnog tijela o prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM) potrebno je ishoditi za sljedeća ulaganja koja se provode u područjima ekološke mreže:
- ulaganje u građenje terasastih parcela
- ulaganja u gradnju novih nastambi za stoku
- ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke u područjima ekološke mreže s ciljnim prioritetnim stanišnim tipom 3170 Mediteranske povremene lokve iz Priloga 10 Natječaja.)

Za ulaganja u obnovu lokvi izvan navedenih područja nije potrebno provesti OPEM, čak i ako se lokacija zahvata nalazi unutar ostalih područja ekološke mreže

U slučaju ulaganja samo u nabavu autohtonog pastirskog psa (tornjaka) lokacija ulaganja je lokacija JIBG-a farme upisane u Registar farmi sukladno Pravilniku o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi („Narodne novine“, broj 96/15, 101/18 i 44/19) za koju poljoprivrednik nabavlja psa.

Korisnik je u obvezi prilikom podnošenja zahtjeva za potporu priložiti kratak opis projekta/plan provođenja aktivnosti (ovisno o ulaganju) koji treba zadovoljiti specifikacije prihvatljivih troškova.

Provedba projekta ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu osim aktivnosti pripreme dokumentacije, općih troškova te troškova kupnje zemljišta, koje nisu nastale prije 1. siječnja 2014. godine

Korisnik ne smije tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti. Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti

Ako je korisnik koji je u svojstvu nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/odgovorne osobe obrta, istovremeno i odgovorna osoba u pravnoj osobi ili je odgovorna osoba korisnika pravne osobe istovremeno i nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/odgovorna osoba obrta, zahtjev za potporu može podnijeti samo jedan od navedenih korisnika unutar ovoga Natječaja

Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju 2014. – 2020. nije ograničen Jednom korisniku unutar jednog natječaja može biti dodijeljen samo jedan ugovor o financiranju Sljedeći zahtjev za potporu unutar istog tipa operacije korisnik može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu

Isti (jedan) korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar ovoga Natječaja. Povezano ili partnersko poduzeće može podnijeti zahtjev za potporu na sljedećem natječaju unutar istog tipa operacije neovisno o statusu provedbe odobrenog projekta drugih povezanih ili partnerskih poduzeća na prethodnim natječajima

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Trošak mora nastati kod korisnika u okviru provedbe projekta

Korisnik mora izvršiti plaćanje troška izvođačima radova, dobavljačima/isporučiteljima roba te pružateljima usluga

Računi priloženi u zahtjevu za isplatu moraju biti evidentirani u poslovnim knjigama korisnika

Korisnik mora realizirati više od 50 % troškova iz Ugovora o financiranju

Ako korisnik realizira troškove projekta u vrijednosti od 50 % do 80 % u odnosu na troškove iz Ugovora o financiranju, Agencija za plaćanja će primijeniti financijske korekcije

Prihvatljivi troškovi su:

1. ulaganje u građenje terasastih parcela
2. ulaganje u građenje (vanjskih) suhozida
3. ulaganje u sadnju živica
4. uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi
5. kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka
6. kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka
7. izgradnja novih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri
8. ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke
9. kupnja poljoprivrednog zemljišta (do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova) za ulaganja u građenje terasastih parcela, ulaganja u građenje suhozida i izgradnju novih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri (do 10 % od vrijednosti ulaganja na koje se kupnja zemljišta odnosi).

KRITERIJI ODABIRA

Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira koji iznosi 38 bodova od 100 mogućih.

Kriteriji odabira:
1. Ulaganje u području s prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima, najviše 50 bodova
2. Natura 2000 područja, najviše 10 bodova
3. Agrookolišne mjere, najviše 30 bodova
4. Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja), najviše 10 bodova

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi podnio zahtjev za potporu. Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu korisnik popunjava tražene podatke i učitava traženu dokumentaciju.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je od 9. studenog 2020. godine od 12:00 sati do 1. ožujka 2021. godine do 12:00 sati

PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projektne prijave kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili nazovite 021 322 362, 021 322 365, 091 622 2042


Prilozi:

Natječaj za za provedbu Podmjere 4.4. »Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« – provedba tipa operacije 4.4.1 »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša«

Opis prihvatljivih ulaganja i inajviši iznos potpore

Kriteriji odabira

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr