Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja   Europski fond za regionalni razvoj   16. studenoga 2020.   8. veljače  2021.   266.000.000,00 kn   45 - 85%

 

PREDMET I CILJ JAVNOG NATJEČAJA

Predmet poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine rezultata korištenjem manje količine isporučene energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE).

Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.). U tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje / hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

VISINA I INTENZITET POTPORE

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 266.000.000,00 HRK.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga je kako slijedi:

najniži iznos 200.000,00 kuna
najviši iznos 20.000.000,00 kuna.

Maksimalni stupanj sufinanciranja prihvatljivih troškova projekta iz bespovratnih sredstava EFRR-a je određen prema veličini poduzeća i kategorijama aktivnosti:

1. Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije (Program dodjele potpora male vrijednosti):
Mikro i mala poduzeća: 85%
Srednja poduzeća: 85%
Velika poduzeća: 85%

2. Mjere energetske učinkovitosti (Program dodjele državnih potpora):
Mikro i mala poduzeća: 65%
Srednja poduzeća: 55%
Velika poduzeća: 45%

3. Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju (Program dodjele državnih potpora):
Mikro i mala poduzeća: 80%
Srednja poduzeća: 70%
Velika poduzeća: 60%

4. Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije (ako se troškovi ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u ukupnom trošku ulaganja mogu utvrditi kao zasebno ulaganje) - (Program dodjele državnih potpora):
Mikro i mala poduzeća: 80%
Srednja poduzeća: 70%
Velika poduzeća: 60%

5. Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije (za određena mala postrojenja za koje nije moguće odrediti ulaganje koje je manje prihvatljivo za okoliš jer postrojenja ograničene veličine ne postoje, prihvatljivi troškovi su ukupni troškovi ulaganja za postizanje više razine zaštite okoliša) - (Program dodjele državnih potpora):
Mikro i mala poduzeća: 65%
Srednja poduzeća: 55%
Velika poduzeća: 45%

6. Upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost (Program dodjele potpora male vrijednosti):
Mikro i mala poduzeća: 85%
Srednja poduzeća: 85%
Velika poduzeća: 85%

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

1. Aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije

2. Aktivnosti energetske obnove
Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima;
Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada;

3. Upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Kategorije troškova koji se smatraju prihvatljivima:

1. Troškovi usluga vezani uz aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije.

2. Troškovi vezani uz nabavu opreme, usluga i radova energetske obnove vezano uz energetsku učinkovitost i OIE, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala, mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon sustava te pripadajući radovi nužni za postizanje tehničkih uvjeta:
1. uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona i to:
a) novih pogona razine učinkovitosti IE3 ili boljih,
b) modernizacije postojećih elektromotornih pogona postojeće razine učinkovitosti minimalno razine IE2 uređajima primjenom sustava za regulaciju brzine okretaja (VSD),
c) ostalih pripadajućih troškova regulacijske opreme za industrijske sustave – kao što su: crpke i crpni sustavi, ventilatori i ventilatorski sustavi, elektromotorni pogoni sustava za pripremu komprimiranog zraka, rashladni sustavi i druga industrijska oprema čije uvođenje doprinosi uštedi energije;
2. poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima uz uvjet učinkovite:
a) rekuperacije otpadne topline u procesima,
b) tehnološke racionalizacije potrošnje energije,
c) promjene postupaka vođenja i upravljanja procesima,
d) regulacije opterećenja i regulacije sustava;
3. uvođenje učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnom procesu;
4. revitalizacija toplinske infrastrukture uz uvjet učinkovitijeg sustava:
a) grijanja/hlađenja proizvodnih/radnih prostora,
b) pripreme tople vode,
c) proizvodnje tehnološke pare i tople vode,
d) rekonstrukcije cijevnih razvoda, kojim će se poboljšati iskorištenje energije i smanjiti energetski gubici;
5. provođenje zahvata na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije putem:
a) iskorištenja otpadne topline,
b) drugih tehničko/tehnoloških mjera na agregatima i pripadnoj opremi koje direktno doprinose smanjenju potrošnje energije;
6. uvođenje / rekonstrukcija cjelovite regulacije s ciljem smanjenja potrošnje energije putem:
a) automatizacije upravljačkih sustava,
b) sustava mjerenja i nadzora – SCADA, CNUS;
7. provođenje zahvata energetske učinkovitosti u elektroenergetici putem:
a) kompenzacija jalove energije,
b) zamjene energetske opreme učinkovitijim izvedbama i rješenjima (energetski transformatori, agregati i dr.),
c) ostalih srodnih zahvata u elektroenergetici;
8. revitalizacija električnih instalacija putem učinkovitih sustava rasvjete:
a) svjetlotehnički pokazatelji, energetski učinkovita rješenja unutarnje i vanjske rasvjete temeljena na tehnologiji izboja u plinu i LED tehnologiji (fluo-cijevi naprednih generacija s elektroničkim predspojnim napravama, fluokompaktne žarulje, LED izvori i ostale energetski učinkovite tehnologije),
b) ugradba regulacijskih sklopova i sustava s upravljanjem prema svim ulaznim veličinama (vrijeme, prisutnost osoba, prirodna svjetlost). Spojni i montažni pribor, kabeli, instalacijske i zaštitne cijevi, razdjelni ormari/kutije, osigurači, prekidači i ostala zaštitna i razdjelna oprema u funkciji unutarnje rasvjete,
c) ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke: min. 60 lm/W (izvor svjetlosti, predspoj/ driver, optika);
9. pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije;
10. provođenje tehnoloških i ostalih mjera i zahvata u proizvodnom / radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije, putem:
a) poboljšanja sustava izgaranja u procesnim ložištima rekonstrukcijom sustava za upuhivanje zraka i drugim mjerama,
b) optimizacije i regulacije temperature procesa izgaranja,
c) toplinske izolacije vagona za pečenje opeke,
d) zamjene postojećih cjevovoda za otprašivanje i pripadnih ventilatora – kamenolomi, cementare i sl,
e) ostalih tehnoloških mjera i zahvata koji doprinose energetskoj učinkovitosti u procesu proizvodnih industrija.
11. instalacija sustava za suproizvodnju energije uz uvjet učinkovite:
a) Kogeneracije (jedan energent za proizvodnju električne i toplinske energije) sukladno Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, te 123/16, 131/17, 111/18
b) Trigeneracije (jedan energent za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije);
12. instalacija sustava za proizvodnju:
a) Električne energije, iz energije:
- sunca (stupanj korisnog djelovanja sunčanih fotonaponskih pretvarača veći od 15%), uključujući i sustave za njeno skladištenje (baterije, vodik/gorive ćelije i dr.),
- vjetra,
- biogoriva koja su proizvedena iz sirovine koja nije predviđena za hranu,
- geotermalne energije;
b) Toplinske i/ili rashladne energije, za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te za grijanje i hlađenje prostora s:
- toplinskim sunčanim kolektorima (stupanj korisnog djelovanja veći od 70%), s ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin,
- kotlovima na čvrstu biomasu, uključujući i pirolitičke (stupanj korisnog djelovanja veći od 85%),
- dizalicama topline s vodom kao ogrjevno-rashladnim medijem u sekundarnom krugu (sukladno Uredbi Komisije (EU) 2016/2281 od 30. studenog 2016. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn uređaja za grijanje zraka, uređaja za hlađenje, visokotemperaturnih procesnih rashladnih uređaja i ventilatorskih konvektora, na snazi od 1. siječnja 2018. godine), i
- geotermalnim izmjenjivačima topline.

3. Troškovi opreme, usluga i radova energetske obnove vezano uz energetsku obnovu zgrada, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju materijala, mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon te radovi nužni za postizanje tehničkih uvjeta. Energetska obnova ovojnice zgrade treba biti u sukladnosti s Dodatkom 6. ovih Uputa „Tehnički uvjeti za energetsku obnovu zagrada“. Troškovi su vezani uz:
1. Obnovu ovojnice zgrade:
a) Trošak toplinske izolacije vanjskih neprozirnih dijelova ovojnice zgrade:
- krova, vanjskog zida, poda prema tlu, ukopanih dijelova ovojnice, podova prema vanjskom prostoru, podova, stropova i zidova prema negrijanom prostoru, zamjena ili obnova vanjske stolarije, zamjena ili obnova svjetlosnih otvora;
b) trošak obnove tehničkih sustava zgrade:
- poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava grijanja, poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava hlađenja, poboljšanje postojećeg ili ugradnje učinkovitijeg sustava ventilacije, optimizacija sustava grijanja, hlađenja i ventilacije korištenjem otpadne topline i hidrauličkim balansiranjem sustava, poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava unutarnje i/ili vanjske rasvjete, obnova postojećih ili ugradnja novih elektroinstalacijskih krugova za napajanje i upravljanje strojarskim instalacijama i drugim trošilima u funkciji energetske učinkovitosti, zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije;
c) trošak upravljanja energijom:
- obnova postojećih ili ugradnja novih sustava centralnog upravljanja instalacijama i tehničkim sustavima projektne cjeline, uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje i proizvodnje energije i sustava kontrolnih mjerila energenata, uvođenje novih naplatnih mjernih mjesta za energente;
d) trošak optimizacije procesa:
- sve tehničke i tehnološke mjere koje doprinose smanjenju potrošnje isporučene energije projektnoj cjelini;
e) trošak korištenja obnovljivih izvora energije i uporaba visokoučinkovite kogeneracije (vidi točke 11. i 12. prihvatljivih troškova za „Troškovi vezani uz nabavu opreme, usluga i radova energetske obnove vezano uz energetsku učinkovitost i OIE, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala, mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon sustava te pripadajući radovi nužni za postizanje tehničkih uvjeta“..

4. Troškovi usluga i radova vezanih uz demontažu i zbrinjavanje opreme

5. Troškovi vezani uz provedbu horizontalnih mjera koje se odnose na provedbu novih i rekonstrukciju postojećih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (npr. dizalo, rampa, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma i sl.).

6. Izravni troškovi osoblja zaposlenog i/ili novozaposlenog kod Prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta (upravljanje projektom i administracija).

7. Troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti

8. Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja koji se odnose na troškove uredskog prostora u kojem prijavitelj obavlja aktivnosti usko vezane uz provedbu projekta (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta).

9. Troškovi usluga nadzora kao troškovi energetske obnove (projektantski nadzor izvedbe radova i puštanja u pogon, stručni nadzor građenja koji provodi nadzorni inženjer i usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova.

10. Troškovi savjetodavnih usluga kao troškovi upravljanja i administracije koje pružaju vanjski konzultanti


NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.


ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 8. veljače 2021. godine do 12:00 h.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 16. studenoga 2020. godine od 10.00 h

 

PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projektne prijave kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili nazovite 021 322 362, 021 322 365, 091 622 2042


Prilozi:

Upute za prijavitelje.pdf

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr