Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju   Europski fond za regionalni razvoj   28. svibnja 2020.   28. srpnja 2020.   120.000.000,00 kn   40-70%

 

PREDMET I CILJ JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Natječaja je dodjela potpore male vrijednosti – de minimis potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19, 37/20) za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«

Svrha Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu

U sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik mora biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za bilo koju djelatnost unutar sektora kojeg razvija i baviti se tom djelatnošću odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da se bavi djelatnošću za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, dok u sektoru usluga mora biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za uslugu koju razvija i baviti se pružanjem te usluge odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da se bavi uslugom za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata.

Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, što dokazuje na način propisan Prilogom 4.

Ako je organizacijski oblik korisnika OPG, dopunska djelatnost koju razvija mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje prije objave natječaja na e-savjetovanju. OPG mora razvijati nepoljoprivrednu djelatnost sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“, broj 62/19).

Ako je organizacijski oblik korisnika obrt, djelatnost mora biti upisana u Obrtni registar najmanje prije objave natječaja na e-savjetovanju.

Ako je organizaciji oblik korisnika pravna osoba, djelatnost mora biti upisana u Sudski registar prije objave natječaja na e-savjetovanju.

Prihvatljiva djelatnost mora biti registrirana u jedinici lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom.

Korisnik koji razvija novu djelatnost unutar sektora ruralnog turizma, sektora prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektora tradicijskih i umjetničkih obrta, za tu djelatnost mora biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Ako korisnik OPG razvija novu djelatnost unutar sektora ruralnog turizma, sektora prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektora tradicijskih i umjetničkih obrta, ta djelatnost mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika kao dopunska djelatnost do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu..

Korisnici u sektoru usluga moraju uspostaviti knjigovodstvo ili odgovarajuću evidenciju sukladno nacionalnim propisima kako bi dokazali pružanje usluga trećim stranama.

Korisnik se mora baviti djelatnošću koju razvija i za koju je ostvario potporu pet godina nakon konačne isplate.

Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura.

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva / vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti korisnika.

Korisnik mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti korisnika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu..

IZNOS POTPORE

Najniža visina javne potpore iznosi 3.500 EUR.

Najviša visina javne potpore po poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 EUR u fiskalnoj godini u kojoj se de minimis potpora dodjeljuje te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

Intezitet javne potpore iznosi do 70%, a za kupovinu poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate) do 40%

Isplata potpore može biti jednokratna ili najviše u tri rate.

Korisnik može tražiti isplatu predujma koji može iznositi najviše 50% odobrenih sredstava potpore. Uvjet za isplatu predujma jest dostava bankarske garancije plative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma. Plaćanje predujma ne isključuje plaćanje u ratama.

INTENZITET POTPORE

Intezitet javne potpore iznosi do 70%, a za kupovinu poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate) do 40%

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

Korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za jedan od navedenih sektora:
a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, marketing se mora odnositi na predmet prerade
b) usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:
-usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
-usluge u društvenim djelatnostima
-intelektualne usluge
c) tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
d) turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.
Ulaganje u djelatnost cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu nije prihvatljivo unutar ovoga Natječaja.

Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika.

Projektom korisnik mora očuvati postojeća/stvoriti nova radna mjesta te ostvariti prihode od djelatnosti i/ili prodajne količine najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu. Ako korisnik nije imao zaposlenih u godini koja prethodi prijavi na Natječaj, u navedenom periodu mora stvoriti najmanje 1 radno mjesto izraženo temeljem godišnjih jedinica rada

Ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru turizma u ruralnim područjima nisu prihvatljiva u naseljima navedenim u Prilogu 9. ovoga Natječaja.

U sektoru prerade/marketinga i izravne prodaje, izlazni proizvod mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora, odnosno Prilogu I Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, a marketing se mora odnositi na predmet prerade.

U slučaju ulaganja u opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o najmu koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina, računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Navedeni Ugovor mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika objekta koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige te ugovor o najmu mora biti upisan u zemljišne knjige

Korisnici u tipu operacije 6.2.1. ne mogu podnijeti zahtjev za potporu za tip operacije 6.4.1. prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu sredstava u slučaju ulaganja u isti sektor.

Provedba projekta ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu osim aktivnosti pripreme dokumentacije, općih troškova te troškova kupnje zemljišta/objekata, koje nisu nastale prije 1. siječnja 2014. godine.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi su

a/ Građenje/rekonstrukciju objekta za sve prihvatljive sektore.
b/ Opremanje objekta za sve prihvatljive sektore.
c/ Kupnja novih gospodarskih vozila i plovila, strojeve i opreme za sve prihvatljive sektore.
d/ Kupnja živih životinja za sve prihvatljive sektore.
e/ Kupnja zemljišta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova).


Građenje (izgradnja/rekonstrukcija) građevine ne smije započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu, odnosno ulaganje u dovršetak građenja (stavaka koje nisu izvedene) nije prihvatljivo za financiranje u okviru ovoga Natječaja. Prijava početka građenja ne smije biti izvršena pri Nadležnom tijelu za graditeljstvo prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Građenje (izgradnja/rekonstrukcija) i/ili opremanje iste građevine ne može biti djelomično financirana iz drugih mjera/podmjera/tipova operacija Programa ruralnog razvoja i/ili drugih Fondova Europske unije ili Financijskim instrumentima bilo kojeg ESI fonda.

Prihvatljivima se smatraju samo troškovi nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata radi realizacije projekta, koji su prihvatljivi najranije od 1. siječnja 2014. godine.

Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta prihvatljiva je do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova).

Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:
a. troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kuna.
b. troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna.
c. troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u podstavcima a. i b. ovoga stavka i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Ukupan iznos de minimis potpore iz bilo kojeg izvora javnog financiranja (strukturni fondovi EU ili bilo koje druge državne potpore) koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200 000 EUR u trajanju od zadnje tri fiskalne godine (godina u kojoj se de minimis potpora dodjeljuje odnosno sklapa ugovor o financiranju te prethodne dvije godine).

Natječajem su određeni maksimalni iznosi troškova za sufinanciranje gospodarskih vozila u svrhu obavljanja djelatnosti:
a/ Gospodarsko vozilo za prijevoz tereta – kamion: 715.907,00 kn
b/ Gospodarsko vozilo za prijevoz tereta – Kombi: 208.026,00 kn
c/ Gospodarsko vozilo za prijevoz tereta – Pick-up: 200.480,00 kn
d/ Gospodarsko vozilo za prijevoz tereta – Lako: 132.265,00 kn
e/ Gospodarsko vozilo za prijevoz putnika: 113.246,00 kn
f/ Plovila: 178.000,00 kn

POSTUPCI NABAVE PRIJE PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Korisnik mora provesti postupak nabave preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja (Portala ponuda) za sve prihvatljive troškove nakon objave ovoga Natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu. Ponude neće biti prihvatljive ako je postupak nabave proveden prije objave ovoga Natječaja.

Korisnik je za svaki prihvatljivi trošak obavezan preko Portala ponuda prikupiti najmanje dvije valjane ponude izdane od ponuditelja koji nisu međusobno vlasnički i/ili upravljački povezani niti povezani preko osoba ovlaštenih za zastupanje za svaki prihvatljivi trošak.

Ponude moraju ispunjavati uvjete iz Poziva na dostavu ponuda i stavke iz tehničke specifikacije/troškovnika.

Za predmete nabave za koje je korisnik objavio Poziv za dostavu ponuda u Portalu ponuda, ponude moraju biti učitane u Portal ponuda.

Datumi na učitanim ponudama u Portalu ponuda moraju odgovarati vremenu trajanja Poziva za dostavu ponuda kao dokaz transparentnosti i jednakog tretmana ponuditelja u postupku prikupljanja ponuda.

KRITERIJI ODABIRA

Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira koji iznosi 40 bodova od 100 mogućih.

Kriteriji odabira:
A. ekonomski kriteriji, najviše 45 bodova
B. sektorski kriteriji, najviše 25 bodova
C. kriterij lokacije, najviše 10 bodova
D. horizontalni uvjeti, najviše 20 bodova

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi podnio zahtjev za potporu. Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu korisnik popunjava tražene podatke i učitava traženu dokumentaciju.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je od 28. svibnja 2020. godine od 12:00 sati do 28. srpnja 2020. godine do 12:00 sati

PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projektne prijave kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili nazovite 021 322 362, 021 322 365, 091 622 2042

Prilozi:

Natječaj za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Uvjeti prihvatljivosti

Kriteriji odabira

Popis naselja

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr