Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju   Europski fond za regionalni razvoj   4. lipnja 2020.   4. kolovoza 2020.   120.000.000,00 kn   Fiksni iznos 50.000 EUR

 

PREDMET I CILJ JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19, 37/20) za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.

Svrha Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja


PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Fizičke i pravne osobe (SOPG, OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga) upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu

U sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda, sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik, ni njegova povezana poduzeća, kao ni fizičke osobe u svojstvu nositelja/članova OPG-a, vlasnika obrta, odgovorne osobe u pravnoj osobi, ne smiju biti registrirani odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za nijednu djelatnost unutar sektora za koji traži potporu ili moraju podnijeti izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da se u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu ne bavi djelatnošću za koju se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ne izdaje ni jedan od navedenih akata.

U sektoru usluga korisnik, ni njegova povezana poduzeća, kao ni fizičke osobe u svojstvu nositelja/članova OPG-a, vlasnika obrta, odgovorne osobe u pravnoj osobi, ne smiju biti registrirani odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za uslugu za koju traži potporu ili moraju podnijeti izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da se u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu ne bavi uslugom za koju se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ne izdaje ni jedan od navedenih akata.

Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura.

Tijekom provedbe projekta i u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate korisnik ne smije smanjiti ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva ispod 1.000 eura.

Korisnik koji je ili u kojem je osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga korisnika ne smije biti osuđen pravomoćnom presudom po točkama kako je navedeno u članku 8. stavku 1. Pravilnika.

Korisnik mora biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za djelatnost koja je predmet potpore odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da se za djelatnost ne izdaje ni jedan od navedenih akata prilikom konačne isplate i 5 godina nakon.

U slučaju kada je to zakonska obveza, odnosno korisnik ne može registrirati djelatnost sukladno nacionalnom zakonodavstvu, korisnik je dužan promijeniti organizacijski oblik nakon sklapanja ugovora o financiranju do podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate.

Djelatnost koja je predmet potpore mora biti upisana u odgovarajuće registre sukladno organizacijskom obliku korisnika prilikom konačne isplate i 5 godina nakon.

Korisnik se mora baviti djelatnošću za koju je ostvario potporu najmanje pet godina nakon konačne isplate

Kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti prilikom konačne isplate i 5 godina nakon.


IZNOS POTPORE

Fiksni iznos 50.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama.

  • Zahtjev za isplatu korisnik obavezno podnosi u dvije rate.
  • Zahtjev za isplatu prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore Korisnik je dužan podnijeti nakon sklapanja ugovora o financiranju i započetih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.
  • Zahtjev za isplatu druge/konačne rate Korisnik je dužan podnijeti nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu i registracije djelatnosti, u roku od 24 mjeseca od sklapanja ugovora o financiranju.


UVJETI PRIHVATLJIVOSTI AKTIVNOSTI

Prihvatljive su aktivnosti:
- građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata)
- opremanje objekata
- kupnja zemljišta/objekata
- kupnja strojeva i opreme
- kupnja gospodarskog vozila i plovila u sektoru turizma i pružanja usluga koji će služiti za obavljanje djelatnosti
- kupnja živih životinja u sektoru turizma
- edukacije vezane za prijavljenu djelatnost
- promotivne aktivnosti vezane uz prijavljenu djelatnost
- izrada projektne dokumentacije (projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata, usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana i dokumentacije)

Neprihvatljive aktivnosti su:
- rabljena mehanizacija, vozila, plovila, strojevi i oprema (izuzev opreme/linija za preradu)
- kupovina vozila namijenjena za cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu

Korisnik mora opravdati visinu prikazanih iznosa aktivnosti, odnosno mora prikupiti neobvezujuću ponudu (osim za aktivnosti za koje su propisani maksimalni iznosi).

Maksimalni iznosi u svrhu pravdanja potpore:
a/ za građenje i opremanje objekata maksimalni iznosi prihvatljivih troškova:
a1/ izgradnja plivačkih bazena 3.900,00 HRK/m2 bez PDV-a (4.875,00 HRK/m2 sa PDV-om)
a2/ izgradnja građevine 5.200,00 HRK/m2 bez PDV-a (6.500,00 HRK/m2 sa PDV-om)
a3/ opremanje građevine 1.040,00 HRK/m2 bez PDV-a (1.300,00 HRK/m2 sa PDV-om)
a4/ rekonstrukcija građevine 2.500,00 HRK/m2 bez PDV-a (3.125,00 HRK/m2 sa PDV-om)

b/ za kupnju zemljišta/objekata iznosi 37.000,00 kuna
c/ za kupnju gospodarskih vozila iznosi 150.000,00 kuna
d/ za kupnju plovila iznosi 178.000,00 kuna
e/ za izradu projektne dokumentacije iznosi 37.000,00 kuna.

Broj plovila i vozila nije ograničen, ali se ukupno za sva vozila/plovila priznaje maksimalan iznos kako je navedeno u ovoj točci.

Cjelokupni iznos projekta mora biti jednak ili veći od propisanog iznosa potpore za ovu operaciju. U slučaju kada su procijenjeni iznosi za gore navedene aktivnosti svedeni na propisane maksimalne iznose, iznos projekta nakon svođenja na maksimalne iznose mora biti jednak ili veći od propisanog iznosa potpore za ovu operaciju.

Aktivnosti vezane za fizičku imovinu (aktivnost izgradnje, rekonstrukcije, opremanja objekata, kupnje zemljišta/objekata, kupnje strojeva, opreme, vozila i plovila, isključujući izradu projektne dokumentacije) nakon svođenja na opravdane iznose/maksimalne iznose moraju činiti najmanje 70% ukupne vrijednosti iznosa potpore.

Provedbu aktivnosti korisnik mora započeti u roku od najviše 9 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju. Edukacije vezane za prijavljenu djelatnost, promotivne aktivnosti vezane uz prijavljenu djelatnost, kao ni izrada projektne dokumentacije ne smatraju se dokazom započete aktivnosti.

Korisnik ne smije započeti s provedbom aktivnosti prije podnošenja zahtjeva za potporu (osim aktivnosti pripreme projektne dokumentacije i kupovine zemljišta/objekata koje nisu nastale prije 1. siječnja 2014. godine).

Aktivnosti potrebne za pokretanje nove djelatnosti korisnik treba prikazati u Planu aktivnosti, koji treba biti izrađen u skladu s uputama i pojašnjenjima iz važećeg predloška.

Procijenjeni iznosi aktivnosti za koje se traži potpora moraju biti realno prikazani. Korisnik mora prikupiti neobvezujuću ponudu za planirane aktivnosti (izuzev za aktivnosti za koje su ovim Natječajem propisani maksimalni iznosi) te na taj način pravdati da je iznos prikazane aktivnosti u skladu s tržišnim cijenama.

Cjelokupni iznos projekta (prihvatljivih aktivnosti) mora biti jednak ili veći od 50.000 EUR (371.975,00 HRK), u suprotnom se izdaje Odluka o odbijanju. U slučaju kada su procijenjeni iznosi za aktivnosti svedeni na propisane maksimalne iznose, ukupni iznos projekta (prihvatljivih aktivnosti) nakon svođenja na maksimalne iznose mora biti jednak ili veći od 50.000 EUR (371.975,00 HRK), u suprotnom se izdaje Odluka o odbijanju.


UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

Korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za jedan od navedenih sektora:
a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
b) usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:
-usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima (isključujući uslugu cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu)
-usluge u društvenim djelatnostima
-intelektualne usluge
c) tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
d) turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, isključujući:
- ugostiteljske objekte iz skupine »Barovi« (izuzev kušaonice, kleti, konobe i krčme koji su prihvatljivi iz skupine »Barovi«)
- ugostiteljske »Objekte jednostavnih usluga«
- hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove i studentske domove.

Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave s kojom graniči kopnenom granicom također u naselju do 5.000 stanovnika, u kojem ima resurse upisane Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koji su potrebni za provedbu aktivnosti

Ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru turizma u ruralnim područjima nisu prihvatljiva u naseljima navedenim u Prilogu 7. ovoga Natječaja.

U sektoru prerade/marketinga i izravne prodaje, izlazni proizvod mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora (Prilogu 1 Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća), a marketing se mora odnositi na predmet prerade.

Diversificirana djelatnost mora biti u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima jedinice lokalne samouprave odnosno LAG-ova.

Korisnik mora izraditi poslovni plan za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta.

Korisnik mora dokazati planirane izvore financiranja

Projektom korisnik mora očuvati postojeća/stvoriti nova radna mjesta te ostvariti prihode od djelatnosti i/ili prodajne količine najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu. Ako korisnik nije imao zaposlenih u godini koja prethodi prijavi na Natječaj, u navedenom periodu mora stvoriti najmanje 1 radno mjesto izraženo temeljem godišnjih jedinica rada.

KRITERIJI ODABIRA

Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira koji iznosi 40 bodova od 100 mogućih.

Kriteriji odabira:
A. ekonomski kriteriji, najviše 45 bodova
B. sektorski kriteriji, najviše 25 bodova
C. kriterij lokacije, najviše 10 bodova
D. horizontalni uvjeti, najviše 20 bodova


NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi podnio zahtjev za potporu. Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu korisnik popunjava tražene podatke i učitava traženu dokumentaciju.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je od 4. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 4. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati

PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projektne prijave kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili nazovite 021 322 362, 021 322 365, 091 622 2042


Prilozi

Natječaj za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020..

Uvjeti prihvatljivosti

Kriteriji odabira

Popis naselja

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr