Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo, zaštite okoliša i energetike   EFRR
  23. svibnja 2019.   20. lipnja 2020.   350.000.000,00 kn   85%

 

PREDMET I SVRHA POZIVA

Predmet Poziva je izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (otpadni papir, karton) i reciklabilnog otpada (otpadna plastika, metal i tekstil) s javnih površina, kod korisnika usluge te iz reciklažnih dvorišta.

PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA

Prihvatljivi prijavitelj u sklopu Poziva je JLS koja prijavljuje projekt izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada iz komunalnog otpada – otpadnog papira i kartona, te reciklabilnog komunalnog otpada (otpadna plastika, otpadni metal, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.).

Ukoliko će više JLS-ova sporazumno (udruženjem) osigurati zajedničko provođenje ove mjere gospodarenja otpadom, u sklopu projektnog prijedloga dostavljaju Sporazum između JLS koje će koristiti postrojenje za sortiranje te u tom slučaju jedna JLS dogovorno podnosi projektni prijedlog putem sustava eFondovi kao nositelj provedbe projekta (projektnih aktivnosti).

JLS ne moraju nužno biti fizički jedna do druge, tj. susjedne JLS. Zajednički kapacitet utvrđuje se dogovorno, odnosno on se navodi u Sporazumu koje potpisuju sve JLS obuhvaćene projektnim prijedlogom, odnosno koje su dio obuhvata projekta.

Projekt pokriva područje jedne ili više JLS (koje su potpisale Sporazum o korištenju postrojenja), koje zajedno imaju minimalno 5.000 stanovnika, a dokazuje se uvidom u Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011.;


IZNOSI I INTENZITET POTPORE

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu trajnog poziva bespovratnih sredstava odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu je 350.000.000,00 HRK.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi:
najniži iznos 1.000.000,00 HRK
najviši iznos 50.000.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda (KF) po projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti iznosi maksimalno 85,0000000 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.


PRIHVATLJIVE KATEGORIJE TROŠKOVA

 • Sljedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima:
 • Troškovi vanjskih (konzultantskih) usluga vezani uz pripremu projektne dokumentacije uključujući i troškove pripreme dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole, a i potrebne za prijavu projektnog prijedloga tj. troškovi usluge izrade Pojednostavljene analize troškova i koristi,
 • Troškovi usluga vezani uz uslugu pripreme i provedbe postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN. 20/16),
 • Troškovi građenja i/ili opremanja postrojenja za sortiranje koje uključuju izvedbu pripremnih, zemljanih, građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih, instalaterskih i svih drugih radova (uključujući ugradnju građevnih proizvoda, uređaja i opreme) potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli ili aktu na temelju kojeg Prijavitelj može započeti izgradnju postrojenja kao i neophodne aktivnosti propisane zakonom u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu,
 • Troškovi radova vezani za priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje,
 • Trošak usluge stručnog nadzora građevinskih radova,
 • Trošak usluge projektantskog nadzora,
 • Trošak usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II),
 • Tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom) te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom,
 • Informiranje, promidžba i vidljivost, u maksimalnom iznosu od 0,5% vrijednosti ugovora za izgradnju i/ili opremanje, na primjer: troškovi pripreme i tiska promotivnih materijala, troškovi edukacija, promotivnih spotova, plaćenih oglasa i slično u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti.


ROK ZA PROVEDBU

Projekt se provodi 24 mjeseca od donošenja Odluke o financiranju, a najkasnije do 31. listopada 2022. godine.

PODNOŠENJE PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.


SADRŽAJ PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

 • Prijavni obrazac (podnosi se putem sustava eFondovi)
 • Pojednostavljena analiza troškova i koristi
 • Izjava Prijavitelja o istinitosti podataka i izbjegavanju dvostrukog financiranja
 • Izjava prijavitelja o osiguranju vlastitog udjela sufinanciranja
 • Rješenje nadležnog tijela o prihvatljivosti zahvata za okoliš
 • Mišljenje nadležnog tijela jesu li ispravno primijenjeni zahtjevi Direktive 2011/92/EU i Direktive 2014/52/EU
 • Mišljenje nadležnog tijela da za predloženi zahvat nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš
 • Pravomoćna lokacijska dozvola ili pravomoćni akt na temelju kojeg Prijavitelj može započeti izgradnju postrojenja, idejni projekt s detaljnim troškovnikom (u xls formatu) na razini glavnog projekta ili glavni projekt s troškovnikom
 • Dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima (vlasnički list kojim se dokazuje vlasništvo ili pravo građenja)
 • Sporazum između jedinica lokalnih samouprava koje će koristiti postrojenje za sortiranje
 • Izjava o načinu pokrića razlike između ukupnih operativnih troškova i prihoda (ukoliko Pojednostavljena analiza troškova i koristi pokaže negativni novčani tijek)
 • Plan gospodarenja otpadom JLS/Prijavitelja uključujući i dokument predstavničkog tijela JLS/Prijavitelja o donošenju istog
 • U slučaju da se postrojenje za sortiranje nalazi na području druge JLS (koja nije Prijavitelj), Plan gospodarenja otpadom te druge JLS uključujući i dokument predstavničkog tijela te druge JLS o donošenju istog


ROK ZA PREDAJU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. lipnja 2020. godine.


PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projekta kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili nazovite na 021 322 365, 322 362, 091 6222 042, 098 477 961.


PDF DOKUMENTI

Sažetak Poziva
Upute za prijavitelje

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr