Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta   Europski fond za regionalni razvoj   15.07. 2019.   15.11.2019.   634.000.000,00 HRK   750.000,00 do 20.000.000,00 HRK

 

PREDMET POZIVA

Predmet Poziva su ulaganja u provedbu novih rješenja – inovativnih proizvoda/usluga MSP-ova u S3 područjima putem ulaganja u inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja.

SVRHA POZIVA

Svrha Poziva je podržati ulaganje MSP-ova koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja.

Prioritetna S3 tematska područja su: 1. Zdravlje i kvaliteta života, 2. Energija i održivi okoliš, 3. Promet i mobilnost, 4. Sigurnost i 5. Hrana i bio-ekonomija.


FINANCIJSKA ALOKACIJA SREDSTAVA

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 634.000.000,00 HRK bespovratnih sredstava.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

IZNOS POTPORE

Najniži i najviši iznos potpore male vrijednosti koji se može dodijeliti poduzetniku po projektu je kako slijedi:
najniži iznos 750.000,00 HRK
najviši iznos 20.000.000,00 HRK.


INTENZITET POTPORE

A) Regionalne potpore za ulaganje

Intenzitet regionalne potpore za ulaganje izračunava se u skladu s Kartom regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku i Zaključkom Vlade RH od 24. travnja 2014. godine te iznosi:
a) 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća
b) 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća.

B) Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

Intenzitet potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.
Iznos potpore ne može preći prag od 20.000.000,00 HRK po poduzetniku po projektu.

C) Potpore male vrijednosti

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 75% prihvatljivih troškova.


PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Ukoliko prijavitelj nema registriran poslovni nastan u RH, isti treba registrirati poslovni nastan u RH do trenutka plaćanja potpore.

Prijavitelj mora dokazati da u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nije niti u jednoj situaciji isključenja.

Prijavitelj u projektnom prijedlogu mora navesti vlastite kapacitete za provedbu projekta (obrazložiti ljudske, tehničke i/ili tehnološke resurse potrebne za organizaciju predmetne aktivnosti, kao i za provedbu post-projektnih aktivnosti.

Ako prijavitelj u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nema zaposlene djelatnike za sve pozicije u timu, potrebno je navesti način osiguravanja navedenog člana tima (vanjska ekspertiza ili novo zapošljavanje) i potrebne kompetencije za radno mjesto.

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.


PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

U skladu s predmetom Poziva prihvatljive su aktivnosti namijenjene ulaganju u materijalnu i nematerijalnu imovinu, pribavljanju patenata, troškova osoblja u svrhu uvođenja inovacije procesa ili organizacije poslovanja nužnih za proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3).

Komercijalizacija je dio inovacijskog procesa u kojem se inovacija uvodi u praktičnu upotrebu odnosno uvodi se u proizvodnju i plasira proizvod/usluga na tržište te ostvaruje proboj na željeno tržište.

Prihvatljive aktivnosti projekta moraju biti usmjerene na komercijalizaciju inovativnog proizvoda/usluge koji je novi za tržište, prvenstveno kroz aktivnosti koje se odnose na inovacije procesa i organizacije poslovanja.

Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni, uključujući usluge.

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:
1. Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
2. Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
3. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
4. Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis).

Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. i 4. ne mogu provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti „Inovacija organizacije poslovanja“ i/ili „Inovacija procesa“.

Neprihvatljive projektne aktivnosti su:
 aktivnosti istraživanja i razvoja.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

A) Regionalne potpore za ulaganje

Prihvatljivi troškovi su:

1. Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta

 • nabava novih strojeva, opreme, alata, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač
 • troškovi montaže opreme i strojeva ukoliko su prikazani na istom računu s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme
 • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom
 • troškovi informatičko-komunikacijskih I audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta.

2. Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu

 • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva;
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).

B) Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

Prihvatljivi troškovi su:

 1. Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta tj. aktivnostima inovacije procesa i organizacije poslovanja
 2. Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja, koji se odnose na troškove uredskog prostora (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta).
 3. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se koriste za projekt, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima.
 4. Troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama.
 5. Troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima.

C) Potpore male vrijednosti

 1. Prihvatljive kategorije troškova male vrijednosti su:
 2. Troškovi obaveznog informiranja i vidljivosti, prihvatljivi su do 15.000,00 HRK
 3. Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na Poziv, prihvatljivi su do 40.000,00 HRK
 4. Troškovi upravljanja projektom (za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom i usluge stručnjaka za javnu nabavu);
 5. Troškovi revizije projekta
 6. Troškovi vezani za stavljanje u funkciju materijalne imovine, te s njima povezanih troškova aktiviranja, transporta i stavljanja u pogon
 7. Troškovi pomoćnih usluga za inovacije (osiguravanje uredskog prostora, banka podataka, knjižnica, istraživanja tržišta, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje za potrebe razvoja učinkovitijih proizvoda, procesa ili usluga)
 8. Troškovi usluga poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga, itd.

Iznos potpore male vrijednosti ne može prelaziti 10% ukupne vrijednosti projekta, a maksimalno može iznositi 750.000,00 HRK.


PODNOŠENJE PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja isključivo putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.


ROK ZA PREDAJU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s početkom dostave projektnih prijava od 15. srpnja 2019. godine u 11:00:00 sati.

Krajnji rok dostave projektnih prijava je 15. studeni 2019. godine do 11:00:00 sati.


PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projekta kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili nazovite na 021 322 365, 021 322 362, 091 6222 042 , 098 477 961.


PDF DOKUMENTI

Upute za prijavitelje

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr