Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta   Europski fond za regionalni razvoj   15. veljače 2019. godine od 11:00 sati   29. lipnja 2020. godine   150.000.000,00 kn   85%

 

PREDMET I SVRHA POZIVA

Pozivom se potiče inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Svrha (cilj) Poziva je poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

FINANCIJSKA ALOKACIJA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva je 150.000.000,00 HRK bespovratnih sredstava.

IZNOS POTPORE

Najniži i najviši iznos potpore male vrijednosti koji se može dodijeliti poduzetniku po projektu je kako slijedi:
- najniži iznos 150.000,00 HRK
- najviši iznos 1.400.000,00 HRK.

Bespovratna sredstva koja će se dodijeliti smatraju se potporom male vrijednosti.

INTENZITET POTPORE

Intenzitet potpore iznosi do 85% prihvatljivih troškova prihvatljivih prijavitelja.

PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA

Kako bi ispunio uvjete prihvatljivosti, prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća.

U okviru ovog Poziva, potpora se ne može dodijeliti:
1. Velikim poduzetnicima;
2. Udrugama i dobrotvornim organizacijama;
3. Prijaviteljima čija su poduzeća dan prije predaje projektnog prijedloga starija od 36 (tridesešest) mjeseci od dana osnivanja i postojećim MSP-a koji će se zatvoriti i ponovno otvoriti za potrebe Poziva;
4. Poduzećima kontroliranima od strane vlasnika prethodno zatvorenih poduzeća, ukoliko je novo poduzeće operativno u istim ili srodnim sektorima kao i zatvorena tvrtka (ograničenje se odnosi na razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci od dana zatvaranja poduzeća);
5. Prijavitelju od kojeg je zatražen povrat sredstava;
6. Prijavitelju koji je poduzetnik u teškoćama;
7. Prijavitelju nad kojim je otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima, ili koji se nalazi u postupku koji su, prema propisima države njegova sjedišta ili nastana kojima se regulira pitanje insolvencijskog prava, slični svim prethodno navedenim postupcima;
8. Prijavitelju koji u trenutku dodjele potpore nema registriran poslovni nastan u RH;
9. Prijavitelju koji u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nije registriran za prihvatljive djelatnosti u kojima se provode projektne aktivnosti;
10. Ako je prijavitelj ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje prijavitelja (osobe koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta) pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela: sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, korupciju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, trgovanje utjecajem, prijevaru, prijevara u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara;
11. Prijavitelj kojem je utvrđeno teško kršenje Ugovora zbog neispunjavanja ugovornih obveza, a koji je bio potpisan u sklopu nekog drugog postupka dodjele bespovratnih sredstava i bio je (su)financiran sredstvima EU odnosno ESI fondova;
12. Prijavitelju u slučaju da je prijavitelj ili osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje proglašen krivim zbog teškog profesionalnog propusta;
13. Prijavitelj koji je u sukobu interesa u predmetnom postupku dodjele bespovratnih sredstava; 14. Prijavitelju koji nije izvršio zatraženi povrat ili su u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom postupku dodjele bespovratnih sredstava iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz EU odnosno ESI fondova), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni;
15. Prijavitelju koji nije izvršio isplate plaća zaposlenicima, plaćanje doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno ili mirovinsko) ili plaćanje poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske kao države u kojoj je osnovan prijavitelj i u kojoj će se provoditi Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i u skladu s propisima države poslovnog nastana prijavitelja (ako oni nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj). U pogledu ove točke, smatra se prihvatljivim da prijavitelj/korisnik nije udovoljio spomenutim uvjetima, ako mu, sukladno posebnom propisu, plaćanje tih obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja;
16. Prijaviteljima koji su dobili državnu potporu ili potporu male vrijednosti za isti opravdani trošak projekta,; dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 2), ostali dostupni izvori;
17. Prijaviteljima koji su prešli ili s traženom potporom prelaze pragove definirane de minimis Uredbom;
18. Prijaviteljima koji su dostavili lažne informacije u sklopu projektnog prijedloga;
19. Prijaviteljima čija je djelatnosti usmjerena izvozu u treće zemlje ili države članice Europske unije, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću;
20. Ukoliko se potpora uvjetuje uporabom domaće robe u odnosu na uvezenu robu;
21. Prijaviteljima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:
a. ako se iznos potpora utvrđuje na temelju cijene ili količine tih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača ili stavljenih u promet od strane dotičnih poduzetnika ili
b. ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;
22. Prijaviteljima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture;
23. Prijaviteljima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;
24. Za ulaganja u sektorima:
a. poslovanja nekretninama (NKD oznaka 68)
b. djelatnosti kockanja i klađenja (NKD oznaka 92)
c. financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD oznake: 64, 65, 66)
d. pravne i računovodstvene djelatnosti (NKD oznaka 69)
e. trgovanja ili proizvodnje robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava
f. djelatnosti povezane s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda;
g. djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem (NKD oznaka 87).


PRIHVATLJIVOST PROJEKTA

Kako bi bio prihvatljiv, projektni prijedlog mora udovoljavati svim utvrđenim kriterijima prihvatljivosti, kako slijede:

Projekt je u skladu sa Prioritetnom osi 3 Poslovna konkurentnost, Investicijskog prioriteta 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“, specifičnog cilja 3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“ OPKK, financiranog sredstvima ESI fondova te, slijedom toga, odgovara predmetu i svrsi Poziva;
Projekt se u cijelosti provodi na području Republike Hrvatske;
Aktivnosti projekta su u skladu s prihvatljivim aktivnostima u sklopu ovog Poziva
Projektne aktivnosti moraju se odvijati u prihvatljivom sektoru
Ciljevi projekta odgovaraju predmetu i svrsi Poziva
Rezultati projekta moraju imati ekonomski i društveni učinak u RH
Iznos traženih bespovratnih sredstava odgovara navedenim ograničenjima povezanima s najvišim i najnižim iznosom i intenzitetom potpore;
Projekt udovoljava svim zahtjevima povezanima s pravilima potpora male vrijednosti utvrđenima u Programu de minimis
Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga niti završiti prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (izuzev troškova pripreme projektne dokumentacije);
Trajanje projekta ne može biti duže od 18 (osamnaest) mjeseci od dana sklapanja ugovora;
Projekt je spreman za početak provedbe aktivnosti i njihov završetak u skladu s planom aktivnosti navedenim u projektnom prijedlogu i zadanim vremenskim okvirima za provedbu projekta;
Projekt ne uključuje aktivnosti koje su bile dio operacije koja je, ili je trebala biti, podložna postupku povrata sredstava nakon promjene proizvodne aktivnosti izvan programskog područja;
Projekt je u skladu s odredbama svih relevantnih nacionalnih zakonodavnih akata, te sa specifičnim pravilima i zahtjevima primjenjivima na Poziv;
Projekt u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nije fizički niti financijski završen;
Projekt se, na način opisan u projektnom prijedlogu, ne bi mogao provesti bez potpore iz OPKK-a (prijavitelj nema osigurana sredstva za provedbu projekta na način, u opsegu i vremenskom okviru kako je opisano u projektnom prijedlogu, odnosno potporom iz OPKK-a osigurava se dodana vrijednost, bilo u opsegu ili kvaliteti aktivnosti, ili u pogledu vremena potrebnog za ostvarenje cilja/ciljeva projekta);
Projekt poštuje načelo nekumulativnosti, odnosno ne predstavlja dvostruko financiranje
Projekt je u skladu s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji, te pristupačnost za osobe s invaliditetom.


PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Prihvatljive su aktivnosti namijenjene razvoju inovacija koje trebaju rezultirati lansiranjem na tržište proizvoda koji su novost na tržištu uzevši u obzir samo tržište (da li se radi o radikalnoj inovaciji ili znatnom poboljšanju). Projekti koji nemaju za cilj lansiranje gotovog proizvoda/ usluga na tržište nisu prihvatljivi. Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

1. Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta (Navedena aktivnost ne može se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti Priprema lansiranja proizvoda/usluge ) – provodi se samostalno ili na temelju ugovora za uslugu po komercijalnim uvjetima, a predstavlja prilagodbu (fine-tuning) proizvoda/usluge spremnog za tržište koji sadržava skup ključnih funkcionalnosti, a za koji je već iskazan inicijalni interes tržišta i/ili ima prve kupce, uključujući i inkrementalne inovacije na postojećim proizvodima/uslugama u svrhu stvaranja novih verzija za nova tržišta. Dokaz o iskazanom interesu tržišta, te Dokaz o statusu zaštite intelektualnog vlasništva potrebno je priložiti u Prijavni obrazac u karticu Prilozi, sekciju Prilozi i ostala obavezna dokumentacija. Može obuhvaćati sljedeće:

a. Prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju,
b. Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika,
c. Revizija Studije izvedivosti,
d. Dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda,
e. Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom.

2. Priprema lansiranja proizvoda/usluge - može obuhvaćati sljedeće:
a. Izrada marketinškog plana i revizija poslovnog i marketinškog plana,
b. Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju,
c. Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe,
d. Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima,
e. Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija,
f. Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište,
g. Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja.


PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Sljedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima:

1. Troškovi plaća osoblja: stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja, koje će raditi na projektu, izračunavaju se primjenom standardnih veličina jediničnog troška, na način da se zadnji dokumentirani godišnji bruto 2 iznos troškova plaća osoblja podijeli s 1720 sati:
Troškovi plaća osoblja mogu iznositi najviše do 50% iznosa ukupne vrijednosti projekta.

2. Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta kod prijavitelja izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja.
3. Do 10% ukupne vrijednosti projekta za:
a) Troškove pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv, i/ili,
b) Troškove upravljanja projektom (izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za postupke zapošljavanja osoblja za rad na projektu te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu) , i/ili,
c) Troškove savjetodavnih usluga i osposobljavanja djelatnika prilikom transfera znanja i tehnologije;
4. Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti prilagodbe inovativnih proizvoda/usluga (strojevi i oprema).
5. Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva), prihvatljivi su za izračun troškova ulaganja ako ta imovina ispunjava sljedeće uvjete:
a) mora se upotrebljavati isključivo u poduzeću koje prima potporu;
b) mora se voditi kao imovina koja se amortizira;
c) mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem; i
d) mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora tijekom najmanje tri godine.
6. Troškovi usluga potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/ usluga, itd.
7. Revizija projekta. Revizorsko izvješće neovisnog ovlaštenog revizora o provjeri troškova projekta, Korisnik je obvezan predati uz Završno izvješće, za sve projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta, premašuju 1.500.000,00 (milijunipetstotinatisuća) HRK. Navedena obveza postoji ako je tako utvrđeno u uvjetima Ugovora.

Ostali prihvatljivi izdaci prijavitelja – uvjetno prihvatljivi :

PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat i koji plaća korisnik koji nije neoporeziva osoba.

Trošak obaveznog informiranja i vidljivosti sukladno Uputama za korisnike za razdoblje 2014.-2020. - Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata, prihvatljivi su do 2% ukupne vrijednosti projekta.


PODNOŠENJE PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja isključivo putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

ROK ZA PREDAJU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 15. veljače 2019. godine u 11:00:00 sati.


PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projekta kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili nazovite na 021 322 365, 021 322 362 , 091 6222 042 , 098 477 961


PDF DOKUMENTI

Upute za prijavitelje

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr