Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta   Europski fond za regionalni razvoj   30. listopada 2018. godine od 11:00 sati   29. lipnja 2020. godine   58.000.000,00 kn   65-85%

 

PREDMET I SVRHA POZIVA

Predmet Poziva je jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Svrha Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

FINANCIJSKA ALOKACIJA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv.

Temeljem OPKK, iz EFRR za ovaj Poziv raspoloživo je ukupno 53.200.000,00 HRK bespovratnih sredstava za razdoblje 2014. – 2020.

IZNOS POTPORE

Najniži i najviši iznos potpore male vrijednosti koji se može dodijeliti poduzetniku po projektu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

- najniži iznos 100.000,00 HRK
- najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

Bespovratna sredstva koja će se dodijeliti putem Poziva smatraju se potporom male vrijednosti.

INTENZITET POTPORE

Najviši intenzitet potpore određuje se prema veličini poduzeća utvrđenoj sukladno definiciji malih i srednjih po duzeća, a iznosi:

  • mikro i malo poduzeće: do 85% prihvatljivih troškova
  • srednje poduzeće: do 65% prihvatljivih troškova.

PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA

Kako bi ispunili uvjete prihvatljivosti, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća.

PRIHVATLJIVOST PROJEKTA

Kako bi bio prihvatljiv, projektni prijedlog mora udovoljavati svim utvrđenim kriterijima prihvatljivosti, kako slijedi:
1. projekt je u skladu sa predmetom i svrhom Poziva te doprinosi pokazateljima specifičnim za Projekt: povećanom prihodu od prodaje te povećanom prihodu od izvoza te pokazatelju Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima;
2. aktivnosti projekta su u skladu s prihvatljivim aktivnostima u sklopu ovog Poziva;
3. projektne aktivnosti moraju se odvijati u sektorima koji nisu isključeni;
4. projekt ne uključuje aktivnosti koje su bile dio operacije koja jest, ili je trebala biti, podložna postupku povrata sredstava nakon promjene proizvodne aktivnosti izvan programskog područja;
5. rezultati projekta moraju imati ekonomski i društveni učinak u RH;
6. projekt je u skladu s odredbama svih relevantnih nacionalnih zakonodavnih akata te u skladu sa specifičnim pravilima i zahtjevima primjenjivima na ovaj Poziv;
7. projekt se, na način opisan u projektnom prijedlogu, ne bi mogao provesti bez potpore iz OPKK-a (prijavitelj nema osigurana sredstva za provedbu projekta na način, u opsegu i vremenskom okviru kako je opisano u projektnom prijedlogu, odnosno potporom iz OPKK-a osigurava se dodana vrijednost, bilo u opsegu ili kvaliteti aktivnosti, ili u pogledu
vremena potrebnog za ostvarenje cilja/ciljeva projekta);
8. projekt poštuje načelo nekumulativnosti te ne predstavlja dvostruko financiranje;
9. projekt je u skladu s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji;
10. iznos traženih bespovratnih sredstava odgovara navedenim ograničenjima povezanima s iznosom i intenzitetom potpore;
11. projekt udovoljava svim zahtjevima povezanima s pravilima potpora male vrijednosti utvrđenima u Programu de minimis;
12. provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga;
13. projekt ne smije završiti prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;
14. trajanje provedbe projekta ne može biti duže od 24 mjeseca;
15. predviđeno trajanje projekta nije dulje od 31. prosinca 2022. godine.

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Prihvatljive su aktivnosti koje su potrebne za prezentiranje poslovanja poduzetnika na inozemnim tržištima kroz sudjelovanje na međunarodnim sajmovima koji se održavaju u razdoblju provedbe projekta te moraju voditi do ispunjenja rezultata projekta koji pridonose ostvarenju ciljeva Poziva.

Sljedeće aktivnosti smatraju se prihvatljivima:

1. nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% stranih izlagača/sudionika u ukupnom broju izlagača/sudionika ili 5% inozemnih poslovnih posjetitelja.

Stranim izlagačima/sudionicima/posjetiteljima smatraju se izlagači/sudionici/posjetitelji koji nisu iz zemlje u kojoj se organizira sajam ili b2b susret. Navedeno se dokazuje objavom na internetskoj stranici organizatora sajma odnosno b2b susreta ili upisom u bazama podataka www.expodatabase.com  i/ili www.auma.de .

2. istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH;

3. informiranje i vidljivost.  

Nisu prihvatljive aktivnosti povezane s izradom i optimizacijom mrežnih stranica i web shopa te izradom aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu.


PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Sljedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima od dana podnošenja projektnog prijedloga:  

1. Nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% stranih izlagača/sudionika u ukupnom broju izlagača/sudionika ili 5% inozemnih poslovnih posjetitelja

a) Troškovi izložbenog prostora na sajmu/b2b susretu u inozemstvu koji obuhvaćaju:
troškove kotizacije za nastup na sajmu/b2b susretu u inozemstvu
troškove najma izložbenog prostora (najam neopremljenog izložbenog prostora ili najam izložbenog prostora s tipskim štandom16 koji nudi organizator sajma/b2b susreta (uključujući troškove postavljanja i rastavljanja štanda, potrebne priključke električne energije, vode, interneta, troškove čišćenja i sl.)
troškove najma izložbene opreme (namještaj, IKT oprema, ugostiteljska oprema, projektor i sl.) te
troškove upisa u katalog izlagača.

Ako predmetni sajam/b2b susret na kojem prijavitelj planira nastupiti sudionicima nudi paket-aranžmane koji uključuju gore navedeno, prihvatljiv je trošak takvog paketa.

b) Troškovi upravljanja izložbenim prostorom u iznosu od najviše 15% ukupne vrijednosti projektnog prijedloga, a uključuju: putne troškove, troškove smještaja i dnevnica za zaposlenike prijavitelja/korisnika.

c) Troškovi izrade promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH, odnose se na izdatke za usluge izrade promotivnog materijala (audiovizualni materijali, brošure, publikacije, letci, banneri i sl.) – grafički dizajn, prijevod, lektoriranje, tisak – do ukupno najvećeg iznosa od 15.000,00 HRK.

2. Istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište u drugoj državi članici ili trećoj zemlji - prihvatljivi su izdaci za savjetodavne usluge vanjskih dobavljača do najvećeg iznosa od 38.000,00 HRK za:
izradu analize tržišta
izradu strategije izvoza koja obuhvaća razdoblje od najmanje 12 mjeseci
izradu analize potencijalnih poslovnih partnera uz izrađene bonitete istih.

3. Informiranje i vidljivost - prihvatljivi su izdaci u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti, u skladu s Uputama za prijavitelje, koji ne obuhvaćaju marketinške i promidžbene aktivnosti prijavitelja, do ukupno najvećeg iznosa od 2.000,00 HRK.


PODNOŠENJE PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja isključivo ispunjavanjem Prijavnog obrasca u elektroničkom obliku kroz sustav eFondovi.

Sadržaj projektnog prijedloga:

Obrazac 1. Prijavni obrazac (obrazac je dostupan za popunjavanje u elektroničkom obliku na: https://efondovi.mrrfeu.hr )

Obrazac 2. Izjava o usklađenosti s Uputama za prijavitelje

Obrazac 3. Skupna izjava


ROK ZA PREDAJU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 29. lipnja 2020. godine.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je od 30. listopada 2018. godine u 11:00 sati.


PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projekta kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   ili nazovite na 021 322 365, 021 322 362 , 091 6222 042 , 098 477 961

PDF DOKUMENTI

Upute za prijavitelje

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr