Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta   Europski fond za regionalni razvoj   31.01.2020. u 11:00 sati   29.06.2020. u 11:00 sati   770.000.000,00 HRK   1.000.000,00 do 30.000.000,00 HRK

 

PREDMET POZIVA

Predmet ovog Poziva je dodjela državnih potpora poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite istraživačko-razvojne kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama.

SVRHA POZIVA

Svrha Poziva je razvoj novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI (istraživanja, razvoja i inovacija ) tema u sklopu Pozivom identificiranih tematskih prioritetnih i pod-tematskih područja S3 – (Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske) (zdravlje i kvaliteta života; energija i održivi okoliš; promet i mobilnost; sigurnos; hrana i bioekonmija), putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.

FINANCIJSKA ALOKACIJA SREDSTAVA

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 770.000.000,00 HRK.

IZNOS POTPORE

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti poduzetniku iznosi 30.000.000,00 HRK po pojedinom projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 1.000.000,00 HRK uključujući sve vrste potpora.

IRI


PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA

Kako bi ispunio uvjete prihvatljivosti, prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik.

Prijavitelj može prijaviti i provoditi Projekt samostalno ili u partnerstvu.

Prihvatljivi partneri su poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji doprinose svojim znanjem, resursima (stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima) i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja.

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

1. Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) koje moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:

industrijsko istraživanje,
eksperimentalni razvoj,
studije izvedivosti.

2. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja. Navedena aktivnost ne može se provoditi samostalno, nego isključivo u kombinaciji s aktivnostima istraživanja i razvoja.

Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu nisu prihvatljive za OIŠZ koje na Projektu sudjeluju u ulozi partnera.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

A) Opcija

I. Prihvatljivie kategorije troškova prijavitelja/partnera

1. Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera (istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja)

2. Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja, koji se odnose se na troškove uredskog prostora (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe Projekta.

3. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za Projekt.

4. Ostali izdaci poslovanja, prihvatljivi do 15% ukupne vrijednosti Projekta, a ne više od 2.500.000,00 HRK, koji uključuju: troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica Projekta; troškove upravljanja projektom (troškovi za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, te troškovi za usluge stručnjaka za javnu nabavu); troškove u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti; troškove revizije;troškove za provedbu dodatnih aktivnosti kojima se ostvaruje pozitivan utjecaj na horizontalna načela;trošak objavljivanja vlastitih rezultata istraživanja i trošak priopćavanja rezultata projekta širokom krugu na konferencijama, objavom, u repozitorijima s javnim pristupom, ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom. Trošak je dozvoljen ili za prijavitelja ili za partnera;

5. Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima, te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt. Troškovi službenih pristojbi koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva (DZIV, EPO, WIPO, i sl.) nisu prihvatljivi.

6. Trošak izrade studije izvedivosti prihvatljiv je samo ukoliko je povezan s drugim aktivnostima industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja u okviru istog projektnog prijedloga.

7. Troškovi za partnera koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, a sudjeluje u projektu sa najviše do 15% prihvatljivih troškova projekta, a) ukoliko se radi o poduzetniku prihvatljivi su isključivo troškovi za plaće osoblja (prema uvjetima iz točke 1.) te troškovi dnevnica, smještaja i putovanja koji su isključivo povezani s provedbom aktivnosti istraživanja i razvoja za koje se dodjeljuje potpora temeljem ovog Poziva; b) ukoliko se radi o organizaciji za istraživanje i širenje znanja prihvatljivi su isključivo troškovi dnevnica, smještaja i putovanja koji su povezani sa aktivnostima istraživanja i razvoja za koje se dodjeljuje potpora temeljem ovog Poziva.

8. PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat i koji plaća Korisnik koji nije neoporeziva osoba.

II. Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja/partnera za aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu

1) Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta (laboratoriji za istraživanje i razvoj, strojevi i oprema);

2) Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu, prihvatljivi su za izračun troškova ulaganja ako ta imovina ispunjava sljedeće uvjete:
a) mora se upotrebljavati isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu;
b) mora se voditi kao imovina koja se amortizira;
c) mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem; i
d) mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora tijekom najmanje pet godina odnosno tri godine u slučaju malih i srednjih poduzeća.
Za velike poduzetnike troškovi nematerijalne imovine prihvatljivi su isključivo do granice od 50% ukupnih prihvatljivih troškova za početno ulaganje.

3) PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat i koji plaća Korisnik koji nije neoporeziva osoba

B) Opcija

1) Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera, (istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja) koji će raditi na provedbi projekta.

2) Ostali troškovi prihvatljivi za financiranje uz primjenu fiksne stope od 40% – financiranje ostalih troškova uz primjenu fiksnih stopa za troškove koji nisu troškovi osoblja nastali izravno kao posljedica provedbe projekta kod prijavitelja/partnera izračunavaju se primjenom fiksne stope od 40% prihvatljivih izravnih troškova osoblja:
troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt;
ostali izdaci poslovanja poput troškova repromaterijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, koji su nastali izravno kao posljedica projektnih aktivnosti;
troškovi upravljanja projektom (troškovi za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, te troškovi za usluge stručnjaka za javnu nabavu);
troškovi ugovornog istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih iz vanjskih izvora po tržišnim uvjetima, te troškovi savjetovanja i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt. Troškovi službenih pristojbi koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva (DZIV, EPO, WIPO, i sl.) nisu prihvatljivi;
trošak izrade studije izvedivosti prihvatljiv je samo ukoliko je povezan s drugim aktivnostima industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja u okviru istog projektnog prijedloga;


PODNOŠENJE PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja isključivo putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

ROK ZA PREDAJU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 31. siječnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

Projektni prijedlozi se obrađuju i ocjenjuju prema vremenskom redoslijedu zaprimanja u sustav eFondovi, te se istim redoslijedom i dodjeljuju bespovratna sredstva, ovisno o ishodu vrednovanja projektnih prijedloga, do iskorištenja raspoloživih sredstava.

PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projekta kontaktirajte nas na  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili nazovite na 021 322 365, 021322 362, 091 6222 042 , 098 477 961.

PDF DOKUMENT

Upute za prijavitelje.pdf

 

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr