Pozivatelj:   Početak prijava:   Visina sufinanciranja:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju   DRUGI KVARTAL 2021. godine   50%

 

SVRHA NATJEČAJA

Svrha Natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje u sektorima mlijeko, meso, voće i povrće, žitarice i uljarice.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovorao funkcioniranju EU (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili neživotinjskog porijekla, uključujući početnike koji imaju registriran objekt za djelatnost prerade koja je predmet ulaganja u sklopu ovoga Natječaja u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili neživotinjskog porijekla kraće od dvije godine
b) fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe), ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla
c) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla
d) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).

IZNOS POTPORE

(prema prethodnom natječaju)

Mikro, mali i srednji korisnici:
Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
a) do 3.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
b) do 2.000.000 EUR za ostale sektore i
c) do 200.000 EUR za korisnike početnike.

Veliki korisnici:
Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
a) do 5.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
b) do 3.000.000 EUR za ostale sektore i
c) do 200.000 EUR za korisnike početnike.

INTEZITET POTPORE

Do 50% prihvatljivih troškova.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

Projekt se odnosi na preradu i/ili marketing poljoprivrednih proizvoda koji su navedeni u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju EU.

Rezultat proizvodnog procesa mora biti proizvod iz Priloga I.

Projekt treba sadržavati svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja,

Kod građenja objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla i u slučaju prenamjene postojećih objekata u objekte za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla korisnik mora imati ishođeno Mišljenje o usklađenosti dokumentacije sa propisima od strane uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede.

U slučaju ulaganja u opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o najmu koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina, računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Navedeni Ugovor mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika objekta koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige te ugovor o najmu mora biti upisan u zemljišne knjige.

Ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ako je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi se odnose na:

1. Objekte za preradu i ostale gospodarske objekte koji su u funkciji djelatnosti prerade s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom (građenje/rekonstrukcija, opremanje)
2. Strojeve i opremu za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade (prihvat
sirovine, skladištenje, obrada/prerada, hlađenje, klimatizacija, pakiranje, manipulacija, čišćenje, pročišćavanje, laboratorijska analiza, energija i instalacije, sigurnosni nadzor, potrebe veterinarske kontrole, transport)
3. Objekte za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, isključujući kušaonice (građenje/rekonstrukcija, opremanje)
4. Objekte za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom (građenje/rekonstrukcija, opremanje)
5. Ostale gospodarske objekte, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade (građenje/rekonstrukcija, opremanje)
6. Gospodarska vozila i poljoprivredne strojeve
7. Kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta)
8. Prilagodbe novouvedenim standardima
9. Opće troškove
10. Nematerijalne troškove.

KRITERIJI ODABIRA

Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira.

Projekt mora ostvariti najmanji propisani broj bodova na ekonomskim kriterijima, osim u slučaju projekta korisnika početnika.

Kriteriji odabira su:

Mikro, mali i srednji korisnici:
a/ Veličina gospodarstva/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije
b/ Vrsta ulaganja
c/ Ulaganje doprinosi stvaranju novih radnih mjesta
d/ Duljina poslovanja korisnika
e/ Uspješnost poslovanja
f/ Sektor ulaganja
g/ Sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
h/ Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)
j/ Doprinos ulaganja fokus području
k/ Smanjenje emisije CO2

Veliki korisnici:
a/ Vrsta ulaganja
b/ Ulaganje doprinosi stvaranju novih radnih mjesta
c/ Duljina poslovanja korisnika
d/ Uspješnost poslovanja
e/ Pokrivenost ulaganja prihodima
f/ Sektor ulaganja
g/ Sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
h/ Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)
i/ Novi/inovativni proizvod/tehničko-tehnološki proces
j/ Doprinos ulaganja fokus području
k/ Smanjenje emisije CO2.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu.

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a.

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr